Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 5. kötet

J - Jókély János - Jólsvaj János - Jónás - Jónás Bernát

609 Jókély —Jónás 610 Jókély János, műegyetemi tanár, szü­letett 1827-ben Pesten; elemi tanulása után 1848-tól a selmeczi akadémián foly­tatta bányászati tanulmányait, melyek­nek bevégezte után, 1852. szept. 3. a cs. kir. geologiai birodalmi intézethez jelöltnek osztatott be s decz. 21. cs. kir. bányász-gyakornoknak esküdött fel. 1853 nyarán Czizek főnöksége alatt Hochstet­terrel, Lidllel és másokkal együtt Cseh­országban a geologiai felvételi osztálynál alkalmaztatott. 1855-ben Hochstetterrel és Zepharovichc­al Csehország éjszaknyu­gati részében, Egertől Neudeck, Joachims­thal, Elbogen és Lubenz felé működött; 1856-ban pedig Hochstetterrel együtt to­vább keletnek Komotau­s Leitmeritz felé. 1857-ben, midőn Hochstetter a Novara­expediczióhoz csatlakozott, márcz. 24-től egyedül működött Leitmeritznél és Te­schennél, 1858. Schluckenau és Böh­misch-Leipánál, 1859. Jungbunzlaunál, végre 1860—61-ben Jieh­nnél és Braunau­nál. 1862. jan. 11. a József-műegyetem­hez a természetrajz tanárának nevezte­tett ki s márcz. 28. elfoglalta állását, de már júl. 23. strychninnel vetett vé­get életének.­­ Czikkei a Jahrbücher der k. k. geologischen Reichsanstaltban (1854. Erzlager bei Adamsthal und Ru­dolphstadt im südlichen Böhmen, 1855. Geologie eines Theiles des mittleren Böh­mens, Geognostische Verhältnisse der Ge­gend von Mirotic, Chlumetz und Strepsko in Böhmen, 1857. Das Erzgebirge im Sanzer Kreise, Geologie des Egerer Krei­ses, Tertiäre Süsswasser-Gebilde des Eger­landes, 1859. Nordwestlicher Theil des Riesengebirges und Gebirg von Rum­burg und Hainspach, 1861—1862. Die Gunder und Planer Ablagerungen des Bunzlauer Kreises in Böhmen, Pflanzen­feste aus dem Basaltruffe von Alt-Warns­dorf in Nordböhmen, Allgemeine Über­sicht über die Gliederung und die La­gerungsverhältnisse des Rothliegenden im westlichen Theile des Jiciner Kreises I in Böhn en, Das Riesengebirge in Böh­men) ; a Geolog. Reichsanstalt Sitzungs­berichtjeiben (1854. Über krystallinische Kalksteine im südlichen Böhmen, 1856. Über Erzlagerstätten im nordwestlichen Böhmen, Über die Grünerde bei Kaaden, Über das tertiäre Becken von Eger und Falkenau, 1857. Über die Kreidegebilde im nördlichen Böhmen, Über das vul­kanische Mittelgebirge des Leitmeritzer Kreises, 1859. Barometrische Höhenmes­sungen im Leitmeritzer Kreise, Über das Isarthal im Riesengebirge, Über die Kreide- und neueren Gebilde im Bunz­lauer und Leitmeritzer Kreise, Über die Kreidegebilde um Melnik, 1860. Über die Kupfererzlagerstätten im böhmischen Riesengebirge,Über krystallinischen Schie­fer in Nordböhmen. Über das Velenczer Gebirge). Jahrbücher der k. k. geologischen Reichs­anstalt. Wien, 1861—62. XII. 261. 1. — A selmeczi bányász- és erdész-akadémia Emlék­könyve. Selmecz, 1871. 185. 1. — Szinnyei Könyvészete. — A kir. József-műegyetem ta­nárai és hallgatói 1851—1882-ig. Bpest, 1883. 7. 1. Jólsvay János, deák. — Kézirati mun­kája : Jeles és Istenhez buzgó imádsá­gok, melyekkel bizonyos időkben szokta az keresztyén ember Istenét szolgálni. írat­tattak Murány várában . . . MDCXXXVIII (A m. n­. múzeum kézirattárában, 12 rét 226 lap; a 189—226. lapokon következ­nek Szent Dávid királynak hét poenitentia tartó volták­. A kéziratot, mely kalli­graphikus írás, 1642-ben Szécsy György özvegye Drugeth Mária ajándékozta Buda­házi Jánosnak ; 1780-ban Tretter Sámuel calcographus birtokában volt Bécsben ki saját születési idejét és családjára vonatkozó adatokat jegyzett a könyvben. Jónás L. Papp Miklós (K.) Jónás Bernát, bankhivatalnok, szül. 1846-ban Budapesten, hol atyja zsidó nagykereskedő volt; a Bach-korszakban német nevelésben részesült (később azon­ban a magyar nyelvet is elsajátította). Id. Szinnyei J., Magyar írók V. 20

Next