Szeged és Vidéke, 1916. július (15. évfolyam, 151-176. szám)

1916-07-27 / 173. szám

1916 július 3. SZEGED ÉS VIDÉKE. A NAP ESEMÉNYEI. Szemek. Én néha nem tudok szemekbe nézni Vannak gálád, kicsinyes, rossz szemek, Melyekben nem loboghat semmi égi. Melyekben hínár él és szenny remeg. Szemek, melyektől kisgyerek koromban Nehéz volt álmom, félős éjszakám. Szemek, melyek e földi szép pokolban Vigan villognak és bajt hozva rám. Szemek, melyekben árulás világa Sárgásan ég és zöldesen lobog, Melyektől fölriadnak álmodók. ó idegen szemek hideg garázsa ! Hadd nézzek napba, holdba részegen. Melyek szüzek, tiszták, mint én szemem! Judd*» Gyula: A tisztviselők fizetés­rendezése. A tanács mai ülésén Taschler Endre főjegyző referálta, hogy a belügyminiszter a tisztviselők fizetés­rendezéséről szóló szabályrendeletet jóváhagyásával leküldte. Bizonyos változtatások eszközlését azonban még mindig szükségesnek tartja a miniszter. Így a rendeletére alacso­nyabb fizetési osztályba helyezett tisztviselők fizetési pótlékainak, ame­lyek a magasabb fizetési osztály fizetését biztosították részükre, azon­nali beszüntetését kívánta. A szabály­­rendelettel még egyszer foglalkozik a közgyűlés. A főjegyző előterjesz­tésére azonban már most elhatározta a tanács, hogy a miniszteri rendelet szerint a fizetési pótlékok kiutalását megszünteti. Az így megszüntetett fizetési pótlékok egy egy tisztviselő­nél évenként mintegy 1000 koronát tesznek ki, ami bizony méltán­ytalan dolog a mai viszonyok között. Rendeletek a hivatalos lapban. A kormány rendeletet adott ki, amely arról intézkedik, hogy ha az ügyvéd katonai szolgálatra bevonul, illetékes ügyvédi kamarájánál az ott bejegyzett ügyvédek közül helyettest jelenthet be azzal a hatáskörrel, hogy ez az üvegből nála jelentkező ügy­feleknek irataikról kivonatukra és költségükre másolatokat szolgáltat­hasson ki és eredeti irataikat kiad­hassa. A bejelentéshez csatolnia kell a helyettesül megjelölt ügyvéd nyi­latkozatát arról, hogy a helyettesí­tést elvállalja.­­ A hivatalos lap mai szám­ú rendeletet közöl, amely szerint katonai egyenruházati cikke­ket csak a katonai igazgatás ré­szére, vagy a fegyveres erő tagjai meghatalmazottjainak részére szabad eladni, vagy rendelésre szállítani. A cikkek oly iparosoknak, akik ezek­nek a cikkeknek előállítására vagy e cikkekkel való kereskedésre jogo­sultak, továbbra is megszorítás nél­kül adhatók el, vagy szállíthatók.­­ Egy másik rendelet a szilváért és szilvakészítményekért követelhető leg­magasabb árakat állapítja meg.­­ Rendelet szól „a titkos tinták for­galomba hozatalának eltiltásáról*. A Helőgazdasági Részvénytársa­ság. A tanács mai ülésén Wimmer Fülöp és társai Mezőgazdasági Rész­vénytársaság alakítása iránt beadott indítvánnyal foglalkozva elhatározta a tanács, hogy az ügyet véleménye­zés céljából kiadják a gazdasági szakbizottságnak. Breuer zászlós temetése. A hon­védcsapatkórházból ma délután kí­sérik örök nyugalomra Breuer Pált, a 3. honvédhuszárezred hős zász­lósát, aki a harctéren szerzett súlyos sebében meghalt. Az elhunyt fiatal hős ebben az évben vált meg az iskolától és temetésén résztvesznek volt diáktársai, a főreáliskola növen­dékei. Mély