Természettudományi Közlöny 1915 (47. évfolyam, 617-640. füzet)

1915-01-01 – 01-15 / 617-618. füzet

TERMÉSZETTUDOMÁNYI Megjelenik minden hónap 1-jén és 15-ikén, legalább is 2 nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal, időn­ként szövegközi rajzok­kal illusztrálva. KÖZLÖNY. E folyóiratot a társulat tagjai az érdíj fejében kapják ; nem tagok ré­szére a Pótfüzetekkel együtt előfizetési ára 12 korona. HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJE­LENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. XLVII. KÖTET. 1915 JANUARIUS 1 — JANUÁRIUS 15. 617—618. FÜZET. A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT mély fájdalommal tudatja, hogy HERMAN OTTÓ, a Magyar Ornithológiai Központ tb. főnöke, Társulatunk pártoló és választmányi tagja, a Szily Kálmán-érem tulajdonosa stb. mult év deczember 27.-én, életének 80. évé­ben elhunyt. A megboldogult tevékeny életének, sok­oldalú munkálkodásának legjavát Társula­tunknak, a magyar természettudományi mű­velődés előmozdításának szentelte. Nagy ér­demei közismertek. Nevét ismeri a tanuló ifjúság az iskolában, a magyarság mindenütt e hazában, a tudós világ itthon és a kül­földön. A nemzetközi tudomány magaslatán álló, igazi magyar tudós és Társulatunknak önzetlen, kipróbált és élete utolsó perczéig hű, munkás tagja szállt vele sírba. EMLÉKEZETE ÖRÖKÉLETŰ­ csoport : $8­9* I­X Természettudományi Közlöny, XLVII. kötet, 1915. Lelt. napló..

Next