Századok – 1954

Tanulmányok - Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa 285

KSZE TAMÁS szerveződő népi kurueságnak Esze Tamás lett a parancsnoka, Rákóczi őt nevezte ki első ezereskapitányának.5 5 A későbbiekből látni fogjuk, hogy bár Rákóczi plenipotentiáriusává nevezte ki Pap Mihályt,5 8 a breznai kiáltványt mégis Esze Tamás kiüdi meg Szatmár megyének. Ö lett a mozgalom feje, mellette Kis Albert is háttérbe szorult, pedig múltjánál fogva a vezetés őt illette volna, hiszen már a hegyaljai felkelés előkészítése is az ő munkája volt. Még arra a kérdésre kell felelnünk tanulmányunk eme részében, hogy ha Rákóczi május hatodikán bocsátotta ki a breznai manifesztumot, az említett példányon kívül valamennyi példánya miért viseli a május 12-i dátumot? E kérdés szorosan összefügg a felkelőknek adott zászlók dolgával.5 7 A választ a Memoriale-nak ebben a mondatában találjuk meg : »Rákóczi­tól május 19-én kiáltványok és zászlók érkeztek be.« Vessük össze a Mémoires tudósításával : »Ügy döntöttünk, hogy ki kell használnunk a lelkek hevülését és néhány zászlót, lobogót kell nekik megbizottaink által elküldeni, nyilt levelek kíséretében, aláírásommal és Bercsényi aláírásával ellátva s ezekben segélyt kell Ígérnünk nekik. Szigorúan meghagytuk, hogy újabb parancsainkig ki ne tűzzék ezeket a zászlókat.« Ezek az idézetek nem egyeznek a Conjessiones tudósításával, mert Rákóczi ott zászlókat is ad a Breznában megjelenő követek kezébe. Történetírásunk, amely a Rákóczi-szabadságharc kezdeteiről szólva mitsem törődött a források ellentmondásaival, az utóbbi adatot fogadta el és tette közkeletűvé. Pedig nyilvánvaló, hogy a díszes, piros selyem, arany­betűkkel, Rákóczi-címerrel ékesített lobogók58 elkészítéséhez idő kellett, s a bujdosó urak előre nem készíttethették el, hiszen nem tudták : jó hírekkel tér-e meg majd Barwinszky Magyarországról, tehát nem is adhatták május 6-án Esze Tamás és Pap Mihály kezébe. Május 12-re azonban elkészültek, s ekkor küldötték be a hazába a breznai kiáltvány újabb példányainak kíséretében, amelyeket az útnakindítás napjáról kelteztek. Rákóczi kancelláriai gyakorlatá­ban később is megfigyelhetjük : ugyanazok az iratok különböző dátumokkal fordulnak elő, például : első hadiszabályzatát is újra keltezteti, mikor újból kiadja. A május 12-i példányok tehát mintegy második kiadásai a május 6-án kibocsátott breznai manifesztumnak, melyből valószínűleg csak egy-két példány készült és került a követek kezébe, 12-ikére azonban már elegendő példány volt készen, s ezért egyetlen példányban ismeretes az első szöveg, s ezért maradt sok másolati példány a másodikból. 58 Ezredessé való kinevezését Károlyi is említi Emlékiratai-ban. — Szatmár vármegyéhez intézett levelének aláírása : »Thomas Esze Tarpaiensis, Supremus et Pri­marius Pedestris Ordinis Capitaneus Celsissimi Principis Francisci Rákóczi.« 56 Nevét így írja alá 1703. május 27-én gr. Csáky István bereg-ugocsai főispánnak küldött levelén : »Munkácsi Pap Mihály, az én Kegyelmes Uramnak, Rákóczi Ferencz Magyarország Fejedelmének Plenipotentiáriussa.« (Századok, VII/1873. 12. 1.) 57 Károlyi Önéletírásá-ban is megemlékezik a breznai kiáltvány újabb példányai­ról, s azt mondja, hogy ezeket a fejedelem a vármegyék számára küldötte be az országba , lizt az adatot tanulmányunk következő fejezetében fogjuk értékesíteni. 58 A zászlókról ezt írja Glöggl szatmári kommissarius 1703. május 24-ón : »Dem Kahn, welchen Sie in Wari aufgeschlagen, haben Sie aus Pohlen bekhomen, von rotten Kattund, des Ragozi sein Wappen mit Golt und sein Namben darauf, der änderte ist diessem gleich, auf dem dritten des Bercenj sein Namben und Wappen.« (OL. Kamarai It. Repraesentationes, informationes et instantiae.) — A »le eresztett selyem s aranyos zászlókon nagy arany betűkkel szózatok vannak eképen : Franciscus Rákóczi Princeps Sacri Romani Imperii Princeps cum Deo pro Patria et Libertate.« (Károlyi írja Koháry Istvánnak ] 703. május 27-én Károlyból. — Thaly Kuruckori Okmánygyűjteménye, II. 31.)x

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék