Századunk, 1843. január-december (6. évfolyam, 1-104. szám)

F­o­g­l­a­l­a­t. 1. szám. Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött. II. — Kell-e magyar vizijog? és hogyan? 2. szám. Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött. III. — A parasztok állapotja Europa némelly országaiban. 3. szám. Keserédes labdacsak el nem fogott betegek számára. — El­mélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. IX. — 4. szám. Elmélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. X.— Még valami a szatmári 12 pontról. 5. szám. Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött. IV. — Her­­maneczi papírgyár. 6. szám. Magyar tudós társaság. — Gondolat-töredékek a természeti jogról. — Egy fontolva haladó akademicus. 7. szám. A nemesség megadóztatásának föltételei. — Még valami a szatmári 12 pontról. (Folytatás.) 8. szám. A köznép neveltetésének akadályai s ezeknek elhárítása. — Még valami a szatmári 12 pontról. (Folytatás.) 9. szám. Hírlapi szinetlenség. — Egyházi javak. — Iskolák Szerbiában. 10. szám. Egyházi javak. (Folyt.) — Még valami a szatmári 12 pontról. (Folytatás.) —A pesti gyermekkórház. 11. szám. Elmélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. XI. — Ilir irodalom. — Leviathan (?) — Az idő becse. 12. szám. Egyházi javak.(Folyt ) Még valami a szót. 12 pontról. (Vége ) 13. szám. Egyházi javak. (Folytatás.) — Magyarország lakosai nyel­vükre nézve. 14. szám. Egyházi javak. (Vége.) — Magyarország földterülete. 15. szám. Háziadóra vonatkozó nehány kérdés. — A nagyváradi iskolák helybeli kormányának hirdetménye. — Figura praetentionis. 16. szám. Úrbéri viszonyok. — Közlemények Ponori Tewrewk József „Utazás­ naplójából “ — Valami az olvasói tulajdonról. — Még egy szózat nemzeti nyelvünk ügyében. — Kliegl nyilatkozata és köszönete. 17. szám. Hadi műszótárról. — Telhetetlenség. — Független észrevétel. 18. szám. Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület alap­rajza. — Észrevétel a vallásnok iránt. 19. szám. Következetlenségek. — Közlemények Ponori Thewrewk Jó­zsef „Utazás­ naplójából.“ 20. szám. Kevesbítsük a háziadót. — Termés. — Győzzön, mi jobb ! — 21. szám. A királyhegy Pozsonyban. — Adó. I. 22. szám. Észrevételek R—u J. adóczikkeire. — Észrevételek a Pesti Hírlap „Városi szavazatjog“ és „A kir. városok az országgyűlésen“ czimü czikkekre. 23. szám. Adó II. — Meghal az ember, s nem tudja miért. 24. szám. Észrevételek a jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület alapszabályaira.— Adó. III. 25. szám. Észrevételek „Zur Charakteristik der Gegenwart in Ungarn“ és „Ungarn im Jahre 1841* czimü könyvecskékre. — Közügyek a­ szomszédban. — Észrevételek némelly magyarosított hadi műszóra. — Üstökös csillag 26. szám. Pótlék-észrevételek K—a J. adóczikkeire. — Észrevételek „Zur Characterise der Gegenwart in Ungarn“ és „Ungarn im Jahre 1841“ czimü könyvecskékre. 27. szám. Wildner és német elvrokonai. 28. szám. Wildner tanár és a magyar alkotmány. — Győzzön, mi jobb ! Ellenvélemény a protestáns főiskola ügyében. — Replika. — Nyilat­kozás. — 29. szám. Magyar pezsgő a pesti első honi műkiállításon. — Honvéde­lem. — Si tacuisses philosophus mansisses. — Wildner tanár és a magyar alkotmány. (Folyt.) 30. szám. Válasz e czikkre: Meghal az ember és nem tudja miért. — Wildner tanár és a magyar alkotmány. (Folytatás.) 31 szám. Éljetek czéhek! éljetek szegény kézművesen. — Recapitulatio. — Wildner tanár és a magyar alkotmány. (Folytatás.) — Si tacuis­ses philosophus mansisses. (Vége.) 32. szám. Észrevételek az adó, tized , kilenczed és emancipalio körül, s még, valami a kisebb birtoku magyar nemesnek és Kassa városának. — Éljetek czéhek, éljetek szegény kézművesek (Folytatás.­) —­­ Woldner tanár és a magyar alkotmány. (Vége.) — 33. szám. Töredékek uraink állapotáról. — Éljetek czéhek ! éljetek sze­gény kézművesek ! (Folytatás.) — Észrevételek az adó, tized, ki­lenczed és emancipatio körül, s még valami a kisebb birtoku magyar nemesnek és Kassa városának. (Vége.) — Léghajózás. 