Századok – 1925-1926

Történeti irodalom - Stern; W.: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. Ism. Hajnal István 642

632 TÖRTÉNETI IRODALOM. 645 hogy biztonságot adjon a lelkiekbe hatoló kutatásokban, még­pedig negatív biztonságot. Nem kell ijedeznünk a diffe­renciális psychológia újabban óriási apparátussal, laborató­riumokkal és messze reményekkel dolgozó munkája előtt; egyelőre még nem érkezett az el oda, hogy a mi feladatainkra közvetlenül használható legyen. Különben, úgy tudjuk, e mű kiváló érdemű útmutatója, rendszerezője, célkitűzője ez új tudományágnak. Függelékül igen terjedelmes, teljes biblio­gráfiát­ ad, mely számos, minket igen érdeklő munkát is említ. Sokkal termékenyítőbb hatással lehet egy másik mű­nek megfelelő használata. K. Spranger: Lebensformen c. munkája ez, mely már célkitűzésében is csakugyan nekünk való. Az Én, mint egész érdekli, nem a legelemibb lelki jelen­ségeket vizsgálja elszigetelve, hanem azokat, amelyek az élet­tel való harcban szerepelnek és összefüggéseikben az egyéni jellemet alkotják. „Szellemi jelenségeket szerkezetileg helye­sen látni"—, ez a fő célja. Élesen elhatárolja mindjárt kezdet­ben feladatát az elemek psychológiájával szemben; nem lelki funkciók, hanem kész lelki aktusok és élmények az ő építő­kövei, mégpedig az egész Énre vonatkoztatott jelentőségü­k­ben. Nem is titkolja, hogy félig-meddig harcot hirdet a lélek­tannak, amely műszerekkel, kísérletekkel, statisztikával igyekszik csupán előre jutni, és nem látja vagy megveti az igazi célokat, az egész lélek problémáit. Másrészt nem az a célja, hogy a jellemtípusoknak hosszú sorozatát állítsa fel, hanem alapelveket akar csak egyelőre megállapítani, „racio­nális vonalakat az élet összefüggéseibe", melyek alapján a jövő munka megkezdődhetik. Ezért elenyésző e mű történeti része, úgyszólván kerüli a pozitív speciális példákat. Szinte légiesen könnyednek tűnik fel és mégis biztos­nak, határozottnak az a mód, amellyel az aktusokat és az érté­keket, melyekre azok irányulnak, az Én-öntudat egysége által egymásra vonatkoztatja. Sikerül rendszerének eme mozgé­konyságával olyan sejtelmeket újra fölébreszteni és formába önteni bennünk, amelyek az emberi lélekkel való történet­kutató foglalkozás közben az Én belső szerkezetéről, moz­gató értékeinek tulajdonságairól támadtak bennünk. Sikerül elkerülnie azt, és­pedig különösen az „értékek" szerepének finom és valószerű meghatározása által, hogy az emberi lelket, mint egyszerűen boldogsághajhászó vagy célokra törekvő primitív gépezetet állítsa elénk. Azt hisszük, nem csalódunk, ha az értékek valóraválásának pillanatai ugyan­azok, mint amiket átértünk történeti hősünk lelki moz­galmait követve akkor, ha a hős egész lelkületét, úgy külső, mint belső hatások között, kielégülve érezzük. Mint a szerző mondja, az individuális lélek szerkezeté­nek mintegy csuklói az értékaktusok és értékélmények, azok körül fordul meg minden. S e minden egyénben sajátos csak-

Next