Századok – 1957

Tanulmányok - Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában - 46

48 MÁLYTJSZ ELEMÉR maró jövedelme, a második vonatkozásban pedig oly módon, hogy az állam egyes beneficiumok birtokosait adófizetésre kényszerítette, egyidejűleg az érseki és püspöki székeket hosszú ideig betöltetlenül hagyva, az egyházmegyék kormányzását világi gubernátorokra bízta s bevételüket állami kiadások fedezésére fordította.­ Zsigmond politikájának Rómával szembe forduló tendenciáját a magyar klérus kezdettől fogva helyeselte, sőt annak inspirálója éppen legműveltebb rétege, a magisterek csoportja volt. Az egyházpolitikának ez a vonala töret­lenül érvényesült Hunyadi korában is. Az ő idejében tartott országgyűlések tehát sorra megerősítették Zsigmond vívmányait, sőt azokat büntető szankciók­kal megtoldották. Az 1440-i koronázó országgyűlés tilalma szerint pápai bullát sem idegen, sem indigena nem hozhat be az országba, hogy segítségével egyházi javadalmat nyerjen el vagy bárkit külföldi bírói fórum elé megidézzen,s az 1445-i országgyűlés megtiltotta, hogy bárki pert kezdjen a római kúriában s mindenkit arra utasított, hogy panaszával hazai egyházi bíróságokhoz forduljon,­ az 1447-i pedig megismételte, hogy javadalmat a pápától nem szabad elfogadni, sem előtte pert kezdeni, mert mindkét esetben a hűtlenekre váró száműzetés lesz a büntetés. Ugyanez az országgyűlés végül azt is kimon­dotta, hogy külföldi egyáltalán nem nyerhet el Magyarországon beneficiu­mot.9 Ellenben Zsigmond egyházpolitikájának azt a részét, amely a klérus itthoni érvényesülését korlátozta, Albert választási feltételeinek értelmében, azokat megismételve az 1439-i országgyűlés is hatálytalanította.10 Az egyház­n­agy­ok befolyása és hatalma 1437 után ezzel ismét megtámadhatatlan lett, a társadalmi és állami rend változhatatlan része. Az országgyűlési végzéseknek sincs más céljuk, mint a most már végérvényesen visszaéléseknek bélyegzett jelenségek megszűnését gyorsítani, így fogható fel az 1445-i országgyűlés rendelkezése, hogy minden püspökséget, apátságot s általában egyházi java­dalmat, vissza véve a világiaktól, klerikusoknak kell adni, hasonlóképpen a tizedek s más egyházi jövedelmek birtokába vissza kell helyezni a prelátusokat.11 A szembefordulás Zsigmond politikájával azt jelentette, hogy általános hadbaszállás esetén a prelátusoknak több alkalmuk nyílt, hogy ismét ők állítsák ki, a régi szokásnak megfelelően, a bandériumokat, azaz ők végezzék azt a katonai szolgálatot, amelyet csak az imént helyettük zsoldosokkal vagy a királyi bandériummal az uralkodó látott el. Az összefüggés az egyháziak megadóztatása és bandériumállítási kötelezettségük megszűnése között magá­tól értetődő, hasonlóképpen adómentességük biztosítása és haditerheik fel­újítása között. Igaz, Albert választási kötelezvénye nem szól az utóbbiról, de az 1439-i decretum annál határozottabban hangsúlyozza a kapcsolatot, amidőn kijelenti: „Az egyházak és az egyháziak a nem rég visszaélésszerűen elrendelt adóktól legyenek szabadok és mentesek, a hadiszolgálatokat azonban a 6 Barid I.: Egyház és állam viszonya Magyarországon a középkor végén. Budapest, 1935. 35. sk­öv. 1. Kardos T.: A huszita mozgalmak és Hunyadi Mátyás szerepe a magyar nemzeti egyház kialakításában. Századok 1950. 128. sköv. 1. 7­4. art. Kovachich J. N.: Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungáriáé. Pest, 1818. I. k. 73. 1. 8 16. art. Uo. 103. 1. 8 36. és 6. art. Uo. 130. és 118. I. 10 Az 1439-i decretum 1., 4. és 19. articulusai. (A Corpus iuris Hungarici különböző kiadásaiban.) 11 14. art. Kovachich: Sylloge I. k. 103. 1.

Next