Színházi Élet - 1938/24. szám

megválasztott tisztikar a következő: Elnök: vitéz nagybányai Horthy István, elnöknő: Mecklenburgi hercegeié. Alelnö­kök: Mecklenburg'!, herceg, vitéz Keresz­tes-Fischer Lajos altábornagy és Sorg Jenő. Alelnöknők: gróf Török Sándorné, báró Berg Tiborné, Férfi választmányi tagok: AiOh Hubert, gróf Bánffy Miklós, ifj. gróf Bethlen István, Bartalis Kál­mán százados, dr. Bíró Pál, báró Hat­vany Károly, MacLean Godfrey, gróf Török Sándor. Női választmányi tagok: dr. Adúm Lajosné, tir. Biró Pálné, báró Hatvany Károlyné, Sorg Jenöné, báró Than Károlyné, Tótvárady-Asbóth Andrásné, gróf Wenckheim Cecilia. Háznagy: Gragger. Ede. Ügyész: dr. Auer Pál. Ellenőr: dr. Nagy Elek, Pá­lyagondnok: Schulz Kurt. Titkár: Si­monyi Hilde. Itt kell megemlíte-ni külön­ben, hogy a júniusi póló-versenyek iránt, amelyeket a margitszigeti pályán fog­nak megtartani, nagy az érdeklődés az egész vonalon. — No még valami kis érdekességet! — Nagy vendégeskedések voltak a du­nai hajókörmenet alkalmából a duna­parti lakástulajdonosoknál. Különösen sokan táboroztak Fabinyi Tihaméréknál a Ferenc József-rakparton, továbbá Per­czel Tiboréknál, iklódi Szabó Andorék­nál. Petzrik Jenőéknél a budai duna­parton, Doblhoff Lili bárónönéi, vala­mint a várbeli Cartier-palotában, amelynek terraszáról gyönyörű a dunai kilátás. Egyéb összejövetel kevés akadt a héten, Scholtz Andor adott koktél­partit, amelyen társadalmi és politikai előkelőségek, valamint a kormányzóság urai jelentek meg, továbbá koktél­parti volt Chamaraix grófnénál és Hat­vány Károlyéknál, végül gardenparti Bethlen István grófék gyönyörű budai villájában. Ezzel körülbelül ki is me­rült a társadalmi összejövetelek sora, ellenben nagy a készülődés mindenütt a pünkösdi week-endre; a kettős ünnep —_ Czuczor Rezső 6« Kaposi Molnár Gabriella há­zasságot kötöttek (Kossak utóda Komáromi (elv.) ; —• Geszteródy Ödön és Nyéky Olly házasságot kötöttek (Várkonyi Stúdió ielv.) már csak azért is fontos, mert tulajdon­képpen mindig piros pünkösdkor kezdő­dik a balatoni szezon. Ezidén is igy lesz, amire joggal következtethetünk a siófoki, földvári, almádi-i és füredi szo­barendelésekből. — Mi újság Leányfalunt — A Leányfalui Törzs Strandja is népes lesz már pünkösdkor, felvonják az árbocokra a lobogódiszt s az új napozó­terrasz premierje elé nagy érdeklődéssel tekintenek a nagyfönökük és nagyfőnök­nők. Ezidén általános sajnálkozásra el­marad a leányfalui nyárból Bornemisza Géza iparügyi miniszter, de azért már minden kiadó villa gazdát talált s a Törzs-klubban nagy táborozásokra s a távolabbi partokon nagy szalonnasüté­sekre van kilátás. No de ne jósolgas­sunk annyit, térjünk inkább a vidám mendemondák mezejére. Vagyis hall­junk valami roppant kedves apróságot. — Legyen óhajtásod szerint. A köz­tudomásúan rendkívül szép szőke elvált asszony, aki mióta egyedül maradt, egy gyönyörű rózsadombi új villa-lakásban lakik, ugyancsak köztudomás szerint na­gyon szeretne újra férjhez menni. Saj­nos, kérő egyelőre még nem jelentke­zett, azonban nemrég bekopogtatott a tündéri villalakásba egy előkelő vidéki úr, többszörös gőzmalom- és szeszgyár­tulajdonos s bemutatkozván igy indo­kolta látogatását: — én vagyok az új STUDIO VÁRKONYI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék