Temesvári Hirlap, 1937. június (35. évfolyam, 120-142. szám)

1937-06-20 / 135. szám

lb 1987 JUNTO’S 90, VASÁRNAP Paál Jób: Jókai Mór az illavai fegyencek között Visszaemlékezés a halhatatlan magyar mesemondó gondtalan boldog és derűs napjairól — Látogatás a villában, ahol a „Páter Péter“ és „Szeretve mind a vérpadig“ megszülettek Jókai Mór orvosa mesél Tr­encsenteplic, 1937 június közepén. (Copyright by Jób Padi. Utánnyomás tilos.) Vasárnap reggel, mikor ezek a sorok napvilágot látnak, teszik le ünnepélyes külsőségek hozott alap­ kövét Jókai Mór szobrának, az író szülővárosában, Komáromban. A mai generációt egy emberöltő vá­lasztja már el az időtől, mikor babá­jós gyöngybetűt papírra vetette a magyar, regényírás halhat­­alanja. Alig élnek emberek, akik személye­sen ismerték őt és látták szemének romantikus kékségét. Közülök her vestem fel néhányat Jókai sok-sok regényének bölcsőjénél és meghatot­­tan vetem papirosra, amit a kor­, társak, nekem elmeséltek . . . Talán tizenkét esztendeje annak, hogy Toscana virágos városában járva, fel­­kerestem Fesztyné Jókai Rózát és Feszty Masát. Jól emlékszem erre a találkozásra. Az Arno partján, egy öreg palazzo negyedik emeletén találtam meg Jókai famíliáját Firenzében. Este láto­­gattam meg őket és diskurzus közben hirtelen kialudt a villany. Masa nevetve mondta: nincsen rövidzárlat, hanem a firenzei vill­am­o­s mű­vek ötletesen úgy rendezték be a villanyszolgáltatást, hogy nem küldenek számlákat a fogyasztók­nak, ellenben minden lakásba automatát szerelnek be és a villanyszo­lgáltatás csak addig tart, ameddig az automatába bedo­­bott pénz elegendő az áramfogyasztásra. Ha letelt az idő — elalszik a lámpa, N©ö­vetve öt lírát dobott az automatába és a szobában újra világos lett... Az írók fejedelméről, Jókai Mórról beszélgettünk el a felejthetetlenül szép firenzei estén, pár lépésnyire az Arno árkádos hi­díjiától. Jókai Róza Tisza Istvánról, Mikszáth Kálmánról, az­tán a régi Lloydipalota híres tarokkpar­­ttjának résztvevőiről beszélt el annekdo­­táigat és beszélgetés közben megjegyezte: — Jókai Mór életének legszebb napjai voltak azok­, amelyeket Trencséntepli­­cen töltöttünk el. Pesten, Ba­latonfüre­­dben, aztán később a Svábhegyen bizony nem volt nyugta. Ha jól ment a sora, akkor a barátai zaklatták, szinte el kel­lett zárnunk őt azoktól, akik öleléssel érkeztek és zsiráff váltóval távoztak. Voltak napok, amikor a hitelezők ostro­ma keserítette meg napjait. Egyedül a trencsénteplici szép napok jelentettek örömet a számára. Mi Pesten már már j­ovntban örültünk annak hogy júliusban Trencsénteplicre utazhatunk... Jókai és a fegyenclázadás Ott, ahol pár héttel ezelőtt avatták fel Európa legszebb alpesi termálstrand­­j­át, a hegy oldalán van egy kis domb. Talán a legszebb kilátás nyílik róla a tölgyre. Ma is Jókai-dombnak hívják. Trencséntepli­e első prospektusában, ame­lyet még a háború előtt adott ki Ará­­n­y­i Zsigmond királyi tanácsos, a fürdő orvosa., jelent meg először ennek a pla­tánokkal és öreg bükkfákkal átölelt ro­mantikus dombnak a képe. Korhadt pad állt a domboldalon akkor, amíg el nem nyűt­te az idő vasfoga. Ezen a padon ü­lt minden nap órák hosszat Jókai Mór és itt álmodta meg regényeinek fejezeteit... Életének nyolcvanh­armadik észtén®­dejét tapossa Z­e­m­á­n­y­i János, egykori illavai földbirtokos, akinek három vil­lája van a Teplicska-patajé mellett, a fürdőhely legszebb helyén. Ő hozta elő­ször Jókait Trencsénteplicre és az öreg ur élénken emlékszik ennek a napnak min­d­en órájára. Ezt meséli nekem: — ötvennyolc esztendővel ezelőtt, 1879 augusztus 11-én volt a vendségem