Századok – 1939

Értekezések - HAJNAL ISTVÁN: Történelem és szociológia - 137

138 HAJNAL­ ISTVÁN magunk számára, a hanganyag formái által. Örök problémát fejezünk ki, amin mindig fog dolgozni az emberiség, fel a magas tudományig. Nem a célszerűség indította meg a formaképzésnek ezt a folyamatát. Amikor az ember „objektívát", a maga belsejének egy oldalát mutatja meg önmaga és mások előtt. Az emberi természet kapui nyílnak meg sorban előtte, s ezt keresi mások megnyilvánulásaiban is. Az ösztönös egymást megértést a sokoldalú egymáshoz­ és egymásba illeszkedés vágya váltja fel,­­az anyagias forma mintegy varázsszere ennek a szociális folyamatnak, amiben az élet keresi önmagát. Megkezdődik a meztelen ösztönösségnek a világ legkáprá­zatosabb öltözékével való felruházása. Mint ahogyan a test természetes vonalainak játékát fokozza a ruha mesterséges formáihoz való igazodás, úgy tükrözik az egyéni belső élmény sokszerűen az objektív formák környezetében. Az embernyáj egymásbafolyó élete így kezd sokoldalú egymásbailleszkedéssé válni. Az élménynek azon pontjai a lényegesek, amelyek a vitális célszerűséggel szemben megállítják az egyént, az objektív formákhoz való kap­csolódásra. Magában az egyénben is valami „munkamegosz­tás" keletkezik ; nem iramodik már a pillanat hívása sze­rint ösztönei után, hanem „foglalatoskodik". Azaz a for­mákban módszert talál a szellemi-anyagi életfolyamat bizo­nyos oldalainak behatóbb alakítására, kiemelve azokat élményszerű teljességükből. Az emberi lét méltósága ez, szemben az állatéval. Az objektív formák „struktúrát" adnak az egyéni életnek is. De ez a strukturálódás sohasem az egyéni élet képződ­ménye, d­ legalábbis a szociológiai szemlélet számára nem az. A formák mindig csak az emberközti igazodás által válnak emberenkívüli „eszközökké". A formaképzés mindig szo­ciális alkotás, mihelyt elhagyja az egyszerű pszichofizikai reakciónak fokát. Az „értelem", a „fogalom", a „Svnnge­halt" úgy születik meg, hogy az emberek ösztönös nyáj­szerűségét megbontja valami köztük kialakult forma, amely az egyéni élményt, egyéni kifejezésmódok közvetítésével, valamely oldalról megragadja. Még nincs semmi tudatos „organizáció", máris van valami „objektívum", ami a pil­lanatnyin felüli egymáshoz igazodásra késztet. De mihelyt valamiként megváltozik az együtesnek szokott élete, mihelyt nem vezetnek az egyénektől a „fogalomig" megfelelő kifeje­ződések, elsüllyedhet újra a közösen elfogadott forma is. Szükséges tehát az, hogy az emberek öntudatlanul is bizonyos „rendbe" álljanak egymás közt, észrevétlenül is

Next