Századok – 1933

Pótfüzet - MORAVCSIK GYULA: III. Béla és a bizánci birodalom Mánuel halála után 518

[39] III. BÉLA ÉS A BIZÁNCI BIRODALOM: 525 Mánuelnek nővére volt.­ Ez a tény egészen más színben tünteti fel III. Béla e házassági tervét, mint eddig gondolták, és annak különös jelentőséget ad. Theodora, Mánuel Anemas és Andronikos Lapardas özvegye, ebben az időben már nem volt fiatal. Minthogy anyja, Eirene császárné, Szent László leánya 1134-ben halt meg,­ Theodora 1184-ben már legalább is az 50-es években járt, tehát III. Bélánál, aki akkor körül­belül 35 éves lehetett, jóval idősebb volt. E házasság politikai céljai tehát nyilvánvalóak. Amikor III. Béla értesült róla, hogy Mánuel leánya, veje, majd felesége és fia egymásután estek áldozatul a trónbitorló Andronikos bosszújának, akit sem ő, sem Bizánc nem tekinthetett legitim uralkodónak és aki a legrettenetesebb zsarnoki uralmat honosította meg, bizonyára felelevenedtek lelkében a feledhetetlen gyer­mekkori emlékek : Mánuel egykori tervei, a görög-magyar perszonális únió gondolata, amely az adott helyzetben a római birodalom érdekeivel is találkozott. A magyar király, aki Bizáncban nevelkedett, jól tudta, hogy a XII. századi Bizáncban a dinasztikus gondolat olyan mély gyökeret vert, hogy arra nyugodtan és jogosan támaszkodhatik. Az is ismeretes volt előtte, hogy a bizánci felfogás olyan esetben, amikor férfiutód nem volt, a dinasztia legidősebb női tagjával­ ­ Laurent utal egy ismeretlen szerzőtől származó költeményre, melyet Sp. Lampros adott ki: Néve­­EXArivouvrujujv 8 (1911) 177. Ebben Theodoráról van szó, akinek nagyatyja Alexios császár, atyja Ioannes császár, testvére Mánuel, férje pedig Andronikos Lapardas volt. Ebből minden kétséget kizáró módon kitűnik Theodora szár­mazása. Ugyancsak Laurent utal egy Theodoros Prodromos neve alatt ismert másik költeményre (E. Miller : Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 17 (1883) 55— 56.), amely szerint azonban az ugyancsak Alexiostól és Ioannestól származó Theodora férjeként Mánuel Anemas szerepel, amiből az következik, hogy Theodorának Andronikos Lapardas már a második férje volt. Laurent bizonyítékait kiegészíthetjük még kettővel. Egy Mánuel Philes neve alatt kiadott, de ugyancsak Theodoros Prodro­mosnak tulajdonított költemény (E. Miller : Manuelis Philae Car­mina II. Parisiis 1857. 356—65.) szintén császári vőnek nevezi az elhúnyt Manuel Anemast. Végül magam a cod. Venetus­ Marc. XI 22 fol. 471—491-n találtam egy még kiadatlan költeményt, mely­nek felirata ugyanezt bizonyítja : ёштицРюK­aîvoç buou Kai apf|voç eie TOV i­av6UTUX^aJTaTov fauppov TOV aoibi|uou Bam\DW? Kai aUTOKpoÎTopoç puu|aaíuuv iwctvvou тоО TiopcpupOYevvriTOU Kupôv navoui'iX TÔV àve^âv : — v. ö. S. D. Papadimitriu : беодоръ Продромъ, Odessa 1905. 352—5. 1. 2 L. Wertner id. h. 356. és Cognasso : Isacco Angelo, id. h. 35. 3 Moravcsik Gy. : Szent László leánya és a bizánci Pantokrator­monostor (A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet Közle­ményei 7—8.) Budapest—Konstantinápoly, 1923. 10. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék