Szép Szó 5. kötet (Budapest, 1937)

20. szám - Bóka László: Justh Zsigmond

Bóka László: Justh Zsigmond társadalomban méltóképpen tölthesse be. Élt benne a kiváltságosság ha­gyománya (ezt nem húzhatta le magáról, aminthogy bőréből sem bújha­tott ki), megkísérelte kiváltságos helyzetét korához hangolni, a változás igényeihez. Mert változott akkoriban a világ, itt minálunk. A jobbágyfelszaba­dítás félmunka volt: a középbirtok tönkre ment bele, a felszabadult, de ki nem művelt jobbágy törpebirtoka hamar megért az árverésre, önmaga meg a kivándorlásra. Az agrárszocializmus szót még csak az urak ismer­ték és félték, de a helyzet már akkor kezdte érlelni igényét. A polgáro­sodás nagy léptekben haladt­­előre s a példamutató Bach- és Schmerling­korszak bürokráciája a hivatalnokosodásnak teremtett áldatlan hagyo­mányt. A lecsúszott Milánok persze ezt a polgárosodási formát válasz­tották. A hivatalnok és vagyonos polgári osztály egyre több helyet ka­pott az ország irányításában is. Másrészt az irányítás adminisztrálássá kezdett zülleni furcsa parlamentarizmusunk következtében. Kibontako­zásra érdemes és erős hagyomány egyetlen élt az országban, a nemesi­ és a magyar arisztokrata­ hagyomány. Ennek hordozói azonban máról­holnapra anyagilag imposszibilisekké váltak nagy részükben, másrészt beleszoktak egy improduktív sérelmi-politikai magatartásba s ha nem volt mivel, hát dacoltak, strucc­ módjára, a változó világgal. Akik anyagilag viszonylag sértetlenül úszták meg a változást, a sokszilvafások s a fő­nemesség, azok is érezték az erőviszonyok eltolódását és válaszútra ju­tottak. Sokukat, sajnos, elnyelte a parlament. „Ha az „ember" művésznek születik, politikus lesz; ha az ember írói tehetséggel jó világra, csak politikus lesz ismét épúgy, mint politikus lesz, ha akár a filozófiai tudo­mányokra van hajlandósága vagy akár a természettudományok érdeklik. Mert az „ember" csak politikus lehet. Ez a törvény. És ennek a törvény­nek áldoznak annyi tehetséget, erőt..." — írja keserűen Justh Zsig­mond. A fiatalság, Justh kortársai és barátai, még nemesebb kedvteléseknek áldozza idejét. Az angol arisztokrata fiatalság életmenetét próbálják át­plántálni hozzánk, tiszteletreméltó sznobsággal. (Sznobizmusuk előfutárja a mai polgári sznobizmusnak, csakhogy — anyagi helyzetük következtében — ők nem szorítkoztak csupán gesztusokra, modorra s könyvélményekre.) Batthyány Gézával és Bélával műgyűjtéssel, esztétizáló régészkedéssel fog­lalkoznak; Batthyány Emanuella grófnő terézkörúti palotájában, hol most egy biztosító intézet székel, a műértés előfeltételét, a műízlést tanulják. Az Andrássy-palotában (ott, a mai Tisza István­ utcában) alakult meg a Futó Club, a gentlemanlike sportolás céljaira. Ebből a Clubból nőtt ki, már az egyetemen, a Debating Society, melyben viták, felolvasások, kri­tikák tüzében edzették eszüket az ifjú „lord"-ok. Justh ezekben az egye­sületekben vezető szerepet játszott, modestus modora szuggesztív egyé­niséget és hihetetlen akaraterőt rejtett. Komoly készülődéssel töltötte idejét, csak még azt nem tudta, mire készül? Bizonytalan ösztönnel habt-

Next