Szeged és Vidéke, 1907. augusztus (6. évfolyam, 174-198. szám)

1907-08-18 / 188. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE. Szeged, 1907. augusztus 18., vasárnap. HÍRBE. Szeged, augusztus 17. OH. HADNAGY ÚR! Egy katonatiszt Ismét össze­kaszabolt egy jámbor polgárt. Ah, hadnagy ur, rajong önért Sok lány: egész csapat, Ah. hadnagy ur, bármerre lép. Önnek minden szabad. Ön ur a női sziveken S parancsol sok bakának : Sokan irigylik, hadnagy ur, A csillagát magának. Ön, ha a kávéházba lép, A civil megremeg: Ah, hadnagy ur, azt mondhatom. Ön snájdig egy gyerek. Kardot visel és tudja jól Mennyi a század állag, — Sokan irigylik, hadnagy ur, A csillagát magának! Ha kancsalitva önre néz Egy rongy civil-pasas. Nem lóg hiába ott önön A, fő fö disz, — a vas. És ahol kardot ránt ki ön. Ott nem segít a bánat. Ott vér ömlik ki, hadnagy ur, A csillagát magának! Ha Így folytatja, hadnagy ur. Ha üt, ha vág, ha szúr. Maholnap nem lesz egy civil. Akin nem lesz plezur. Untauglich lesz mind, hadnagy ur. Nem jó lesz katonának : S egy gondolat bánt engemet. Mii öl ól akkor majd kegyed, — A csillagát magának! —sab. — Az Erzsébet-szobor leleplezése. Szep­tember 22-én leplezik le a Stefánia-sétányon fölállítandó Erzsébet-szobrot. Szeged közön­sége kegyeletes érzéssel adózik a szent asz­­szony emlékének, amikor márványszobrát fölállítja. A leleplezés idejétől már alig egy hónap választ el bennünket és igy Ligeti Miklós szobrász, a szobor készítője szomba­ton már Szegedre érkezik, hogy az eddig el­készített alapon a szobor talapzatának építési munkálatait maga vezesse. A szoborleleple­zés ünnepségének előkészítését rövidesen szintén megkezdi Lázár György dr. polgár­­mester, a szoborállitó szegedi képzőművészeti egyesület elnöke. — Egyházi kinevezés. A király zágoni Debreczeni János egri énekes kanonokot az egri egyházmegye olvasókanonokjává nevezte ki. Debreczeni János szegedi származású és mindig meleg szeretettel viseltetett szülő­városa iránt. így az ősz főpap többször tett alapítványokat szegedi iskolák tanulóinak ju­talmazására. — A pusztaszeri Árpád-ünnep. A puszta­szeri országos ünnepre Budapesten és Szege­den nagyban készülődnek. Lázár György dr. polgármester a város ügyeinek intézése és sürgetése végett szabadságidejének két utolsó napját Budapesten töltötte s ez idő alatt a pusztaszeri ünnepet rendező országos bizott­ság elnökségével az ünnepség egyöntetű ren­dezése céljából is tárgyalt. A polgármester hétfőn este 8 órára az elnöklete alatt álló Szegedi Árpád-Egyesületet gyűlésre hívta össze, kedden pedig Novák Józsefet, a Pal­­lavicini-uradalom igazgatóját keresi föl. Az előző években ugyanis az Árpád-Egyesület fölkérésére mindig Novák József gondosko­dott arról, hogy az ünnepély színhelyén ele­gendő víz legyen. Az idei ünnepség az eddi­gieknél jóval nagyobb arányú lesz és a pol­gármester azért keresi föl Novákot, hogy vele a közönség vízellátásának dolgát megtár­gyalja. — Gizella királyi hercegnő nem jegyes. Tegnap, bécsi értesülés alapján, mi is meg­írtuk, hogy Gizella hercegnő, Frigyes kir. herceg leánya eljegyezte magát a fiatal Salm herceggel. Ugyancsak Bécsből azt jelentik most, hogy Gizella hercegnő senki­vel sem váltott jegyet, mert még mindig nincs vőlegénye. Ilyesmi megtörténik. — Eltüntetett generálisok. A király szü­letése napja alkalmából