Tarsadalmi Szemle – 1954.

1. szám

T­A­RTA­LOM­J­EGYZÉK FOGARASI BÉLA : Lenin és az átmeneti korszak kérdései 1 FEKETE FERENC : Lenin tanítása az agrárkérdésről ................ 15 SZALAI BÉLA, SZABÓ KÁLMÁN : Népgazdaságunk fejlesztésének 1954. évi terve 37 MATUSEK TIVADAR : Falusi pártmunkánk néhány kérdése 51 NÉMETH LAJOS : A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás néhány tanul­sága ! •... 66 KASSAI GÉZA : Néhány megjegyzés Mód Aladár „A ünnep"-politika és alkalmazásának néhány kérdése pártunk politikájában" c. cikkéhez 81 A Központi Vezetőség határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól 96 SZEMLE : Adalékok Lenin nevének és műveinek elterjedéséről Magyarországon (PRÁGER MIKLÓS) 104 Urbán Ernő új darabja és a szatíra kérdései (BODNÁR GYÖRGY) 113 Vita állam- és jogtudományunk helyzetéről és feladatairól (MARKÓJA IMRE) 123 FOLYÓIRATSZEMLE : A „Statisztikai Szemle" utolsó évfolyamáról (HUSZÁR ISTVÁN) 132 KÖNYVISMERTETÉS : MAO CE-TUNG Válogatott Művein­k 2. kötete (Tamás Aladár) 138 EÖRSI GYULA : Az amerikai igazságszolgáltatás (Szabó Imre) 148 Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor­ u. 28. Tel.: 124-475 Előfizetéseket felvesz a kiadóhivatal. Propagandaanyag Terjesztő Folyóiratosztály, VI., Révai­ u. 16. Telefon: 315-700 Előfizetés negyedévre 7.50 Ft. Csekkszámla s­zá­ma: 28.449. Lapunk régebbi példányai kaphatók a Posta Központi Hírlapiroda újságboltjában: Budapest, V., József Attila­ u. 3. 4­2-540290. Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Next