Századok – 1957

Tanulmányok - Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában - 46

A MAGYAR RENDI ÁLLAM HUNYADI KORÁBAN ELSŐ RÉSZ A magyar állam jellegének átalakulásában, módosulásában Hunyadinak nem volt oly cselekvő szerepe, mint később fiának, Mátyásnak. Nevéhez a hódítók elleni küzdelem nagy eseményei, büszke győzelmek emlékei fűződnek,, a társadalmi reform azonban már kevésbé. Kényelmes dolog volna magyará­­­­zatul arra utalni, hogy a nagy emberek, a „hősök" sem képesek az alapvető fejlődést elhatározóan befolyásolni, mert ők is csak követik a szüntelenül előre haladó tömegeket, ez a magyarázat azonban pontatlan, túlságosan vulgáris, általánosító lenne. Mátyás ugyanis talált módot és időt, hogy döntően kezébe vegye a társadalmi erők irányítását. Természetesen ő sem valami teljesen új cél kitűzésével, hanem csak oly módon, hogy bizonyos már meglevő tényezők­­ előtt szabaddá tette az utat, azok megerősödését gyorsította, a tétovázó­­ elemeket pedig egyenes úton előre lendítette. Mégis, bár Hunyadiból hiányzott fiának csodálatos sokoldalúsága s bár nagyobb hadvezér volt, mint államférfi, társadalompolitikájának célkitűzései reálisak voltak s a haladás irányát mutatták. Annak a két évtizednek a vizsgálata, amelyet Zsigmond halálától kezdő­dően Hunyadi János korának szoktunk nevezni, elsősorban éppen azért lehet tanulságos számunkra, mert a társadalom alkatelemeinek az állam irányításáért folytatott küzdelmét eredendő bonyolultságában tárja elénk, nem úgy, mint a következő korszak, amelynek sorsát már kemény államférfiúi akarat befolyá­solta. Vizsgálódásainkra alkalmi célkitűzés ösztönzött, s bár további kutatá­saink közben igyekeztünk nyomára jutni azoknak a forrásadatoknak, amelyek a fejlemények lényegét illusztrálják, szépítgetés nélkül be kell vallanunk, hogy a végső cél felé csak az első lépéseket tettük meg. Ahhoz, hogy túljussunk a legszembetűnőbb összefüggések felismerésén, szükség v­olna oly forráskiad­ványra, amely a kor okleveles anyagát könnyen áttekinthető és kényelmesen kezelhető módon teszi közzé. Ily segédeszköz hiányában a gondos kutatás sem hozhat, bármily sok időt fordítson is anyaggyűjtésre, oly eredményeket, amelyeket legalább az író szeretne véglegeseknek tekinteni.­­ A kor társadalmi fejlődésének története egy reakciós mozzanattal kez­dődik , azon feltételek megfogalmazásával, amelyeknek elfogadása ellenében . Dolgozatunk a Román Tudományos Akadémia által rendezett Hunyadi ünnep­ségekre készült és eredményeit 1956. szept. 22-én Bukarestben tartott előadásunkban ismertettük.

Next