Századok – 1935

Szemle - Torday Lajos: A megyei polgári peres eljárás a XVI–XIX. században. Ism.: Döry Ferenc 247

SZEMLE. 247­ ­. sz. Oklevél- és címertani tanszék.) Budapest, 1934. 8°. 116­­. Az „írásbeliség"-en a gyakorlati, nem irodalmi írás­hha­sználatát érti. Vannak társadalmak aránylag korán jelentékeny írásos irodalommal s igen kevés gyakorlati íráshasználattal, ami pl. Európa görögkeleti kultúrkörét is jellemzi a nyugatival szemben. Ezek társadalomfejlő­dése kevésbbé tud komplikáltan szervessé válni. A gyakorlati írás­beliség elterjedésének és mélyülésének tehát benső szociológiai értelme van , s a népnyelv használata ez írásbeliségben a társadalom új, mesterséges szerveződésének szélesebb alapokra való helyeződését jelenti. A magyarnyelvű írásbeliség megindulása mintegy két év­századdal elmaradt a szomszédos német mögött, hasonlóan a lengyel­hez. Nem lehet egyszerűen kultúrfokkülönbségre következtetnünk ebből, a kérdés bonyolultabb. De mégis oly jelenség, amely egyik leglényegesebb momentuma a magyar társadalom- és kultúrfejlődés­nek. I. munkája - igen helyesen — egyelőre nem bocsátkozik mélyebb s összehasonlító értelmezésekbe ; csak a magyar írásbeliség kialakulá­sának körvonalait akarja kitapintgatni. Ezt azonban oly szakszerű felkészültséggel és eleven érzékkel teszi, hogy munkája körülbelül rekonstruálta a talajt, amelyen a társadalomfejlődés szempontjából végzendő kutatásoknak majd mozogniuk kell. Úgy hisszük, a társada­lomfejlődés minden területe — irodalom, jog, gazdaság, oktatás stb. — állandóan használható alapokra talál az értekezésben. Szak­szerűsége nemcsak éles, hanem bensőleges is. Elszórtan fennmaradt iratok tartalmi és formai vizsgálata, amelyből fáradságos gondosság árad felénk, kerek, eleven végeredményeket hoz. Hajlékony kifejező­készségének is nagy része van ebben. A feldolgozott anyag annyira terjedelmes, hogy nagyjából véglegesnek lehet tartani a megalkotott körvonalakat : a kiadott forrásokon kívül nagyarányú levéltári kuta­tásokat is végzett, nemcsak a magyar anyaországban, hanem Erdély­ben is. S ez máris erőteljesen domborít ki alapvető különbségeket a két terület társadalma között : a latinnal szemben aránylag gyor­sabban általánosodó magyar írásbeliség az erdélyi társadalomnak ősi és tovább is folytatódó szervezeti önállóságára mutat, aminek a politikai különfejlődés csak egyik jelensége. I. valósággal az egyes iratok szociális helyzetét adja a külső-belső részletektől az író szemé­lyéig s írása céljáig való vizsgálattal. Ennyiben szinte módszertani alakítás a munkája. A távolabbi összefüggések felfedésénél kénytelen egyelőre még általánosabb, kidolgozatlanabb utalásokkal meg­elégedni. Túlságos kezdeményezőszerepet lát az iskolákban, illetve kevéssé fogja fel azokat is a társadalomszerveződés jelenségeinek s így elgondolása ez oldalról eléggé mechanikus. E téren és az írás­beliség szerepének egyéb kérdéseiben is csak az összehasonlító, Európára és még messzibb hátterekre kiterjeszkedő áttekintés alakít­hat ki módszertani elveket. Erre azonban viszont csak ilyen sikeres monográfiák eredményeivel való állandó kölcsönösség, boncolgató s összefoglaló munkálatok együttese vezethet. Hajnal István: Meznerics Iván: A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16—19. században. Budapest, 1933. 8°, 137­­. — Torday Lajos: A megyei pol­gári peres eljárás a 16 -19. században. Budapest, 1933. 8°, 148­­. (Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumából. 1. és 2. sz.) A magyar jogtörténetnek Werbőczi utáni kora mostoha gyer­meke volt irodalmunknak. Jogtörténeti íróink előszeretettel a közép­korral foglalkoztak s az újkort csaknem teljesen elhanyagolták. Az egyetemi oktatás is legfeljebb az alkotmánytörténet terén lépte át az újkor küszöbét, a magán- és büntetőjog, illetőleg a büntető és

Next