Századok – 1942

Értekezések - HAJNAL ISTVÁN: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. - 1

­­S JH NEMZETEK TÖRTÉNETÍRÁSA 3 national des Sciences Historiques ülésén. Ez a Komité a tör­ténettudomány nemzetközi szervezetének orgánuma volt, a világ 44 tagállamának képviselőivel, Párisban állandó tit­kársággal. A szervezet keretei között állandó bizottságok fog­lalkoztak egyes közös érdekű kérdésekkel (levéltárügy, tör­téneti demográfia, rendi gyűlések, alkotmányok, banktörté­net stb.). 1938-ban pl.bizottság alakult a kölcsönös vádaskodás kiküszöbölésére a német és a francia történeti tankönyvekből. Az évnegyedes ,,Bulletin of the International Committee of Historical Sciences" (1938-ban a X. kötet) beszámolókat kö­zölt a szervezet munkájáról. Az ötévenként tartott nemzet­közi történészkongresszusok előadásainak kivonatai külön kötetekben jelentek meg, érdekes, változatos áttekintést nyújtván az egyes problémák kutatásának állásáról, újak fel­vetődéséről világszerte. 1926-tól kezdve, mindig pár évet összefoglalva, hatalmas kötetekben adta ki a Komité a tör­ténetirodalom közös bibliográfiáját, nem nemzetek szerinti, hanem közös tárgyi beosztásban (International Bibliography of Historical Sciences). Kiadta a világon megjelenő történeti érdekű folyóiratok jegyzékét, számra mintegy 2100-et. Egyes kérdésekről is adott ki könyvészetet (pl. gyarmattörténet, nagy utazások-felfedezések stb.). A bizottságok munkájával kapcsolatban összefoglaló áttekintéseket is egyes kérdések­ről (rendi gyűlések, középkori korporációk, modern alkotmá­nyok, nemzetiség, közbankok történetéről stb.). Az érdeklődés a nemzetközi szervezet iránt eleven volt, de nem hathatós. A­-kongresszusok nagyarány­úak voltak, a kiadványok azonban kevéssé terjedtek. Az évnegyedes Bulle­tin-nek alig volt párszáz előfizetője, s ezek jórésze is, persze, hivatalból. A Rockefeller-alap ideiglenes támogatásából s az egyes kormányok által fizetett tagsági díjakból élt a szerve­zet. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen minden szellemtudo­mánynak hasonló az exisztenciája. De, amennyire áttekint­hetni, a szakirodalom is kevéssé használta ezeket a nemzet­közi kiadványokat; minden szakma és minden nemzet, sőt minden tudós is külön alakítja ki saját céljaira a kutatás fel­szerelkedését. A kevéssé elterjedt nyelvek történetének világnyelveken való ismertetésére szánt kiadványok szerkesztését A. Friis dán tudós vállalta A. E. Christensen segítségével. A tervezet sze­rint a részvevő nemzetek megbízottai közös megegyezéssel válogatnák ki azokat a fontosabb műveket, amiket teljes egé­szükben lefordítva adnának ki; ezenkívül közös periodikus kiadványokban ismertetnék kivonatosan az 1926. évtől meg­jelent irodalmat tárgyi s nem nemzetek szerinti csoportosítás.

Next