Illat­ván Jóskai Mór. Trencsénből jött, ahol napokon át Kubicza Pál főispán yen® méglátását élvezte. Abban az idő­ben dol­gozott a „Szeretve mind a vérpadtig” című regényén és a regénye egyik feje­­zetéhez keresett adatokat Illaván. Em­lékszem, egy régi fegyenclázadás anyaga után kutatott. A fegyenclázadásra ma®­gam is emlékeztem. Kis gyerek voltam akkor lehettem vagy nyolc esztendős, mi­kor a fegyibánban a fegyencek álkalccsai felnyitották­­az egyik munkaterem ajta­ját, kitódultak a folyosóra és onnan to­vább akartak szökni. A folyosó ablakai az utcára néztek és a folyosónak hatal­mas vasajtaja volt­ Az őrt álló fegyőr a vaskapu kulcsát az ablakon keresztül le® dobta a második emeletről az utcára, mire a fegyencek az őrt is a kulcs után dobták. A fegyőrök nem bírták a fel­lázadt fe­gyencekkel, lovasküldönccel Trencsénből kért katonai segítséget a fegyház igazgatósága, estére meg is ér­­keztek a katonák és egész éjjel tartott a lövöldözés. Mi az egyik szomszédos ház padlására menekültünk és ott vártuk be a fejleményeket. Elgondolkozik . •« — Ennek ma pontosan hetvenöt esz­­t­ende­je.­­ Amikor a lázadás után 1879-ben Jó® kai Illavára jött, Kovách Ödön volt a fegyiház igazgatója és igaz nagy szere­tettel kalauzolta Jókait a fegyházban Jókai fel­kereste a munkatermeket és soik f­egyenccel beszélgetett. Megnézte a Iá® zadás aktáit a fegyiház irattárában, azu­tán — a regényében a maga fantáziájá­nak megfelelően, egészen másként írta le az esetet. — Szaváról kocsin én hoztam át dél­után Trencséntepliere­st, lepihentünk azon a dombon, amely az ő nevét viseli és itt mondta nekem Jókai Mór először: „A Kárpátok gyöngye a Vág völ® gyének ez a paradicsoma . . .” Ez a ki­­fejezés azóta maradt Trencsénteplicen. Jókai használta először . . . sem itt. A villa terraszán dolgozott egész nap, ha aztán megunta a munkáit, akkor a hegyek között és az erdőiben sétált. Ne­kem tíz éven át keresztül páciensem volt, egyebekben Heinrich Adolf doktor, a budapesti Rácz-fürdő tulajdonosának öccse­­volt a fürdőorvosa. Eleinte egye­d­ül járt ide, majd amikor feleségül vette Nagy Bellát, nejével is felkereste fürdőt. Tudom, hogy két regényét írta itt, Trencsénteplicen születtek meg a „Páter Péter”, amelynek színhelye a szomszédos Nagybittse és az „Akik két­szer haltak meg” című regénye. Nevetve mondta egyszer: itt maga is megért egy érdekes regényt . . . — Már a Nagy Bellával való házassá­ga idején volt az írónak egy cseh sza­­rcácsnéja. Kimondhatatlanul ragaszko­dott a családhoz­, Pesten hibátlanul meg­tanult magyarul. Minden évben elkísérte ide Jókai Mórt és itt szerelmes lett egy Antal nevű építőmesterbe. Minthogy pedig a szerelem nem volt egyoldalú, kettejükből hamarosan egy pár lett Jókaiék támogatása tette lehetővé, hogy Antal hamarosan fel is építette Tren­­csénteplicnek sokáig egyik legszebb vil­láját, az An­tal- vill­át. Jó­kaiék sokáig bánkódtak, hogy a kitűnő szakácsnőt el­ Jókai orvosa mesél... Jókai Mór trencsénteplici esztendeiről Szépházi Emil fogorvos tud aztán többet elmesélni. A fogorvos Úr kereken ötven esztendő óta működik itt, az apja negyvennyolcas tiszt és sokáig orvos volt a fürdőhelyen. Jókait meleg barátság fűzte nemeskürti Andaházy Pál­hoz, gyakran látogatott el hozzá Nagy­­kolocsinba. S­zépházi doktor itt találko­­zott vele először. Trencsénteplicen a Viktória-villában és a mai Kramer- féle gyógy­házban lakott a költők feje­delme. Kramer Kristóf Oszkár drjnak abban az időben szanatóriuma volt a fürdőhelyen, és a villa, amely ma penzió céljaira szolgál, abban az időben a fő­orvos lakóháza volt. Inkább tiszteletből engedtek át nyaranta néhány szobát Jó­kai számára. A villában megvan még a® a szekreter, amelyben Jókai Mór ap­róságait és kéziratait tartotta­. Szépházi doktor ezt meséli nekem: — Társasága nem volt Jókainak soha* tjfaneroS: Gummi Figyelem ! Egy csodálatos találmány sikerült! Az uj Primeros-minőség „Luxus-Silken-Finest“ oly finom mint egy hártya. És emellett feltétlenül biztos! Győződjön meg ön is, és kérje az uj minőséget. „Original Primeros Luxus*Sil­ken-Finn­s", vesztették, de igazában örültek a lány szerencséjének és ha ide jöttek, mindig felkeresték a fiatal párt és látogatásuk alkalmával mindig hoztak ajándékokat i­s. Antalné közben meghalt, egyik fia­­igen előkelő pozícióban van Budapesten, nővére pedig itt ment férjhez egy Slo­boda nevű emberhez és ezeknek ma is tulajdonosai a Mary­sa* vil­lának. Zelmányi János szobájának falán lóg egy festmény. A plain-air korának egyik első alkotá­sa. Van benne sok a Baias mare-nagybá­­nyai iskola levegőjéből. Széles dómból* dal, napsütés, verőfényben úszó öreg fák, zöld moha, tarka virágok és a virágok között egy fiatal lány. Hófehérben . . . A kép aláírása: Fesztyné J. Róza . . . Ez a kép itt készült. És a fiatal lány, hófehérben, a szerencsétlen Masa. Laborfalvy Róza unokájának a lá­­nya . .. Ez a kép maradt meg talán egyedül emléknek azokból az esztendőkből, ami­kor életének legszebb napjait a Vág völ­gyének ebben a romantikus paradicso­mában töltötte el az írók királyai. Jókai­ Mór emlékét nem hirdeti itt se ércbe öntött szobor, se márványtábla arany betűkkel. De­ minden márványnál maradandóbb az a két szó, amivel az „Aranyember” írója ajándékozta meg ezt a vidéket. És ezért a­­két szóért örök® ké hálás Jókai emlékének a „Kárpátok gyöngye .. .” • Az adóellenőrzés új módszerei A Gyárosok Országos Szövetségé­nek vezetősége Slavescu Viktor volt pénzügyminiszter elnöklete alatt Cluj Kolozsvárott vezetőségi ülést tartott, melyen az elnök bemutatta a tagoknak Gheorghitut, az újon­nan megválasztott vezértitkárt. Az ülésen az O­r­a­de a­ nagy­várnai gyáripa­rosok képviselője, Lakatos dr. a következő szenzációs bejelentést tette: Az utolsó hetekben Erdély több nagy vállalatánál bizottságok jelentek meg egy-egy különleges hatáskörű felügye­lővel az élen és a könyvek átvizsgálá­sára egy eddig teljesen szokatlan rendszert alkalmaztak. Több vállalatnál elvitték az ösz­­szes üzleti könyveket és az egész levelezést, egy vállalatnál odáig ment az ellenőr­zők gondossága, hogy még a pénzszekrényben lévő pénzt is magukkal vitték. Egyes vállalatok vezetőinél házkutatást rendezett az ellenőrző bizottság. Vég­eredményben az összes elvitt könyve­ket leszállították Bucurestibe tüzete­sebb megvizsgálás céljából, ami által nagy anyagi és erkölcsi kárt okoztak az illető vállalatoknak. Ez az eljárás egyenlő a vád alá helyezéssel és csak arra szolgál, hogy hivatásos denun­­ciárusok és zsarolók kedvet kapjanak ahhoz, hogy egyes vállalatokat­ felje­lentsenek a pénzügyi hatóságoknál, mert a fent említett különös ellenőrzés azért, történt, mert névtelen feljelentések alapján egyes pénzügyi hatóságok feltették, hogy nagyobb adóeltitkolás­ról van szó. Slavescu elnök bejelentette, hogy tudomása van a történtekről és felszólalt Alimanas Jeanu he­lyettes pénzügyminiszternél ez év­­ben, aki elrendelte, hogy a visszaélé­seknek azonnal meg kell szülniök. Interior bo­torok­­. Dentist M. Götzl fogászati műtermével május 1-én I., Strada Paris 2 szám alá Költözött Telefon 10—95 Reklámárak! Ízléses kivitel! Minőségi garancia! Nagy választék! III., Blv. Carol 1,1. emelet a Traian-híd és Mária-szobor között Telefon 21—34

Next