több osztrák gene­rálist valóságos belső titkos tanácsossá ne­vezett ki. Éppen úgy, mint a negyven­­nyolcas minisztereket. Többi között v. b. t. t. lett Mörk János kassai generális is, aki csak nemrég szidta le a nyíregyházai huszártisz­teket, mert magyarul mertek előtte tiszte­legni. Ez is katonai vívmány. — Károly Ferenc József. Augusztus ti­zenhetedikén volt busz éves Károly Ferenc József főherceg, akiről lapunk más részén Írjuk meg, hogy aspiránsa volt a magyar trónnak. Ugyancsak szombaton nagykorusi­­tották is. De már hetek óta állandóan Írnak erről a dologról a lapok. S most oly külö­nösen hangsúlyozzák, aláhúzzák, hogy „kü­lönös gonddal tanitották a magyar nyelvre s az élénk eszü ifjú nagy szorgalommal is tanulta.“ És folyton és mindig csak ilyen hírek érkeznek Bécsből. Mi ez ’? Tessék el­olvasni mai cikkünket, melyet szintén onnan kaptunk. Bécsből. — Dobó István szobra. Dobó Istvánnak, az egri vár hős védőjének vasárnap leplezik le szobrát. Egerben nagy ünnepséggel ülik meg a napot. A leleplezés .lőtt az országos dalosversenyre összesereglett dalosok — köztük két szegedi dalosegyesület tagjai is — összesen mintegy kétezren a Himnuszt éneklik el. Azután Balócsay Sándor, Eger város képviselője ünnepi beszédet mond, majd átadja a szobrot a város polgármeste­rének. Ezt követi a szobor megkoszorúzása. A szomszédos vármegyék szintén meg­koszorúzzák a szobrot, szintúgy a kormány, a főrendiház és a képviselőház. A koszo­rúzás után az összes dalosok a Szózatot éneklik, majd diszebéd lesz. A szobor, amely Stróbl Alajos műtermében készült, három alakból áll. Középen van Dobó István föl­emelt karddal a kezében, mellette Mecskey, a vár alkapitánya csákánynyal, a másik oldalon egy egri nő, amint követ dob a törökre. — A minoriták szegedi nagygyűlése. A minorita-rend küldöttei csütörtökön, augusz­tus 22-én kezdik meg Szegeden nagygyűlé­süket, amelyen rendfőnököt is választanak. A jelenlegi rendfőnök, Csák Cirjék dr., aki Aradon székel. Hogy azonban az idén kit választanak meg rendfőnöknek, az kétes, mert több párt szervezkedik. A választáson és a nagygyűlésen résztvevő küldöttek szer­dán érkeznek Szegedre. A nagygyűlésen Reuter Domokos dr., a rend római generá­lisa elnököl. A generális evégből Magyar­­országba utazott. Előbb bejárta a rendháza­kat, majd Egerbe utazott, ahonnét hétfőn jön Szegedre Szoboleszki Márián dr. római rendtitkár és Monay E’erenc magyarországi ujoncmester társaságában. Szegeden a felső­városi plébánia templom kapujában fogadják majd Stadler Géza Albin vezetésével Andrási Rezső, Pintér János, Tatarek Balázs és Tajthy Jenő szegedi minorita atyák a rend generálisát. — maróczy Eopenhágában. Kopenhágá­­ból jelentik, hogy a nemzeti sakkverseny utolsó fordulója meg volt. Maróczy és Schlechter, valamint Leonhardt és Möller játéka remisvei végződött; Krause szabadna­pos volt. A verseny végső eredménye: I. Leon­hardt oVá, II. Maróczy és Schlechter 5. III. Möller SVä, és utolsó Krause iVa egységgel. Maróczy Géza, a szegedi sakkmester igy második lett. — CslUaghnllás a katonáinknál. Őfelsége születésnapja alkalmából sűrűn hullottak a csillagok a katonáék aufslágjára. Generáli­sok, nagy katonák is kaptak belőle, de talán legjobban azok örülnek, akik csak most kap­ják az elsőt ebből a ragyogó fajtából. Ilyen négy is akadt Szegeden. Most végezték a