Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 9. kötet

M - Münch Fülöp Sámuel - Münich Mihály - Münnich Adolf (jánosvölgyi) - Münnich Aurél

473 Münch— •Münnich 474 Balogh Ferencz, A m. protestáns irodalom története. Debreczen, 1879. 59., 86. lap. — Evang. Glocke 1889. 13., 14. Sz. — A soproni ev. lyceum Értesítője 1890. — Petrik Bibliogr. — Budapesti Hírlap 1902. 31. 87. Münch Fülöp Sámuel, ág. ev. lelkész előbb Lőcsén, 1757. nov. 17. Sopronban választatott meg, hol 1758. febr. 29. tar­totta beköszöntő beszédét; azonban még azon év nov. 2. meghalt. — Munkái: 1. Die letzte Thränen-Pflicht von tiefge­stürzten Händen .. . Oedenburg, 1742. (Charesz, Ludw. Gottl. Christ., Gehaltene Trauer-Rede ... bei der Grufft ... des weiland ... Daniel Hieronymus v. Praun ... den 30. Jan. 1742. cz. munkában). — 2. Der schwere doch erleichterte Ein­gang in das ewige Leben, in zwei hei­ligen Reden gehalten zu Oedenburg. Tü­bingen, 1750. Müllner Mátyás, A soproni ev. főtanoda Története. Sopron, 1857. 77. 1. — Petrik Bib­liogr. Münich Mihály. L. Muenich. Münnich Adolf (jánosvölgyi), nyug. bányaigazgató, M. János leány -­iskolai tanító és Nadler Johanna fia, szül. 1821. Szepes-Iglón; iskoláit szülővárosában kezdte, Rozsnyón és Eperjesen a gymna­siumban folytatta; szaktanulmányait a selmeczi bányászakadémián és Freiberg­ben (Szászország) végezte. Előkészítő évei után szülővárosában telepedett le. Mint képzett bányászt csakhamar meg­ismerték és szakismereteit úgy Szepes­megyében, mint Gömör-, Liptó-, Abaúj- és Zemplén megyében igénybe vették; igaz­gatója volt, a dobsinai területen levő Zen­berg és Kotterbach nevű bányáknak. Mint a zenbergi kobald-nikkeltárna igazgatója 24 évig működött és a társulat vagyonát egy millió forinttal gyarapította. 1860-ban a felsőmagyarországi bányapolgár­ság bizalmi férfiának, 1871. ülnökének és 1888-ban 40 évi bányaigazgatói szolgálata után nyugdíjaztatásakor a társaság al­elnökének választotta. A salgótarjáni kő­széntelep föltárása nagyobbrészt az ő érdeme. Az ág. ev. egyház és iskola ügyeiben is nagy tevékenységet fejtett ki, 1865—68-ig második és 1868—83-ig első iskolai felügyelő volt és az egyházi felügyelőséget is viselte 1884—86-ig. Fel­ügyelete alatt épült az iglói új gymna­sium és a convictust létesítette. Meg­választották a városi testületbe Iglón és tagja volt a megyei gyűlésnek. Érdemei elismeréseül a király jánosvölgyi előnév­vel magyar nemességgel tüntette ki. Utolsó éveiben nyugalomban élt és mun­kájának megírásával foglalkozott. Meg­halt 1899. febr. 15. Iglón. — Munkája: A felsőmagyarországi bányapolgárság története. Igló, 1895. (Németül: U. ott, 1895.). M. Könyvészet 1895. — Pallas Nagy Lexikona XVIII. 143. 1. — Reggeli Újság 1899. 45. SZ. — Vasárnapi Újság 1899. 8. SZ. — Weber, S., Ehrenhalle. Igló, 1901. 143. 1. Münnich Aurél, jogi doktor, ügyvéd, országgyűlési képviselő, előbbinek fia, született 1856. május 11-én Iglón (Sze­pesmegyében), szülővárosában és Kas­sán tanult; jogi tanulmányait a buda­pesti egyetemen végezte, hol 1880-ban jogi doktori, 1882-ben ügyvédi oklevelet nyert és a hazai első takarékpénztár ügyésze lett. 1884-ben az iglói kerületben ország­gyűlési képviselőnek választatott és azóta szakadatlanul képviseli ezen kerületet a szabadelvű párt programmjával; az 1884. országgyűlés megnyitásakor mint kor­jegyző működött. A kérvényi bizottság­nak több ízben volt előadója, majd a véderő-bizottság tagja s előadója lett és mint ilyen referálta a népfelkelési tör­vényjavaslatot, valamint a többi, a véd­erő és honvédség fejlesztését czélzó azóta tárgyalt törvényjavaslatokat. 1889 óta tagja a delegatiónak, melynek 1893 óta jegyzője, 1894 óta pedig a hadügyi albi­zottság és az egyesült négyes albizott­ság előadója. 1885-ben honvéd főhad­nagggyá lépett elő, miután 1883-ban mint 67. gyalogezredbeli tartalékos had-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék