Századok – 1936

Szemle - Weill; George: Le journal. ssm.: Ungár László. 122

Tárca. OLVASÓINKHOZ ! Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy Mályusz Elemér az 1935. év végével kivált a „Századok'' szerkesztőségéből. 1931 eleje óta, amikor az igazgató-választmány a szerkesz­tőség i­y összetételéről határozott, a szerkesztői munka oroszlánrészét Mályusz Elemér végezte. A „Századok" szint­jének az a fényes emelkedése, amely az utóbbi öt esztendőhöz fűződik, mindenekfölött az ő érdeme. Az ő nagy élénksége, fáradhatatlan energiája és szigorú kritikája a legmegfeszí­tettebb munkával vívta ki ezt az örvendetes eredményt, melynek nyomán a „Századok" képe egészen megváltozott s a legmagasabb tudományos igényeket is kielégítette. Épp ezért fájdalommal jelentjük be a változást. A magunk részéről mindent el is követtünk, hogy Mályusz Elemért lemondási szándékától eltérítsük s folyóiratunknak továbbra is meg­tartsuk és csak akkor terjesztettük lemondását az igazgató­választmány elé, amikor meggyőződtünk róla, hogy elhatá­rozása megingathatatlan és tudományos tervei kivitelének érdekében nincs jogunk őt továbbra ebben a sok időt rabló munkakörben visszatartani. Megfeszített lelkes munkájáért és annak szép gyümölcseiért az igazgató-választmány f. é. január 18-i üléséből jegyzőkönyvileg adott kifejezést köszö­netének. A szerkesztők pedig szent kötelességüknek tartják, hogy megfogyva is az elért színvonalon tartsák meg a „Szá­zadok"-at. Domanovszky Sándor, Hajnal István.

Next