Századok – 1942

Értekezések - HAJNAL ISTVÁN: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. - 133

a kis nemzetek történetírása 135 sagnak és a nemességnek is.Mindegyik rend még szétbontha­tatlan összefüggésekben él a természet talaján dolgozó parasztsággal. A rendi életformáknak egymással való kap­csolódása, s a különböző rendi formáknak egymástól való elkülönülése mélységes összefüggések feldolgozását kívánja: sajátos intellektualizmusnak kell kialakulnia, hogy ez az elvonatkozás végbemehessen. A születésnek elve alapvető szemponttá válik, de az életforma hagyományozása és gya­korlása a lényeges; a születés inkább csak azért, mert a család a hagyományozásnak legtermészetesebb üzeme. Ezért nem lehet nyugateurópai fogalmak szerinti rendi­ségnek nevezni minden társadalmat, amelyben szü­letésréte­ge­k helyezkednek el egymás fölött; másrészt olyanokat sem, amelyekben a katonai, papi rétegek, vagy a vagyon szerint kialakult rétegek a családüzemek folytonossága nélkül külö­nülnek el egymástól, mindegyik érdekszövetségben a magához hasonlókkal. (A nyugateurópai rendiség nem megrögződés, hanem örökös belső mozgás, fejlődés, a társadalomviszonyok­­nak egyre fokozódó szakszerű intellektuális feldolgozódása.­ Az orosz rendiség kétségtelenül a nyugati társadalom­talajjal való összefüggésben alakult ki, mint már az az érdek­kel átitatott rendi rétegződés is, amit elég zavaros körvona­lakban a későközépkori bizánci társadalomban tapasztalhatni. De az orosz alakulás a részletekre nézve is igen tanulságos, a fejlődéstudományt általános törvényszerűségekre figyelmez­teti. A későközépkori orosz rendiség, ugyanis nem az első rendi elvonatkozás az orosz történetben, hanem csak a nyu­gati összefüggések következtében végső győzelme egy már többször megismétlődött folyamatnak. A kievi korszakban a fejedelem tulajdonképen a harcos,kereskedő kíséretre támaszkodva uralkodott a városból a vidéken. Bizonyára elevenebb, s főként gazdagabb, ragyogóbb kultúrélet, mint a korabeli magyar vagy lengyel társadalmakban, de pár gene­ráció múltán a harcias kereskedővállalkozások rétege rokon­ságok érdekszövetségévé vált, szétosztódva a kievi fejedelmi rokonságból kikerült részfejedelemségekben, a parasztság és a rabszolgák nyakán élősködve. Bonyolult genealógiák támasztják alá ezt a félig-meddig nemességnek nevezhető, mind merevebbé váló érdekközösséget. Pedig a görögkeleti papság, az intellektualizmus képviselője, eleven irodalmat fejlesztett ki, már a XI. században következetes fordító tevé­kenységgel, a szláv irodalmi nyelv kialakításával. De maga a metropolita mondta ekkor: ne az ország szokásait kövessé­tek, hanem az egyház törvényeit. ./. életkörei méltányosság helyett elvont elgondolások: különös, de a magas elviség enge-

Next