és igaz részvét nyil­vánul meg az elhunyt gyászoló szülei, Breuer Zsigmond főhadbiztos és neje iránt. Breuer Pál haláláról a következő megható gyászjelentést adták k­i: (Pro Patria.) Soha el nem múló fájdalomtól megtört szívvel tu­d­datjuk azokkal, akiknek életünk ösz­­szetört reménysége kedves és drága volt, hogy imádott egyetlen gyerme­künk: Breuer Pál, a magyar királyi 3. honvéd huszárezred zászlósa, az 1-ső és 11-dik osztályú ezüst vitéz­ség­ érem tulajdonosa július 5-én, az alsó Styr-menti harcokban fej­lövés által súlyosan megsebesülve, július 22-én Kowelben (Wolhyniá­­ban) karjaink közt hősi halállal váltotta meg helyét a hazáért meg­­dicsőültek közé. Felejthetetlen drága gyermekünk július 27-én délután 4 órakor a helybeli honvéd csapat­kórházból fog a római katholikus egyház szertartása szerint a bel­városi temetőben örök nyugalomra tétetni. Lelki üdvéért július 28 án délelőtt 10 órakor a belvárosi­­tem­plomban tartandó szentmisén imád­kozunk a Mindenhatóhoz. Szeged, 1916 július 26. Breuer Zsigmond magyar királyi 1. osztály honvéd fő­hadbiztos és neje született Schelkó Mária. A Javadalmi bizottság ülése. Szeged j­­avadalmi bizottsága holnap, pénte­­ken délután 4 órakor Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnöklésével a vá­rosháza bizottsági termében ülést tart. A központi válasítmány Illése, Szeged központi választmánya ma déli fél 12 órakor Somogyi Szil­veszter dr. polgármester elnöklésével ülést tartott. A névjegyzék ellen három fölszólalás érkezett be a választmányhoz. A fölszólalók közül Horváth Endre joghallgatót és Ábrahám Mátyást pótlólag fölvették a választók névjegyzékébe. Jambus Ferencet azonban elutasították ké­relmével, mert választói jogosultságát iratokkal igazolni nem tudta. Géppuskások lakomája. Géppuskás osztagok és pótlások tisztikara tegnap este a Haggenmacher-vendéglő kelle­mes kerthely­iségében lakomára gyűlt össze Palásthy Rezső főhadnagy, a m. kir. szegedi egyesített géppuskás tan­folyam tudástöregbítő és ambiciót­­fokozó parancsnokának tiszteletére. Amint a lakoma szónoka, Márki Imre dr. zászlós megállapította: „A szegedi honvédkerület géppuskás tan­folyamának komoly törekvések és effektív eredmények termékeny ön­tudatát leheltő munkája azokba a gyökerekbe kapaszkodik, amelyeket a kiváló oktató tisztek annyi szorga­lommal, szakértelemmel és szeretettel ültettek el, de legkivált abból a mély, tiszta és gazdag forrásból buzog, amely a tanfolyam irányító és ellen­őrző vezetőjének, Palásthy főhad­nagynak emberi és katonai erények­kel ékes, lebilincselően rokonszenves egyéniségéből fakad“. A szónok a tisztekhez ezeket a szavakat intézte „Benneteket, hitvirágos mezők vándor madarait, áldjon meg a magyar be­csület örömkönnyes Istene, a dicső­ség mámoros szomjával és hervadást nem ismerő cserfalevelével“. A ke­délytől, szeretettől, bizalomtól és becsvágytól átmelegített összejövete­len résztvett tisztek különböző hon­véd gyalogpótzászlóaljak kötelékébe tartoznak. Budapest-székesfőváros új kibo­csátású 6®/6-os kölcsönkötvényeire 95.50 kor, eredeti árfolyam mellett folyó hó 29-ig előjegyzéseket elfogad Szegedi Hitelbank r.