Századok – 1942

Történeti irodalom - Baráth Tibor: Az új Magyarország történetírása. Ism.: Hajnal István. 453

455 TÖRTÉNETI IRODALOM •mint a nyers erőszakot. Bebizonyult, hogy a történelmi nemzet­organizmus számára és az egész kultúrfejlődés számára természet­ellenes és végzetes ez a mechanikus elhatárolás. De honnan vegyük az új, természetes, organikus módszereket az államfogalomnak? de szükséges átalakítására? Ismét csak a politikai érdek, azaz az erősebb joga legyen az irányadó? Legyenek nagy nemzetek a régi, sőt fokozottabb szuverenitással, s legyenek alkalmazkodó, alá­rendelt nemzetek? Az államhatár, az „élettér" új elrendeződése csak a nemzetegyéniségek sérelme nélkül, mély kölcsönösségben oldható meg. Ilyen mély, az élet teltét érvényesítő kölcsönösség elméleti u­ton alig dolgozható ki, az emberi fejlődésben kínál­kozó tapasztalatokra kell visszatérni, azokra az időkre, amelyek­ben még nem ismertek racionális éles határokat s amely kor­szakok mégis, sőt éppen ezért, alkalmasak voltak a mai nagy és kicsiny nemzetek érzékeny organizmusának felnevelésére. Tanul­mányoznunk kell az európai hűbériség-rendiség államszervezeteit, sajátos határzónáikat, egészen irracionális, s mégis oly termékeny nemzetközi viszonyaikat. Ezek hozták a csodát, hogy maroknyi népek önálló, sajátos nemzetegyéniségekké fejlődhettek ki, ami elképzelhetetlen volt az antik és az orientális racionális birodalmi államfogalom korában. A magyar történetírás máris megkezdte ezt a munkát, különösen a középkeleti kultúrzóna ily népek­ közötti sajátosságainak felkutatására. A Kárpátmedence térségét kitöltő népek együttélésének s szomszédságukhoz való illeszkedésének kérdése keres a múltból példázatokat, módszereket. Miért ne szolgáljuk az önmagunk, s az egész emberiség érdekét is azzal, hogy általános érvényű, objektív módszereket dolgozzunk ki a kérdés megoldására? A tudományba a szellemi ököl jognak módszerét nem lehet bevezetni. Végül pedig a „totalitás" fogalmában is valóban korunk figyelmeztetését érezzük az emberi fejlődés mélyebb értelmére, az egyéni és a társadalmi élet egészének helyreállítására a liberális­kapitalista mechanisztikus elképzeléssel szemben. Már a „szellem­történetnek" is ez volt az elgondolása, mindent egységben akart átérteni — csak túlságosan filozófiai szempontokból csinálta, s ezzel valójában az intellektuális tényezők szerepét emelte ki egy­oldalúan, az élet egészének megragadása helyett. S egyáltalán, ha „totalitásról" van szó, minden igazi történetírás mindenkor e szemléletnek volt a képviselője. Specialitásokra szakadt szét, a munkamódszer szakszerű kívánalmainak megfelelően, de mindig rossz történész volt az, aki a specialitásból nem tudott az élet­egész-megértés tudományáig és művészetéig felemelkedni.­ A tör­ténelem­ maga a totalitás princípiuma. Az életet rekonstruálja. Semmi más szellemi vagy társadalom­tudomány sem foglalkozik ezzel. Meggyőződésünk szerint a történelem lesz az új korszaknak alapvető társadalomtudomány­a. De amit az új korszak kíván, az az életnek a totalitása, nem pedig valamely politikai ideológiának és az erre alapított közösségnek mindent átható totalitása. Nem elégít ki már a liberális individualizmus, amely egyeseket talán valami ügyes

Next