Színházi Élet - 1937/44. szám

• * I • / _ I ver Színmű 3 felvonásban, 11 képben. Irta: Lengyel Menyhért. Rendező: Kürti Pál. .1 a*rab előadási joga kizárólag dr. Hartini György Sztopadl kiadóvállalatától (Wien, Bö­selglorfer Strasse 4.) szerezhető meg. Az en­gedély nélküli előadást szigorúan Minteti az 1921. évi IJLV. t.­o. Copyright IV by Georg Marton Verjag, Wien. Kzültekerlik­ a MŰVÉSZ SZÍNHÁZBAN (előazőr 1987 szeptemnber 26-éig) a következő szereposztásban: XVI. Lajos, Franciaország királya Toronyi Imre Mária Antoinette Tarnóczay Anna Jeanne de la Matte .... Titkos Ilona Cagliostro Góth Sándor Rohan bíboros Mihályit Bála Reteaux de Villette .... Makláry János A parlamenti törvényszék elnöke Harsányi Rezső Jid­y de Fleury, az ügyész . Nagy György Breteuil, rendőrminiszter • • Boray Lajos Necker, pénzügyminiszter . Gál Dezső D'Oliva Selmeczy Margit Nicolas de la Motte .... Pethő Zoltán Mirabeau Thuróczy Gyula« Bassenge, udvari ékszerész . .. Molnár László Böhmer, udvari ékszerész . Gond­a György Doillett, Jeanne védője . . Hoykó Ferenc Target, Rohan védője . . . Mészöly Tibor Georges abbé Laczkó József •Salomon, bankár . . . . . Lengyel József Titkos Iloaa (Angelo foto) Udvarmester Tompa Béla Po­signac grófnő Bornemisza Éva Börtönőr . . . l­osonczy Zoltán Történik Párizsban iTS­yben. 1. kép­­Rohan herceg palotája Párizsban. Néhány évvel a nagy forradalom kitörése előtt. A herceg fogadószobájának váróterme, Geor­ges abbé, Rohan herceg titkára, baloldali íróasztalánál ül. Egymásután járulnak elébe azok a felek, akire Rohan elé szeret­nének jutni s akik kint várakoznak.) Salomon (egy tömzsi bankár, belép), Georgel: Mi jót hozott nekünk, Monsieur Salomon! Salom­on (előveszi az irattáskáját): Kis esedékességek. Georgel abbé ... Váltócskák. (Mutatja a váltókat.) Georgelt Igen ... Igen ... Természete­sen ... Persze... De miért hozzám fordul ezzel az üggyel, Salomon!... A hercegi pénztárnak megvannak a hivatalos órái. Salomon: Tucatszámra alkalmatlankod­tam a hercegi pénztárnál... sajnos ered­ménytelenül ... Még gorombák voltak... Sőt testileg bántalmaztak. Georgel: Mélyen sajnálom. Nem fog el­maradni a megtorlás. Salomon: Igazán nem értem. Georges abbé, hogy Franciaország leggazdagabb embere, sokmilliós évi jövedelemmel... Pár százezer livres adósságot ilyen nehezen ... Georges: Igaza van. Salomon: Hossz a gazdálkodás. Salomon: De a herceg számtalan kasté­lyai közül csak az egyiket, becsukná ... Georges: Nem a mi dolgunnk. Monseigneur udvartartását és reprenetálási módját kri­tizálni. Salomon: Monseigneur buzgón tesz eleget ebbeli kötelességének, hogy jö­vedelméből mentől több embert részel teu­jen. Mennyire szólnak ezek a váltók! Salomon: Háromszázezer livres. Georges: Még kétszázezerre volna sürgő­sen szükségünk, Salomon. Salomon (tiltakozva): Kérem, hogy tet­szik ezt képzelni! A mai rettenetes pénz­szűke mellett... Georges: Rendbe van... Holnap jelent­kezni fog önnél a brüsszeli Léons-bankház megbízottja, beváltja a váltókat és ezen­túl majd ő fogja lebonyolítani a hercegi bankügyleteket. Salomon: Kérem, én ő hercegségét min­dig hűséggel és odaadással szolgáltam ... Georges: Akarja továbbra is! Akkor hol­nap lefizet kétszázezer livrest az iskola és jótékonysági alap főnökségénél, m­ert a mi jövedelmeink, Salomon, erre is szolgálnak, s ennek tudatában ön keresztényi alázattal fogja elviselni az önnel történt méltatlan­ságokat ... (Visszaadja a váltókat.) Az új váltókat holnap aláírjuk. (Kegyesen elbo­csátja.) Reteaux: (előlép, Georgel kérdően néz rá): Reteaux de Viliette, de la Motte Valois grófnő titkára vagyok. Georges (hitetlenül): Valois grófnő! Reteaux (már szedi is elő az okmányo­ ELSŐ FELVONÁS m* Toled Piroska Vo^enkáU z?::';» izT,:z', f és kezelésével szöwsmell- és szemölcsíntásban. Teréz-krt 54, T. 327-955

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék