Székely Szó, 1943. április-június (3. évfolyam, 73-144. szám)

1943-05-23 / 116. szám

1943. május 23. Késő utódoknak „emlékeztető“ Mit őriz a Kőrösi Csorna szobor talapzatába illesztett lég­­mentesen elzárt fonatok?* A nagy kutató és a szobor történe­tét tömör szavakba foglalta egy bizottság s az acélkemény­­ségű­ gödemesterházi trachit-tömb­re bízta örök emlékül Marosvásárhely, május 22. Né­­htány szóban már megemlékeztünk róla, hogy a nemrég elkészült Kö­rösi Csorna szobor talapzatába egy okmányt falaztak be a szobor fel­­állítói. Eredeti pergamen papirosra, valódi kínai tussal írták rá a szö­veget, a papírt 2 nyolc milliméte­res üveglap közé helyezték és az egészet bezárták egy légmentes fémtokba és ráírták, hogy »Emlé­keztető«. Körösi Csoma Gyula, a maros­­vásárhelyi állami Körösi Csom­a Sándor polgári fiúiskola igazgatója, a szobor felállításának egyik leg­lelkesebb apostola vetette fel azt a gondolatot, hogy jó lenne a késő utódokkal valamilyen formában kö­zölni, tulajdonképpen kit ábrázolt és mikor készült a szobor. Ha arra gondolunk, hogy az emberiség tör­ szót az­ör­ ténetében néhány száz, vagy né­hány ezer év milyen rövid idő, ha figyelembe vesszük, hogy aránylag milyen keveset tudunk a XIII.—XV. ik századokban készült magyar vagy bármilyen országbeli szobrok­ról és hogy azt az aránylag keve­set is milyen nagy és nehéz mun­kával tudták kinyomozni a tudósok és művészet­történészek, nagyon is ötletesnek és helyénvalónak talál­juk ezt az előrelátó gondolkodást. Nem lehet tudni, hogy a következő évezredben milyen természeti és történeti kataklizmák zúdulnak a világra, földrengés, vagy háború el­pusztíthatja, vagy megrongálhatja a szobrot, de az acélkemény göde­­mesterházai trachit tömbbe rejtett fémtok valószínűen meg fogja őrizni Körösi Csom­a Sándor és a róla ké­szült szobor történetét, szobrot emeltek neki s Buddha­­szentté avatták. Mi magyarok Őshazánk legna­gyobb kutatóját tisztelük Benne s halálának évszázados fordulóján Budapesten — az ország fővárosá­ban —, Marosvásárhelyen — a Székelyföld vezetővárosában — és Csoma-Körösön — szülőfalujában szobrot emelünk Neki. Hogyan lesz a gon­dolatból valóság A három szobor közül ez az első szobor. Gondolatát a körösi Csomna csa­lád egyik főtagja, a 10 esztendős ifjabb körösi Csomna Gyula vetette fel. A gondolatot apja , Körösi Csom­a Gyula valósította meg, hivatalos és magánszemélyek és intézmények támogatásával. A szobor létesítésére pénzbeli támogatást adtak . A magyar királyi Vallás- és Köz­oktatásügyi Miniszter, Maros-Torda vármegye vezetői, Marosvásárhely Törvényhatósági jogú Szabad Ki­rályi Város Vezetősége. Marosvásárhely város egyházai iskolái, a Magyar Királyi Állami „Körösi Csom­a Sándor“ polgári fiúiskola, Marosvásárhely város gazdaközönsége, iparosai, iparvál­lalatai, kereskedői, keresked­emi vállalatai, pénzintézetei, orvosai, ügyvédei, bírói hivatalnokai és ál­talában a város keresztény, szé­kely lakossága. A szobor létesíté­sével kapcsolatban Körösi Csom­a Sándor emlékének és példájának hirdetésére a székelység körében mozgalmat indítottak: a Maros­­vásárhelyi Székely Szőttes­ Bizott­ság Farkas János református lel­kész vezetésével, a Marosvásár­­helyi Magyar Királyi Állami „Kö­rösi Csorna Sándor“ polgári Fiú­iskola Körösi Csorna Gyula igaz­gató vezetésével, a „Székely Szó“ című marosvásárhelyi napilap, Koszta Teréz a marosvásárhelyi magyar királyi állami „Körösi Csom­a Sándor“ polgári fiúiskola tanára és vitéz nagybaconi Molnár Károly doktor, a Marosvásárhelyi Magyar Királyi Honvéd Csapatkór­ház parancsnoka. A szobrot Dabóczi Mihály székely szobrászművész al­kotta, a Székelyföld hegyeiből kifejtett gödemesterházi trac­hitkő­ből. Ezer év múlva is még arra is gondot fordítottak az emlékeztető megfogalmazói, hogy lehetőleg olyan szavakból és mon­datokból állítsák össze a szöveget, hogy azt ezer év múlva élő utó­daink is megértsék. Jelenleg ismert ,legrégebbről származó összefüggő nyelvemlékünk, a halotti beszéd a laikus elő­t ma már alig érthető, holott ezer éves sincs, a későbbi századok nyelve is sokban külön­bözik a maitól, minden élő nyelv