Szion, 1838. július-december (Második félév, 1-32. szám)

1838-07-05 / 1. szám

W­­or Felt") Austria, mell­y 333­­ mérf­­­öldn­y­i területen 840,982 lelket számlált két meggyére von­asztva, a­ Salczburgi Érsekségre, melly 128’ □ mérföldnyi területen 140,413 lelket 120 lelkészi ke­rülettel 325 világi pappal, 104 szerzetes és 100 apáczával foglal ma­gában , és az Innvölgy alatti kerületen 07 lelkészi kerületnél 118 világi papot és 15 szerzetest számlál. A’ Salczburgi Érsek egyszers­mind Herczeg, pápai követ, és Németország Prímása. Ezen Érsek­ség Sur Tragánusai a’ Trient, Hinxen, Gurk­, Seckau, Lavant és Leobeni püspökök a’ Seckaui és Lavanti püspököt mindig, a’ Gurkit pedig fölváltva a’ Császárral szokta kinevezni, а’ пел emlékházban 59 пел emlék képeztetik. b) A’ Linczi püspökségre, ezen püspök­séghez tartozik, a’ Mühli kerület 201,Olt és a’ Trauni kerület 171, 000 lélekkel, és az fini kerület 135,000 lakossal. Az egész megye 400 lelkészi kerü­letekre van osztva , és 1834 ben 700 világi­papot , 374 .Szerzetest, és 92 apáczát számlált. 3- or Styria két megyét foglal magában, és a v­eilliei kerülettel, Lavanti megyével egyesítetett: a) Seckaui megye, 98 □ mért­földin­i térségen 310,800 népes­séggel 27 lelkészkerületre van osztva, és 022­­­’ilági papot, 235 szerzetest, mellynek egy része a’Leobeni megyéhez tartozik, és 84 apáczát számlál. A’ gráczi nevendék házban 135 nevendék ké­­ssezlelik, mint, mind a’ két megyéhez tartozó. A’ püspök, ki Grácz­­ban lakik, herczeg ’s a’ tartomány első praelátusa, jövedelmét Se­ckau és Wasserbergi uradalmakból húzza. b) A’ Leobeni megye, m­elly jelenleg több évek óta már a’ Seckaui püspöktől, mint helyet­testől igazgattunk , a’­­Judenburgi kerületen 99,034 lélekkel, s a’ Bruckin 71,290-al terjed el, és 155 lelkészi kerületiben 175 világi papot, és 201 szerzetest számlál. 4- er Kariatida két megyére oszlik, m­elly 174­­ m­. térsé­gen 435,085 lelket táplál. a) Lavanti megyére, m­elly a’ Cilisei kerületen, ’s a’ Klagen­furtinak keleti részén terjed el, az első 143 lelkészetekre 282 világi, és 23 szerzetes pappal van osztva. A’ Klagenfurti kerületből ide még 09 lelkészet tartozik. Az egész kerületben, melly mind a’ két megyéhez tartozik, 425 világi pap, 09 szerzetes, és 70 apácza va­gyon. A’ püspök Lavant völgyében keblezett szent Endrén lakik, ’s több falukból húzván jövedelmét, ha az 9973 for., 54 óra pengő­ben nem rúg, az egyházi pénztárból szokott a’ hiány kipótoltatni. b) A’ Gurki megyére, mellyhez a’ Villachi kerület 145 lelkészettel, 187 világi pappal, és 15 szerzetessel még a’ Klagenfurti kerületnek egy része tartozik. Az utósóból 132 lelkészet ezen megyéhez tar­tozik, mellynek püspöke egyszersmind herczeg-, és Klagenfurtban lakik. A’ nevendék ház ugyan ott mind a’ két megye’ segedelméül száz nevendéket számlál, 5- öt harm­onia. A’ Görzi megyének érsekségre való felemel­tetése­ után egészen a’ Laibachi megyéhez tartozik. 