34. szám. A megyék határozatai. — Éljetek czéhek! éljetek szegény kézművesek. (Folytatás.) — Nemzetesités a pestmegyei evang. es­­peresség, némelly szláv iskoláiban. — 35. szám. Éljetek czéhek! éljetek szegény kézművesek! (Folytatás.) — 36. szám. Honi vasutak. — Éljetek czéhek! éljetek szegény kézműve­sek ! (Folytatás.) 37. szám. Nyilatkozás a Száz. 29. számábani e czikkelyre: „Magyar champagnei (pezsgő) a pesti első honi műkiállitásban. — Éljetek czé­hek ! éljetek szegény kézművesek ! (Vége.) 38. szám. Országgyűlés előzményei. — Korteskedjünk. — Ki a bűnös?I. 39. szám. Ki a bűnös? II. — Felelet a Száz. 24 szám. a jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesület alapszabályai iránt tett észre­vételekre. 40. szám. Országgyűlési szónoklat.— Tiszt-és követválasztási intézke­dés — Felelet a Száz. 24. szám. a jégverés ellen kölcsönösen bizto­sító magyar egyesület alapszabályai iránt tett észrevételekre. (Vége.) — 41. szám. Országgyűlési szónoklat. — Töredékek uraink állapotáról. — 42. szám. Országgyűlési szónoklat. — Viszon felelet a Száz. 39—40-ik számában. „Feleletre.“ — Nevelési hangok. — 43. szám. Eszmélkedések a polgári Rend fölött. — Belánszky József, beszterczebányai megyés püspök emlékezete. — 44. szám. Biró. — Adózó népünket érdeklő intézkedés. — 45. szám. Egy szó az igazság barátihoz. — Képviseleti rendszer. — Biró. ( Vége.) 46. szám. Mi akar ősiség alatt értetni, mi volna szükséges, hogy az biz­­tositassék, azaz igazsággá emeltessék ? — Intézkedés magtalan özve­gyek iránt. — Mutatványok Dr. Lányi „Magyarföld Egyháztörténetei“ 1842-ben jutalmazott pályamunkájából. I.—­­temes megye népessége. 47. szám. Felírása a KK. és RR-nek, melly ő cs. k. Felségéhez a múlt országgyűlésről felterjesztetett. — Az intelligentia Zalában. — Követ­választási rendszabályok Győrött. — Magyar nemzeti muzeum tár­gyában. — Ny­ilt levél. — 48. és 49. szám. Szavazat és választási jog. — Magyar nemzeti muzeum tárgyában. (Vége.) — Egy kis észrevétel az „éljetek czéhek ! éljetek szegény kézművesek !“ czimü értekezésre. — Válasz a homoeopatia ügyében. — Válasz e czikkre „si tacuisses , philosophus mansisses­“ 50. szám. Utak, vizek szabályozása, és kereskedés. — Váczon létesíteni szándéklott kisdedóvás. — 51. szám. Üzenete a Kir. és RR-nek az ország előleges sérelmei és kivá­­nati felterjesztése , s a kir. kegy. előadások tárgyában teendő felirási javaslat közléséről a m. Fő-RKner. — Felirási javaslat az ország elő­leges sérelmei és kivánatai felterjesztése és a k. k. előadások tár­gyában. — Felirási javaslat az előleges sérelmek és kivánatok tárgyá­ban. — Magyarország és hozzákapcsolt Részei KK. és RR-einek elő­leges sérelmei és kivánatai. — A KK. és RR. üzenete a m. Fő-RRhez az országgyűlési szabad újságok iránt. — Törvényjavaslat az ország­gyűlési tudósításokkal foglalkozó hírlapok iránt. — Felirási javaslat a részek visszacsatolása iránt. 52. szám. Üzenete a KK. és RR-nek a turmezei sérelem iránt. — Felirási javaslat ugyanez ügyben. — Válasza a m.FőRRnek az ország előleges sérelmei és kivonatai, s a k. k. előadások tárgyában teendő felirási ja­vaslat nézve közlött izenetre. — Válaszizenete ő cs. kir. Főhgségé­­nek az ország Nádorának a t. kir. és RR-hez , Zala , Gömör, Zaránd, S Kraszna és Középszolnok vármegyék , és a vág­ ujhelyi prépost meg nem jelenése tárgyában. — Mutatványok Dr. Lányi „Magyarföld egy­háztörténetei czimü munkájából. II. — Szavazat és választási jog. (Folytatás.) — 53. szám. Adalék az ősiség értelmezéséhez. — Közlekedés. — Szavazat és választási jog. (Vége.) — 54. szám. A vallás tárgyában kiadott k. kir. válasz. — Második izenete a KK. és RR-nek az ország előleges sérelmei, és kivánatai felterjesz­tése , és a k. k. előadások tárgyában a magas Fő-RRhez. — Vallás­

Next