Századunk, 1841. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

57. s­z­á­m. Magyar dohány Francziaországban. — Nyilványos fele­let. — Nehány szó a’ tudós oskola-ügyről. — Válasz. 58. szám. Slavica. — Nehány szó a’ tudós oskola-ügyről. (Vége) — Hírlapi zsoltárok. I. 59. szám. Szlavica. (Folyt) — Egy felállítandó magyar nevelő­­intézetről. ( Vége.) — Angol és franczia elfoglalás. 60. szám. Indítványozás és egy alázatos indítvány. — Slavica. (Vége.) — Hírlapi zsoltárok II. 61. szám. Pénz-crisis. — Nézetek a’ zsidók polgárosítása felett. — Angol cons. szellem. 62. szám. Rongy. — Sáros megyei fogház. — Pénz-aristocratia és franczia jellem. Anglia vasutai és csatornái. 63. s­z­á­m. Kerék. — Halálbüntetésrőli nézetek. — Kérelem a’ nép­nevelést pártoló urakhoz. 64. szám. A’status igazságjog és kiszolgáltatása’stb. — Mea culpa. — Electro-magnetismus mint mozgató erő. — Rögtön törvény. — Vasutak. 65. szám. Tudomány. — Uj négyszögítő. — A’ statusigazságjog és kiszolgáltatása ’stb. (Folyt.) — Viszon­válasz. — Uj dorongoló. 66. szám. Nyílt levél. — Török régiség. — Adatok. 67. szám. A’ kénkői község nyilatkozata. — A’ statusigazságjog ’stb. (Vége.) — Rajna. 68. szám. Mea maxima culpa! — Kinek helyettese a’ személynek. — Hírlapi névtelenség és felelőség. — A’ harmattán Európában. 69. s­z­á­m. Némelly fenforgó viszonyok a’ magyar katonaság ’s az ausztriai hadsereg közt. — Absolve Domine ! — Az ausztriai kormány el­vei a’ részvény­társaságok szabályozása körül. 70. szám. Hungarica. — Némelly fenforgó viszonyok ’stb. (Folyt.) — Kérelem a’ józan emberészhez. — Elegy. 71. szám. Népiskolák. — Szószaporítás a’ népnevelésről. — A’ magyar nemzeti zene. 72. szám. A’ vad­macska. — Némelly fenforgó viszonyok ’stb. (Vége.) — Pozsony megye népnevelési választmányának jelentése. — A’ magyar nemzeti zene. (Vége.) — A’ haldokló bölcseség. 73. szám. Felvilágosítás a’ horvát nemzeti újság részéről. — Vitás elvek Erdélyben. 74. szám. Egy két szó az absolutio előtt. — Szellemrajz Esztergom megyéből. — Vitás elvek Erdélyből (Vége) — Angol sinking­ fund. — Papiros gyártás Magyarországban. 75. szám. Hazafius szózat. — Nézetem a’ nép-értelmesítés körül.— Angol sinking fund. 76. s­z­á­m. Cuique suum. — Tudományosság. — Hírlapok statistikája. 77. szám. Fogarasi­ bank. — Szemle a’ főbb iskolákbani tanulmá­nyok felett. 78. szám. Úrbéri váltság. II. 79. szám. Dajkakönyv és még valami. — Szemle, ’stb. (Vége.) — A’ schweizi országgyűlés ’s a’ pártok. 80. s­z­á­m. Hungarica. — Juste milieu. — Izidorovich urnák üdvöt ’stb. 81. szám. Eldöntése azon kérdésnek: kinek helyettessé a’k. sze­mélynek. — Juste milieu. (Folyt) 82. szám. A’ magyar egyház tulajdona. — Juste milieu. (Vége) — Életbiztosítás. 83. szám. Népnevelés. — Válasz. — Szálka és gerenda. 84. s­z­á­m. Egy szó a’ maga helyén. — Tót nem ember. 85. szám. Magyarismus többféle mániák elleni harczában. — A’ szepesi XVI. városok viszonyai. 86. szám. Utazási töredékek. 87. szám. Hungarica. — Magyarismus ’stb. (Folyt.) — Pótlék. 88. szám. Bizodalmas beszélgetés egy jobbággyal az úrbéri váltság­­ról. — Reunio. 89. szám. Nyílt levél. — Magyarismus. (Folyt) — Mutatványok a’ Daguerréotypból. 90. s­z­á­m. Vasutakról. — Adó. — Egy szó a’ hírlap kiadókhoz. 91. szám. A’protestáns unió nehézségei. — Szerencsétlen terv. — Német vámegyesület. 92. szám. Politicai nézetek. I. Adó. — Magyansmus. (Folyt.) — A’ magyar nyelv mint ügynyelv Erdélyben. 93. szám. Daguerréotyp és szerzője.— Dráva. 94. szám. Úrbéri váltság III. — Viszhang Körmöczy reuniójára. 95. s­z­á­m. Szatmári pontok. — Nevelési alaptőke ’s még valami. — Elfogulatlan nézetek. 96. szám. Nincs pénzünk ’s miért?— Elfogulatlan nézetek, ’stb. (Folyt.) . 97. szám. Akadályok a’ köznép oktatásában. — Jegyzetek a’ k. kettős pecsét ügyében. — Elfogulatlan nézetek ’stb. (Vége) 98. szám. Időszaki sajtó.— Magyarismus ’stb. (Folyt) — Akadá­lyok a’ köznép oktatásában. (Folyt.) — Még egy Terra Incognita. 99. szám. Különös fordulat. — Magyarismus ’stb. (Folyt.) — Aka­dályok a’ köznép oktatásában. (Vége.) 100. szám. Mathesis. — Még nehány szó az egyházi jövedelmek szabályozása körül. — Magyarismus ’stb. (Folyt.) 101 szám. Reunio II.— Nyílt levél. — Magyarismus’stb. (Folyt­. 102. szám. Néha nem árt a’ kis distinctío. — Magyarismus ’stb. (Vége.) — A vélemény-különség és liberalismus. 103. szám. Politikai nézetek . II. Adó és tévedések. 104. szám. Visszapillantás a’ Hírnök és Századunk múlt évi műkö­désére. — Hungarica. — Ujoncz daguerreotypista. — Mutatványok „Még egy Terra incognita“ czímű munkából.

Next