1834-ben 435,085 lelket számlált, s benne 297 lelkészet, 708 világi pap, 64 szerzetes, és 52 apácza volt. A’ Laibachi növendékházban 80 ifjú képezteték. A’ püspök egyszersmind herczeg ’s jövedelmét felső Girlach nevű faluból húzza. G- or Tengerparti vidék, melly 139 □ mértföldnyi térségen 445,317 lelket számlált, ’s e’ következendő megyékre osztatik. a) A’ Görzi érsekség, melly 150 lelkészelein 303 világi papot, 0­ szerzetest, és 38 apáczát számlál. A Görzi nevendék házban 1834-ben 84 ifjú képeződött: Suffraganusai a’ Laibachi, Triesti, Capo d Istriai, Vegliai, és Parenzo-Polai püspökök, b) A’ Triesti és Capo d Istriai megye a’ várost és Triesti környéket, foglalja magában, 8 lelkészettel, 81 világi pappal, és 23 apáczával, ezen kívül az istriai kerületnek éjszaki nagyobb részét, 178 lelkészeitől, o17 világi pappal, 105 szerzetes, és 20 apáczával. A’ püspök la­kása Encsiben vagyon, c) A’ Pola és Parenzoi megye az Istriai félsziget déli részén terjed el 7 Decánus, és 03 lelkészeitől. A’pü­spöki szék Parenzóban vagyon, d) A’ V­egliai megye a’ Quarnei szi­geteket, és az Istriai kerületnek Veglia, Cherso, Lussin, Sansego, Lune, S. Pietro di nemibe nevű szigetein terjed el, ide számlálván meg Dalmatia Arbé szigetét is. Ezen megye 7 Decanátus, és 30 lelkészeire van osztva az Arbéi decanátuson kívül. 7- er Dalmatia hat catholicus megyére van osztva, ’s e’ fölül meg az Arbéi sziget a’ M­egliai megyéhez kapcsoltaték. 1834 ben 304,933 lelket számlált. a) A zárai érsekség, melly a’ Zárai kerületnek egy részét úgymint Zara, Obrovazzo, és Págót magában foglalja; a’ püspök egész Dalmatia metropolitája. A’ hittudományi tanító intézet 1834 ben 7 tanítót, és 47 tanítványt számlált, 98 lelkészeiésben, 38.948 hí­vei vannak. b) Sebenicoi megye ehhez tartozik a Zárai kerületnek több része, úgymint: a’ Sebenicoi, Scardovai, és Derniói környék 4-4 lelkészettel, a’ Spalatoi kerületnek egy kis része 10 lelkészettel, s mind öszve 55,100 lélekkel. Ezen megyében a szent Ferencz ren­­dű­eknek 4, a’ Terti­­idusoknak 1, Don­toukosiaknak 1, és a Bene­­dekieknek egy kolostoruk vagyon. Az egész kerület 173 lelkészeire van osztva, ’s 347 világi papot, 144 szerzetest és 31 apáczát számlén. c) A Spalatoi meg­ye a’ hasonnevű kerületnek egész térségén te­rül el, csak a’ spalatoi környéknek egy lelkészete, és 10 a szám­ból tartozik az előbbi megyéhez, 149 lelkészedben 98,240 lélek va­gyon. Ezen Megyében az alsóbb rendüszen Ferencz szerzeteseinek 8 a’Domonkosoknak 3, Kapuczinusoknak 1, Philippinusoknak I. sz. Benedek apáczáinak 1, szent Ferenczeinek 1 kolostorai, ’s a’ Ter­­tiarissákinak 1, lakásuk vagyon, az egész Spalatoi kerületben 193 lelkészet 398 világi pap, 214 szerzetes és 12 apácza számlálható. d) A’ Ragusai megye az egész hasonnevű kerületet magában foglalván 54 lelkészetében 141 világi papot, 73 szerzetest és 45,339 lelket számlált. Ezen megyében a Piaristáknak 2 Conventje a’ Do­monkosnak 0 ’s a’ szent Ferencz rendű­eknek 9 kolostorai vannak. es A’ Lessinai megye, a’ spalatoi kerületnek ezen három szigeteit, Brazza Lissa és Lessínát 31 Lelkészettel 7 káplánsággal és 29,973 Lélekkel foglalja magában. Ezen megyében a’­­Minoriták 1 a’ szent Ferencz rendűek 1 a’ szent Domonkosiak 2, a’ rendes Re­meték 3, szent Domokos rendű apáczák 2 és a’ Remeteapáczák 1, kolostort bírnak. f) A’ Baltard­ megye az egész hasonnevű kerületen terjed­ el, és 10 lelkészetiben, 0 helybéli káplánságot 43 világi pappal 42 szer­zetessel számlál.­­Folytat.) ívj sz a It America, az amer­icai catholicus Térítőit támogatására austriai birod­alomban virágzó Leopold-intézet. Valóban ez az örök élet, hogy mi utá­n tégedet egy igaz Iste­nünket, ’s a’ kit küldöttél Jézus Krisztust üsmérünk! ’s ezt egye­dül néked köszönjük; mert sz. Fiad jött­ alá bennünket megkeresni és üdvözíteni, kik elvesztünk volt.­­ Istenem a’ te bárányod, ki elveszi a’ világ bűneit, nem csak egynéh­ányét, nem sokét, hanem az egész világ’ minden bűnét. Azért parancsolta, hogy Evangéliu­ma egész világon h­irdettessék, ez által sz. nevével megösmerked­­vén, a’ keresztségben újra szülessünk, sz. malaszttal megszentel­tessünk a’ reménységünk szerinti örök életre mindvalamennyien. Az apostolok fára­­hatlan buzgósággal jártak és evezték be is­teni parancsnál fogva földgolyónk’ messze tartományait, és szerte sugároztatták Jézus sz. nevét. Szilárd léptekkel követték e’ pél­dányokat századokon ált az utódok, kiket áld­­ik, mert a’ kies­ny mus­tár magból ők neveltek azon terebély fát, mellynek árnyéka alatt kétszáz millió ember szükségeiben menedéket, bajaiban vigaszta­lást, bűneitől m­egtis­zúlást, gonosz túl oltalmazást lelt, ’s nyugton várja az úr’ napját, mellyen majd mindenkinek érdem szerint meg­adatik örökké boldogítandó jutalma De még vagy nyólcz millió nem olly boldog mint mi! messze tartományokon tévelygnek a’ halál’ árnyékában. ’S mi kívánhat­nánk-e nemesebbet, hanem hogy azok is részesüljenek Jézus meg­váltásában? Jelenleg America vonja magára leginkább figyelmünket, mert benne csudálatosan fejlődik az ész, de, korlátairól, valamint a’ szívről is megfeledkezvén, szerte csapátig, ’s igy a’ korlátlan illuminatism is a’ jámborokat egészen elhódítja, ’s azon vadakat is, kik vajha sajnos vakságban, de eredeti butaságukban nyugodtan él­ték napjaikat; egészen megzavarja, ’s a’ hanyatlásnak szórja mag­vait. Így állnak a’ dolgok főleg éjszak . Ameri­c­ban, hol minekutá­na constituti­ojoknál fogva minden polgárnak religiójára nézve teljes, és határtalan szabadság engedtetik, ’s így erőszakoskodni nem le­het; szellemi erejük’ megfeszítésével vesztegetik az együgyűeket illimmik­atussaik. (Folytat.) m0 Nomm mm 0 ̋§‹ m Ф m ф m Ф m Ф m Ф i›m ©) §‚ ш fi m m m Ф Ф3 aj а a? ш 2 a ír­ó m új Literatúrai szerint. A’ hon szeretet, melly minden el nem fajult kebelben mélyen gyökeredzik, midőn bő érzelemmel buzog a’ jelen tökéletes­­bülésére, nemzete anyagi ’s szellemi ereinek kifejtésére ’s e kép hire, neve ’s dicsőssége eszközlésére, hála érzetet parancsol ’s né­mi tisztelet’ adót kíván mindazok iránt is, kik e’ nehéz pályán fára­doznak. Édes és erényteli illy férfiaknak emléke a’ korbeliekre nézve, kik nyomdokaik követésére hivattak ’s kötelesek, ha köz­hasznú tetteiket megismerni alkalmuk van. De hasznos is ezekkel megbarátkozni, hogy a’ tökélyre törekvő ismerje azon vezérfonál’ végzetét, mellyröl kiindulva tovább haladni lehessen, ne csupán

Next