Ludovika-Akadémiát, még pedig oly jelesül, hogy egyszerre hadnagyok lettek. Még pedig; Benedek Géza és Rácz Ödön az 5. honvéd­gyalogezrednél, Juhász Antal a hármas huszároknál s Laászló Gyula a 46. közös gyalogezrednél. — Az adóreform és a szegedi kamara. A miskolci kereskedelmi és iparkamara kez­deményezésére a szegedi kereskedelmi és iparkamara beadványt intézett a kereskedelmi minisztériumlioz azzal a célzattal, hogy a kereskedelmi miniszter figyelmét Wekerle miniszterelnöknek az adóreform tárgyalá­sakor a képviselőházban mondott beszé­dére tereljék. A kamarák kifogásolják Wekerlének azt a tervét, hogy a pro­­gi'essziv adókulcsot csak a személyi adók­nál alkalmazzák és nem a reáladóknál is. A beadványok arra utalnak, hogy az adó­progresszivitásnak ilyetén fölfogása föltét­lenül bénítóan hatna a kereskedelemre és iparra. — Házasságok. Vajda Ernő szegedi kereskedő vasárnap délután 4 órakor tartja esküvőjét a szegedi zsidó templomban Alt­­mann Jolánkával. — Gyengő Kornél dr. szegedi királyi Ítélőtáblái tanácsjegyző albiró örömmel tudatja, hogy augusztus 24-én, esti 6 órakor vezeti oltárhoz a nagyszombati ró­mai katolikus plébánia-templomban Honhei­­ser Sándor mérnök, magyar királyi állam­­vasuli fölügyelő és neje született Wallner Mária leányát, Saroltát. — Képviselő és újságíró. Marosvásár­helyen kellemetlen eset történt tegnap este a Transzilvánia-szálló éttermében : Fenyvesi Soma dr. országgyűlési képviselő bottal tá­madt Szebenyei Ernő újságíróra. Szebenyei természetesen védekezett s a vendéglősnek s a vendégeknek kellett a verekedőket szétvá­lasztani. A Székely Lapok nagyon sokat foglalkozott az utóbbi napokban Fenyvesi dr. politikai működésével. Tegnapi számában kel­lemetlen emlékeket is fölujit. Elmondja, hogy amikor Tisza István gróf Marosvásárhelyen járt néhány esztendővel ezelőtt, Fenyvesi dr. karonfogva vezette be a városba s az üd­vözlő beszédben éjjel dolgozó vakondoknak nevezte a függetlenségi pártot, amelynek most tagja. Fenyvesit ez a cikk dühbe hozta, azért támadta meg Szebenyeit. A verekedés nagy föltünést keltett, annál is inkább, mert E’enyvesi dr. és Szebenyei jó barátok voltak a tavalyi választáson s Szebenyei vezette Fenyvesi választóit. A verekedést párbajjal folytatják, amelyet vasárnap reggel vívnak meg nagyon szigorú föltételekkel. Pisztolyra mennek. — Az Árpád-kiállitás. Az iparosifjak Árpád-kiállitása és vásárja, amely szep­tember 14-én nyílik meg a felsővárosi kis Kaszinóban, várakozáson felül fog sikerülni. Az iparos körök oly nagy számmal jelent­keztek már eddig is, hogy a helyiségek ki­bővítéséről kell gondoskodni. A kiállítási bi­zottság Szmollény Nándor elnök vezetésével serényen munkálkodik, hogy minél maradan­dóbb becsű és tartalmasabb legyen a haza­fias célzatú, jubiláris kiállítás. Újabban a budapesti társadalmi muzeum jelentkezett baleset-elháritó, igen érdekes és tanulságos tárgyaival a kiállításra, amelyre való jelent­kezéseket augusztus 31-én zárják le. — Az égbolt szenzációja. Aküc nyárutó hó­napjának csendes estéin, bűbájos éjszakáin sze­retik lelliüket megfüröszteiii a nyáréji csillagzatok vidám sugaraiban, pár hét óta szokatlan eleven­séget észlelhetnek az ég örökkön változatlan bol­tozatán. Nagy piros szikrák gyuládnak ki a ránk ( I !< \ iI I II í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék