Századok – 1943

Tanulmányok - SZILÁGIY LORÁND: Összehasonlító írástörténet 228

összehasonlító írástörténet. (Egy új vállalkozás programmjához.) Az elmúlt hetekben egy új és újszerű vállalkozás első füzetet jelent meg — meghazudtolva az „inter arma silent musae" régi idézetét. Az új vállalkozás, mely a Magyar Tudományos Akadémia megértő támogatásával indult első útjára, régen érő gyümölcse egy tudományos iránynak, mely éppen hazánkban az utóbbi évtizedekben, sőt mondhatnánk, években csendesen fejlődött és ma már tekintélyes fává nőtt. Ennek az új tudománynak Szentpétery Imre Magyar oklevél­tan­a adta meg azt a pozíciót, amely őt nemzetközi szempontból is előkelő helyre állította. Míg ugyanis a régebbi diplomatika — még a legnagyobbak kezén is, mint pl. Bresslaunál — nem tudott teljesen szabadulni az „igazi" történetírásnak szolgáló „segéd"-tudomány „gátlásaitól", addig a magyar okleveles gya­korlat Szentpétery alkotta nagy szintézisében végre megszületett az új írástudomány, mely az oklevelet és az írást már mint az emberi művelődés történetének egyik fontos jelenségét és ténye­zőjét vizsgálja. (E szempontokra és Szentpétery munkájának európai helyére igyekeztem rámutatni már 1938-ban a Szent­pétery­ Emlékkönyv 470—473. lapjain.) — Ugyanekkor azonban a magyar oklevéltudomány e szintézise más szempontból is kikris­tályosodó központtá lett. Már e munka megjelenésekor rámutatott Hajnal István (Ungarische Jahrbücher, XI. ). 1931, 432—434. 1.) arra, hogy a kitűnő methodikai kidolgozás s a részletekbe való messzemenő behatolás ,,e munkának jelentős szerepet biztosíta­nak összehasonlítási és kiegészítési célokból a nemzetközi szaktudo­mányban is, annyival is inkább, mivel a keleteurópai országok okleveles gyakorlatainak hasonló modern összefoglalásai idáig még nem jelentek meg". (I. h. 432. 1.) Ugyanekkor Hajnal rámu­tatott arra is, hogy „a további munkát, az írásbeliség történeté­nek kultúrhistóriai szempontokból való elmélyítését csak az 1 Stephan Hajnal: Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrift im 12—13. Jahrhundert. (Schriftlichkeit und intellektuelle Schichtung. Beitiäge zur europäischen Entwick­lungsgeschichte. Heft I.) Budapest—Leipzig—Milano 1943. Danubia. 161., 31 t.

Next