Századok – 1996

Közlemények - Richly Gábor: Magyar katonai segítségnyújtás az 1939–40-es finn–szovjet háborúban II/403

MAGYAROK A FINN-SZOVJET HÁBORÚBAN 405 heti puhatolózásai ellenére — a téli háborúban kitartott a szovjet szövetség mel­lett.­ Talán jobban megbízott Sztálinban, mint a váratlan improvizációkkal terhes angol-francia külpolitikában? Nem kizárt, ugyanis a nyugati szövetségesek következetlen politikáját töb­bek között Finnország esete is jól szemlélteti. Noha 1939 nyarán szövetségkötés reményében még Párizs és London ajánlotta fel Finnország szovjet érdekszféra­ként való elismerését, sőt a szovjet-német érdekellentétek kiéleződését remélve Anglia még a Molotov-Ribbentrop paktum megkötése után is előnyösnek tartotta a Vörös Hadsereg esetleges Finnország elleni támadását, december második fel­ében Lord Halifax már a finnek megsegítésére összekovácsolódó angol-francia-a­merikai-olasz-japán egységfrontról ábrándozik Hitler és Sztálin ellen, Daladier pedig a német fegyverkezés ütemének lassítása érdekében azonnali katonai fel­lépést sürget a Szovjetunióval szemben, akár a finnországi Petsamonál, vagy a Balkánon partraszállva, akár a bakui olajmezőket bombázva.­ Az sem feltétlenül a magyar külképviseletek alkalmatlanságának a jele, hogy a londoni, párizsi, római és stockholmi magyar követségek a téli háború idején rendre ellentmondó értesüléseket küldtek Budapestre a szövetségesek terveiről, többek között annak lehetőségét is felvillantva, hogy Anglia és Franciaország esetleg Németországgal együttműködve száll hadba a Szovjetunió ellen.10 Függetlenül attól, hogy a ma­gyar kormány milyen részletességű információkkal rendelkezett a szövetségesek egyre változó elképzeléseiről, december közepétől annyit már láthattak Telekiék, hogy Anglia és Franciaország alighanem a világszerte nagy szimpátiát ébresztő Finnország mellett kötelezi el magát11 — és ez a felismerés a revíziós tervek szempontjából korántsem tűnt közömbösnek. Ugyanis a magyar kormány joggal számíthatott rá, hogy a finnek számára történő esetleges segítségnyújtás gesztusa — hiszen a konkrét támogatás a körülményeket figyelembe véve gesztus­értékű­nél valóban nem lehetett jelentősebb — többszörösen esne latba mértékadó angol és francia politikai köröknél. A sajátos külpolitikai szituáció tehát igen előnyös kereteket biztosított a magyar segítségnyújtáshoz. A magyar kormány számolt is ezzel a lehetőséggel, és igyekezett minél jobban kihasználni azt. Az önkénteseket „Magyarország kö­veteinek" tekintették, akik „ott kint többet érnek Magyarországnak, mint 3000 idebent".12 Kozma Miklósnak a zászlóaljat Angliáig kísérő bizalmi embere is ebben a szellemben nyugtázza elégedetten, hogy , Angliában sok fontos szemé­lyiséggel volt alkalmam beszélni és egyre jobban megerősödött bennem a meg­győződés, hogy ez az akciónk többet ért, mint húszesztendős revíziós propagan­dánk". (Ugyanakkor önkéntelenül a kormány elsődleges szempontjára is rávilágít: „újabb akciónknak akkor is felbecsülhetetlen értéke volna, ha második csopor­tunk már valóban nem érkezhetne meg Finnországba.")13 Az egyre kényesebb vizeken lavírozó magyar politikai vezetés megfelelő helyeken a „lengyel ügy" mel­lett ezentúl gyakran hivatkozott a finneknek nyújtott segítségre is, hogy jó szán­dékát igazolja. Például Teleki teljes diszkréciót kérve már január elején közölte a francia követtel, hogy „olasz hajókon folytatjuk a légelhárító fegyver- és a lő­szerszállításokat, szabadságot ad aktív tiszteknek és hajlandó kiküldeni 600-800 főből álló kontingenst". Hasonló módon Barcza György londoni követ is a lengyel

Next