Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 10. kötet

O - Ozdi Ferencz (gálfalvi) - Ozoli Ferenc - Ozolyi Flórián

33 Ozdi—i Ozolyi 34 252 levél (a gyulafehérvári Batthyány­könyvtárban). Beke Antal, Index Manuscriptorum 42. 1. Ozdi Ferencz (gálfalvi), az erdélyi ud­vari kanczelláriának protokollistája, szül. 1741. j an. 11. Kiskeden (Udvarhelyszék); tanulmányait Kolozsvárt végezte, ezután a királyi ítélőszéknél joggyakorlatra lé­pett. Hosszú tűnődés után arra határozta el magát, hogy a kath. vallásra tér, a miért szülei kitagadták; e miatt 1762. febr. 18. elhagyta Erdélyt és egy ideig Nagyváradon tartózkodott. Innét Pata­chich Adám váradi püspök közbenjárá­sára Bécsben a császári kápolnában, Mária Terézia királynő és fia II. József jelenlétében azon év máj. 28. megke­reszteltetett és arany lánczczal megaján­dékoztatott. Az erdélyi udvari kanczel­láriánál nyert alkalmazást, egyszersmind a bécsi egyetemen folytatta tanulmányait és különösen az államtudományokban való képességének hivataloskodása alatt fényes jeleit adta. — Munkája: A nagy parancsolatnak tudniillik a felebaráti sze­retetnek igaz magyarázatja, mellyet haj­dan írt Muratorius Lajos Antal .. . most pedig fordított . . . Bécs, 1776. — Ilorányi még következő fordításait említi: Mura­torinak A pestisről írt könyve; Buffier­nek A keresztyéni vallásnak igazságáról győzedelmes mutogató okokkal írt mun­kája ; Bellegard apát úrnak A nevetséges dolgokról és azokat kerülő módokról szólló könyve, mellyben a mostani sze­mélyek hajlandósága és erkölcse ábrá­zoltatik ; Dell-Ossanak A nagyvilági csaló semmiről, avagy a mostani boszorkány­ságról írt tudós könyve; Bossuet, Az ellen-mondók hitbéli tudományok történt dolgainak fontos leírása; (mindezen mun­kák megjelenéséről nincsen tudomásom, valószínűleg kéziratban maradtak). Horányi, Memoria II. 716. 1. — Danielik, Magyar írók II. 242. 1. — Fetrik Bibliogr. Ozoli Ferencz, bölcseleti doktor, győri egyházmegyei pap, a bécsi Pázmány-Id. Szinnyei J. Magyar írók. X. intézet alumnusa s theologiai hallgató. — Munkája : Connubium Dei Et Hominis In Igne Divini Spiritus, Oratoria Dictione Celebratum ... Deferente ... Patre Hen­rico Herdingh, e Soc. Jesu ... in Cae­sareo Academico Collegio Praefecto ... In Basilica Divi Stephani ... nono Ka­lendas Junij Anno M.DC.LXV. Yiennae. (Egyetlen ismert példánya a bécsi udvari könyvtárban). M. Könyv-Szemle 1900. 276. 1. Ozolyi Flórián, szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1683-ban Szombathelyt; 1704-ben lépett a rendbe; bölcseleti tanul­mányait Győrben, a theologiát Pozsonyban végezte. 1711-ben miséspappá szentelte­tett és theologiai tanár lett, 1720-ban nagyszombati házfőnök és hitszónok volt, majd a veszprémi, utóbb a nagyszombati növendékpapok igazgatója. VI. Károly király rendeletéből hat másik társával mint hittérítő az Őrségbe (Vasm.) kül­detett ; végre definitor és pozsonyi ház­főnök lett. Meghalt 1755. okt. 25. Budán. — Munkái: 1. Lelkiiskola és a jó halálnak mestersége, melyben minden keresztény tanitatik gonosztol eltávozni és jót csele­kedni, melly a Serapliicus SzentFerencz kis­ded szerzetbéli BoldogAszszony Provinciá­jában levő egy szerzetes által deák nyelv­ből magyarra fordíttatott és a, superiorok engedelméből, a kegyes patronusok költ­ségével a keresztény lelkek oktatására és vigasztalására külső betűkre kibocsáttatott. Pozsony, 1722. — 2. A halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek Szentséges históriája, mely a Jézus zászlója alatt vitézkedő sz. társaságbeli tiszt, P. Guiliel­mus Stonihurstus által deák nyelven ki­adattatott, most pedig több keresztény híveknek lelki üdvösségekre SzentFerencz szerzetbéli Magyar országi Boldog Asz­szony provincziájabeli F. P. provinciális rendeléséből magyar nyelvre fordéttatván a mélt. báró Iklandi Szluha Ferencz .. . istenes költségével ki nyomtattatott. U. ott. 1727. (Több kiadást ért. az utolsó jav. kiad.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék