Tarsadalmi Szemle – 1950.

1. szám - A leninizmus diadala

TÁRSADALMI SZEMLE A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJÁNAK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BUDAPEST 1950. JANUÁR A leninizmus diadala Huszonhat éve halt meg Lenin. Nem volt még az emberiségnek halottja, akinek élete, műve úgy belenőtt jelenünkbe és jövőnkbe, mint Leniné. Lenin alakjának gigászi nagyságával jár az is, hogy huszonhat év történelmi távlatából még jobban kibontakozik jelentősége, nagysága, hogy az idő múlása nem csökkenti, hanem növeli eszméinek hajtó­erejét. Az emberiség története nem ismert azelőtt olyan jelentős forradalmi változásokat, mint azok, melyeket a Lenin és legjobb tanítványa, Sztálin tevékenységét felölelő évtizedek­­ hoztak. Joggal nevezhetjük ezt a kort lenini-sztálini korszaknak. Az 1905-ös forradalom kongatta meg először a cárizmus lélekharangját. Az egész világot átfogó kapitalista rendszer az első világháborúval, az 1917-es februári és az Októberi Nagy Szocialista Forradalommal általános válságának periódusába lépett s megkezdődött a szocialista forradalmak korszaka. Megkezdődött az a kor, melyben a kapi­talizmus megdöntésével lezárul az emberiség előtörténete, amelyben a dol­gozó tömegeket a társadalom vak törvényei elemi erőkként taszították a ki­zsákmányolók prédájául, pusztították el tömegesen embertelen viszonyok között. Az Októberi Forradalommal az emberiség történelmének új fejezete veszi kezdetét, melyben ,,az emberiség a vak szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába" lép, amelyben a dolgozó osztályok, felismerve a társadalmi fejlődés törvényszerűségeit, saját sorsuk öntudatos kovácsolóivá válnak. A Szovjetunióban és a népi demokráciákban ma már építik az emberek százmilliói a szocializmust s a Szovjetúnióban ma már nincsen messze­­az az idő, amikor a szovjet társadalom felírhatja zászlajára: „Min­denkitől képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint." Az új világ győzelmének útján az első, a döntő és minden nép szá­mára világtörténelmi fordulópontot jelentő lépés Lenin örök dicsősége. Hogy a régi világ válságának mélyülése közben az elnyomottak élén a munkásosztály egy országban, a világ egyhatodán szét tudta tépni az impe­rializmus láncát és meg tudta teremteni az új, szocialista társadalom alap­jait — abban Lenin eszmei és gyakorlati tevékenységének van a leg­nagyobb jelentősége. Miben áll Lenin korszakalkotó szerepe a világtörténelemnek ebben az eddig legnagyobb jelentőségű fordulatában?­ ­ Társadalmi Szemle, i

Next