-t. Kölcsey­­utca 11. szám. Nagy kabaréestély a tűzoltók javára. Nagyszabású kabaré- és tűzijáték­­estélyt rendez augusztus elsején a Koreo-mozi igazgatósága a Szegedi önkéntes Tűzoltó Testület javára. Az estély teljes bevételét minden költség levonása nélkül a szegedi önkéntes tűzoltóknak ajánlotta föl az igazgató­ság. A nagyszabású kabaré­műsor keretében föllépnek : Déry Rózsi, Pintér Böske, a miskolci színház pri­madonnája, Körmendy Kálmán, Szeghő Endre, Heltai Jenő és Korda Sándor. Szilire kerül Tamás Rezső szegedi újságíró hatásos egyfelvonásosa, a Szivárvány és egy kabarétréfája: Maga akar újságíró lenni Szegeden ? címmel. Csütörtökön kerül utoljára színre a Mikor béke lesz, énekes és táncos kinemaszkeccs a Korzó-mozi­ban. A szerdai bemutatón a közönség óriási tetszéssel fogadta a szkeccset. A megrendelt jegyeket csak 8 óráig tartja fönn az igazgatóság. SZEGED, mint repülő-főállomás. A tanács tárgyalásokba bocsát­kozik a légiforgalom tervezőjével. Hétfői számában megírta már a Szeged és Vidéke, hogy a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvény­­társaság hozzájárulásával alakult Nemzetközi Légiforgalmi Részvény­­társaság képviseletében Graetz Pál megbízott beadvánnyal fordult Sze­ged tanácsához, amelyben légijármű­­kikötőhelynek ingyenes kilátásba helyezését kérte. A beadványban el­mondta a Nemzetközi Légiforgalmi Részvénytársaság megbízottja, hogy a háború alatt hatalmas mértékben fejlődött repülésre a békében már komoly feladatok várnak. A társaság ezért postacsomag- és utasszállítással rendes légijáratokat szándékozik lé­tesíteni. Ennek egyik főállomása lenne Szeged. Budapest, Temesvár, Orsova, Arad állnának egyenes össze­köttetésben Szegeddel a repülő­forgalomban. Átszállással azonban az egész országgal légiforgalmi ösz­­szeköttetésbe kerülne. A terv tényleg a legkomolyabbnak látszik. A kérelmet Bokor Pál helyettes polgármester referálta a tanács mai ülésén. A társaság 28.000 négyzet­­méternyi, repülőgép le- és fölszállá­sára alkalmas terület ingyenes át­engedésének kilátásba helyezését kéri, közel a városhoz, jó közleke­dési összeköttetéssel. A terv részle­tes megvitatása céljából egyébként a beadványt aláíró Graetz Pál szep­temberben személyesen is Szegedre jön. A tanács a helyettes polgármes­ter előterjesztésére úgy határozott, hogy miután a célnak megfelelő al­kalmas területtel rendelkezik a város, a kérdésben tárgyalásokba szívesen bocsájtkozik és a terv igazolt ko­molysága esetén a kért 50 holdnyi terület használatra való átengedését kilátásba helyezi. Igazgató: VAS SANDOR.KORZO-MOZI Telefon: 11—85. szám. Dia csütörtököni, julius 27-én . A legjobb kinemaszkecsi mmmimimimiimimiimimiiiiiiiiimiimiiimiiHuiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimmminmiiii MIKOR BEKE lesz. Énekes és táncos aktuális kinemaszkecs három fölvonásban. Irta: Vágó Géza. — Zenéjét szerezte: Komjáthy Károly. SZEMÉLYEK: A francia nő . . Krasznay Aranka A belga szobalány Szeles Elza A huszár­hadnagy Szőke Sándor A porosz katona . Vass Ferenc Előadások kezdete délután 6 és este 9 órakor. HELYÁRAK a délutáni előadáson a rendesek; az esti előadáson: z­ölye 2 kor., I-ső hely I SO kor., II. hely 1 kor., III. hely 60 fillér.

Next