Magyarország tiszti cím- és névtára - 15. évfolyam, 1896.

I. Magyarország - Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium

SZel­ál­yi József-műegyetem Budapesten. (VIII. múzeum-körút 6—8.) Rektor: Entz Géza dr., 1. a. Prorektor: König Gyula dr., 1. a. Dékánok: Az építészeti és mérnöki szak­osztályban : Ilosvay Lajos dr., 1. a. A gépészmérnöki szakosztályban: Asbóth Emil, 1. a. A vegyészeti szakosztályban és az egyetemes osztályban: Klein Gyula 1. a. Prodékánok: Az építészeti és mérnöki szak­osztályban : Czigler Győző, 1. a. A gépész­mérnöki szakosztályban: Fölser István, 1. a. Gazdasági előadó: Tötössy Béla, 1. a Nyilvános rendes tanárok : Bielek Miksa, okleveles gépész­mérnök , a gépszerkezettan ny. r. tanára, a gőzkazán­vizsgáló bizottság műszaki tagja, V., hold-u. 29. . Fölser István, okt. mérnök, az ábrázoló geometria ny. r. tanára, az orsz. közokt. ta­nács t., VIII., zerge-u. 7. Eberndl Antal, okleveles mér­nök, a víz- és hid-, út- és vas­útépítéstan ny. r. tanára, a m. t. akad. r. tagja, VIII., Mária­ u. 29. Wartha Vincze, b. tr., okt. vegyész, a chemiai technoló­gia ny. r. tanára, a m. t. akad. r. t., ez idő szerint mű­egyetemi könyvtárnok és gaz­dasági előadó, X., Tisztviselő­telep, Szabóky-u. 41. Steindl Imre, a F. J. r. 1., a fr. akad. t., műépítész, a műépi­téstan ny. r. tanára, IV., kigyó-u. 3. Nagy Dezső, a F. J. r. 1., oki. gépész­mérnök, a műszaki me­chanika és elméleti géptan ny. r. tanára, IX. pipa-u. 25/b. Hauszmann Alajos, a III. o. v. k. r. és a belg. L. r. 1., mű­építész, a száraz-, mű- és dísz­épitéstan ny. r. tanára, I., Döbrentey-u. 18. Klein Gyula, a növénytan ny. r.­ tanára, a m. t. akad. r. t., IX., pipa-u. 6. Schuller Alajos, a kísérleti ter­mészettan ny. r. tanára, a m. t. akad. r. t., VIII., Ester­házy-u. 16. Kőnig Gyula, b. tr., a meny­nyiségtan ny. r. tanára, a m. t. akad. r. t., IV., vámház-k. 5. kisfaludi Lipthay Sándor, oki. mérnök, a m. tud. akad. r. t., az út- és vasútépitéstan ny. r. tanára, VII., Erzsébet-körút 1. Klimm Mihály, kir. tan., oki. mérnök, a vizépitéstan ny. r. tanára, IX., vámház-körút 13. nemescsói Asbóth Emil, a F. J. r­­., okleveles gépészmér­nök, a gépszerkezettan ny. r. tanára, Tisztviselő-telep, csa­lád-u. 32. Ilosvay Lajos, b. tr., a che­mia ny. r. tanára, a m. tud. akad. 1.­­, VIII., Sándor-u. 2. K. Jónás Ödön, old. gépészmér­nök, a leiró géptan és gép­rajz ny. r. tanára, orsz.-gy. képviselő, IX., Lónyay­ u. 12. Rauscher Lajos, a szabadkézi rajz ny. r. tanára, II., lánczhid­ u. 2. alsó-csernátoni Csiky Kálmán, j. tr., a magyar közigazg. jog és magánjog r. tanára, tud. egyet.­m. tanár, IX., Lónyay­u. 11. Réthy Mór, k. tr., a mennyi­ségtan ny. r. tanára, a m. t. akad. r. t., IX., soroksári­ u. 18. Pecz Samu, oki. épitész, a köz­épitéstan ny. r. tanára, VIII. József-körút 64. Czigler Győző, műépítész, az ókori épitéstan ny. r. tanára, IV. muzeum-körút 37. Entz Géza, o. tr. az állattan és összehasonlító boncztan ny. r. tanára, a m. t. akad. r. tagja, VIII., Esterházy-u. 11. Rejtő Sándor, oki. gm., a mech. technológia ny. r. tanára, VI., Vörösmarty-u. 44. Lázár L. Pál, oki. gm., a mezőgaz­dasági géptan ny. r. tanára, IX. pipa-u. 25. zepethneki Tötössy Béla, az áb­rázoló geometria ny. r. tanára, VII. Almássy-tér 15. Rados Gusztáv, a mathematika ny. r. tanára. VII. akáczfa-u. 49 Zipernowsky Károly, az elektro­technika ny. r. tanára. II., Oszlop-u. 7. Gaál Jenő j. tr., minisz.tanácsos, a nemzetgazdaságtan ny. r. ta­nára. IX., Rákos-u. 17. Schmidt Sándor dr., a természet­tudományok doktora, az ás­ványföldtan ny. r. tanára, a m. tud. akadémia levelező tagja stb. VIII. Pál­ u. 7. Wittmann Ferencz, oki. közép­iskolai tanár, a techn. fizika ny. r. tanára, az orsz. közép­iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja és jegyzője, a m. kir. természettudom. társulat vál. tagja. IV., Zöldfa­ u. 15. zágoni Bodola Lajos, oki. mér­nök, a geodézia ny. r. tanára, a párisi »Comité international des Poids et Mesures« tagja, VII. Damjanich-u. 52. Nyilvános rendkivüli tanár : Czakó Adolf, oki. mérnök, a mérnöki szerkezettan ny. rkiv. tanára, VII. Pál-u. 6. lóczi Lóczy Lajos, oki. mérnök, tud. egyet. ny. r. tanár, a geologia műegyet. m. tanára és előadója, VII. felső-erdősor 1. csík-szent-m­ártoni Bochkor Kár., j. és áll. tud. tr., egyet. ny. r. tanár , a számtartás meghívott­ előadója. VI. Bajza­ u. 1. Fodor József dr., tud. egyet. ny. r. tanár, a m. t. akad. r. t., meghívott szakférfiú a köz­egészségtan előadására a mű­egyetemen. VIII. Sándor­ u. 12. Speidl Bódog, m. kir. áll. vasúti főmérnök, meghívott szakfér­fiú a vasutépitéstani encyclo­paedia előadására. Alexander Bernát, b. tr., egyet, ny.rkir. tan, a m. tud. akad. r.1., az orsz. középisk. tanárvizsg. bizotts. tagja, meghívott szak­férfiú a mivelődéstörténet, iro­­dalom s aesthetika előadására. Megh­ivott szakférfiak: Magántanárok : lóczi Lóczy Lajos, oki. mérnök, tud. egyet. ny. r. t., a m. tud. akad. 1.1., a geologia műegyet.­m. tanára és előadója, VII. felső-erdősor 1. Maurer Mór, oki. mérnök, főmér­nök a m. kir. államvasutak építési osztályában, az épités­tani mechanika és vasfedelek szerkezettanának m. tanára, VI. Eötvös­ u. 46.

Next