állandóan változik, így azót­a ért­hető, milyen nehéz és bizonytalan sikerű munkára vállalkoztak a szö­vegezők. Ma már kevesen tudják, hogy az ápol azt jelentette: csókol’ hogy ma csak közép és felsőfokban használt melléknévnek, az inkább, leginkább-nak néhány évszázaddal ezelőtt még volt alapfoka: sonka, azt pedig szinte el sem hisszük, hogy kétszáz évvel ezelőtt isme­retlen volt még a »hála«, az »e­m­l­é­k« és többszáz olyan szó, amit ma már nem tudnánk beszéd közben nélkülözni. Az emlékeztető szövege így szól: EZT A SZOBROT KÖRÖS­ CSOMA SÁNDOR EMLÉKÉRE EMELTÜK HALÁLÁNAK 101-IK ÉVFORDULÓJÁN KERESZTÉNY IDŐSZÁMÍTÁS 1943-IK ÉVÉBEN . K. Csorna Sándor életműve dióhéjban Körösi Csorna Sándor 1784-ben született Magyarországon, a Szé­kelyföldön, Háromszék vármegyé­ben, Kőrös községben. Földműves család gyermeke volt. Lángész, aki a szellemileg kiműveletlen földmű­ves osztályból nagy akaraterővel kiemelkedve, saját erejéből 22 nyel­vet tanult meg, hogy ezek segítsé­gével felkutassa a magyarság ere­detét és őshazáját. 35 éves korában gyalog indult Kelet felé, amerre a magyarság őshazáját sejtette. Magyarországtól Tibetig 12.000 kilométert gyalogolt a Balkánon, Kis Ázsián, Elő-Ázsián és Indián keresztül olyan korszak­ban, amikor még csak gyalogosan, lóháton, kocsin és vitorláshajón lel­hetett közlekedni. Tibetben budhista lámakolosto­­rokban emberfeletti akaraterővel küzdött meg az éhenhalás és meg­­fagyás veszedelmeivel, hogy feltárja a tudomány számára a tibetiek nyelvét és a Budha-vallás titkait. Az őshaza kutatása közben a legveszedelmesebb indiai betegség­ben , váltólázban halt meg a Hima­­lája-hegységben, Dardzsiling váro­sában 1842 ben. A tibeti nyelv szótárának meg­alkotásával utat nyitott az isme­­retlen Tibetbe. Az angolok ezért Calcuttában mell táborban örökí­tették meg emlékét. A Buddha-tanok feltárásával nagy szolgálatot tett a buddha vallást követő népeknek. A japánok ezért 7 SZÉKOLY SZÓ Szózat a késő utódokhoz A korszak, amelyben a szobrot emeljük — az 1939 ben megindult nagy világháború kora. A föld népeinek háromnegyed része háborúban áll. A szemben­álló felek egyfelől: a Tengely- Hatalmak (Német­ birodalom, Olasz­ország, Japán és Szövetségeseik : Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Horvátország és Románia (más­felől : a Szövetséges­ Hatalmak (Anglia, Franciaország, Amerika, Szovjetoroszország, Lengyelország, Belgium, Hollandia, Jugoszlávia és Görögország) minden erőt meg­feszítve küzdenek a győzelemért. Mi, magyarok ebben a küzdelem­ben életünkért harcolunk, mert az orosz bolsevista uralom pusz­tulásunkra tör. Népünk vezére e küzdelem ide­jén : vitéz nagybányai Horthy Mik­lós, Magyarország kormányzója. Az ország kormányának élén Kállay Miklós magyar királyi miniszterel­nök áll. A műveltség őre : Szinnyei. Merse Jenő magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Szé­kelyföld iskoláit doktor Rózsa Jó­zsef tankerületi királyi főigazgató irányítja. Maros Torda vármegye ve­zetői : oroszlai Mikó László főispán és márkodi és bérei Marton Zsig­­mond alispán. Marosvásárhely tör­vényhatósági jogú szabad királyi várost Májay Ferenc polgármester vezeti. Lét, vagy nemlétünk sorsdöntő napjaiban Körösi Csom­a Sándor ke­let felé tekintő szobra — mint az emberfeletti akaraterő, küzdelem s helytállás jelképe — magyar fajunk és székely fajtánk legnemesebb tu­lajdonságait példázza s megerősi fajunk fennmaradásának törhetetlen hitében. * Késő utódaink ! Ti, kik — hitünk szerint — egy bol­ogabb kor gyermekei lesztek, — olvasván akkor már létünk korunk üzenetét — ápoljátok őseitek nyomát kutató nagy elődötök emlékét s becsüljé­tek meg Körösi Csom­a Sándor pél­dáját ! * * * Reméljük, hogy Dabóczi Mihály pompás alkotása évszázadokig fog állani a vártemplom bástyájá­nak tövében és csak akkor fogják onnan eltávolítani és az emlékez­tetőt megtalálni, ha az idő már annyira megőrli a követ, hogy újabb Körösi Csom­a szobrot kell majd a helyébe állítani. MIÉRT kéri az utazóközönséget, h­ogy jóelőre gondoskodjék helyfoglalásról a Maros­vásárhely— Kolozsvár légi járata. Helye­s jegyzés: UGRON GÁBOR TÉR 4.

Next