Természet Világa, 2012 (143. évfolyam, 1-12. szám)

2012-07-01 / 7. szám

KITÜNTETÉS ÉS MÉLTATÁS S­oha nem fogom elfelejteni azt az érzést, amikor sok-sok esztendővel ezelőtt elő­ször átléptem a marosvásárhelyi Teleki­téka nagytermének küszöbét. Az őrön és rajtam kívül akkor éppen senki sem volt ott. A teljes csendben az volt az érzésem, mintha templomba léptem volna. A hófe­hér falak, a dróttal védett fehér szekrények és a mögöttük látható sok-sok fehér bőrbe kötött könyv végtelen tisztaságot és ünne­pélyességet árasztott. Az alapító házaspár, Teleki Sámuel erdélyi kancellár és felesé­ge, Bethlen Zsuzsanna klasszicista szob­ra szeretettel nézett rám. S ahogy feljebb tekintettem, szemben az emeleten három­szögben elhelyezett Isten-szem embléma alatt Teleki Sámuel egész alakos képe fo­gadott, a szekrények előtti tárlókban pedig néhány értékes kézirat és nyomtatott ritka­ság feküdt előttem kinyitva. Örömöm ak­kor vált igazán teljessé, amikor az emele­ten, az „Olvasó-Szobában” kézbe is vehet­tem némelyiket. A Múzsáknak és a tudománynak ez a szentélye az első erdélyi közkönyvtár. „A tudomány­oknak nemzetemben s a hazámban való előmozdítására” 1802-ben nyitotta meg a publikum számára gróf Teleki Sámuel 40 ezer kötetet számláló gyűjteményét. Az ala­pító, aki mellesleg kitűnő klasszika-filoló­gus, Janus Pannonius műveinek kiadója is volt, igazi könyvszakértőként könyvtára ka­talógusát is megjelentette Bécsben. Az idők változásával az azóta eltelt kétszáztíz esztendő alatt a Téka állomá­nya további gyűjteményekkel egészült ki, s így megötszöröződött. 1962-ban egyesí­tették a marosvásárhelyi Református Kol­légium tanári nagy könyvtárával, a Bolyai­­könyvtárral. Ezért nevezik ma Teleki-Bo­­lyai-könyvtárnak. A Teleki-téka dicsérete A jelenleg a Maros Megyei Könyvtár részlegeként műkö­dő nagy múltú intézmény igazi könyvritkaságokat mondhat ma­gáénak. Kéziratai között őrzik pl. a XV. század első negyedéből származó, Marosvásárhelyt Sorok és Glos­­szák néven ismert nyelvemlékün­ket. Nem állhatom meg, hogy ne szóljak arról a vaskos kéziratkö­tetről (a jelzete: To-3619), amely Szenes Molnár Albert és Pápai Pá­­riz Ferenc Naplóit és feljegyzéseit együttesen tartalmazza. S ideke­rültek Bolyai Farkas és Bolyai Já­nos mintegy húszezer oldalnyi au­­tográf írásai is. A nyomtatott dokumentumok között 67 ősnyomtatvány, közel 3000, a XVI. század­ban külföldön nyomtatott könyv, továbbá 1500 transsylvanika­­hungarika-nyomtatvány találha­tó itt a XV—XVII. századból. Az utóbbi csoportban olyan uniku­mok is vannak, mint Balassi Bá­lint Istenes énekeinek 1660 körül Bártfán megjelentetett kiadása, vagy Komáromi Csipkés György bibliapéldánya, amely bejegyzé­sei alapján saját későbbi biblia­kiadása munkapéldányának szá­mít. A Téka további igen jelentős Biblia-gyűjteményt is magáénak mondhat. Ennek magja Bethlen Zsuzsanna magyar könyvtára. A gazdag XVIII-XIX. századi ál­lomány az alapító enciklopédi­kus érdeklődéséről tanúskodik. A XVII-XIX. század eleji akadémiai és tu­dós társaságok periodikumait is szisztemati­kusan gyűjtötte. Számuk közel 2000. A gazdag gyűjtemény korszerű feldolgo­zása folyamatosan és igen eredményesen ha­lad. Nemrég töredékgyűjteményéből szenzá­ciós könyvészeti leletek kerültek elő: olyan, kötéstáblából kiáztatott, egyleveles szebeni nyomtatványokra bukkantak, amelyek mi­att át kell írni a XVI. századi magyarországi nyomdászat történetét. E töredékek ismere­tében ma már tudjuk, hogy két szebeni nyomdász, Lucas Trapoldner és Valentinus Corvinus, calcographi Cibinienses 1525. ja­nuár 5-i keltezéssel öröknaptárt adott ki azzal a kifejezett szándékkal, hogy meghonosítsák Szebenben a nyomdászat mesterségét. Az öröknaptáron kívül latin és német nyelvű ka­tolikus imádságszövegek is előkerültek (Ma­gyar Könyvszemle (125) 2009, 1-29, Simon Zsolt és 357-361, Borsa Gedeon). A Teleki-téka és az Országos Széchényi Könyvtár alapítása ugyanabban az eszten­dőben, 1802-ben történt. Széchényi Ferenc ekkor adományozta a nemzetnek hungarika­­könyvtárát. A két jeles személyiség kölcsönös tisztelettel viseltetett egymás iránt. Jó barát­ságban - könyvgyűjtő szenvedélyük révén - munkakapcsolatban álltak. Megküldték egy­másnak könyvtáruk katalógusát is. Azok a ma is megszívlelendő gondolatok, amelyek­kel Teleki Sámuel egyik levelében Széchényi nemes tettét méltatta, őrá is alkalmazhatók: „... a legtöbb érdem azoké, akik előkelő származásukkal mások fe­lé magasodva, il­letve megint másokkal tekintélyt, vagyont és tisztségeket egy sorban birtokolva megmu­tatják, hogy mire képes az erény és a bölcses­ség. Honfitársaiknak követésre méltó példát mutatnak az életben, mert nem csak maguk áldoznak illően az értékük és hasznuk sze­rint becses művészetekre és tudományokra, hanem ezek művelésére az utódok számára is utat biztosítanak és ösztönzik őket. Vagyo­nukat bölcsen a szükséges eszközök meg­szerzésére, közkönyvtárak alapítására és a magasztos gondolkodású emberek pártfogá­sára és támogatására fordítják. Vannak itt, ha kevesen is, akik joggal és méltán lehetnek büszkék arra, hogy nem maguknak, hanem a haza és a közjó javára születtek, jótetteik emlékét a kései utódokra hagyományozva, azok szívében haláluk után is továbbélnek. ” (Szvorényi Róbert fordítása.) S mi, kései utódok, akik megtapasztalhat­tuk a Teleki-téka gazdagságát és az ott tevé­kenykedők szíves segítőkészségét, mindig hálás szívvel adózunk alapítója emléke előtt, és e rangos díj átadása alkalmával is őszinte szívvel kívánjuk a Téka további gyarapodá­sát és gazdagodását. POJJÁKNÉ VÁSÁRHELYI JUDIT Weszely Tibor Bolyai János híres levelével, amelyet a Tékában őriznek A Teleki-téka 302 Természet Világa 2012. július

Next