Tolnai Világlapja, 1928. október-december (28. évfolyam, 40–52. szám)

1928-11-07 / 45. szám

Tolnai Világlapja Toll Károly, Tesséky László és Mátyus Mária a „Tavasz a viharban" című magyar film egyik jelenetében. Rendező : György István filmszínésznő a szerződés aláírása után kijelentette, hogy amióta él, mindig az volt a vágya, hogy valamilyen módon bejusson a film meseországába. Most ez az álma teljesült és a — természe­tesen, — nagyon boldog. Clara­flow papája vendéglőt n­yltott .A polgári szülők nagyon büszkék szoktak lenni arra, ha fi­uk vagy leá­nyuk híres lesz, az amerikai szülők azonban nem elégednek meg a b­üsz­kélkedéssel, hanem az­on gondolkoz­kotnak, hogy hogyan tudnák üzleti­leg jól kihasználni gyermekeik nép­szerűségét. Ez történ­t most­iljára Bow­ogl is, akinek papája Hollywoodban vendéglőt nyitott és a vendéglő fölé, a cégtáblára ezt festette: ,,Clara How's Steak House", vagyis: „Clara How pecsenyés h jza". 4 kis v­endéglő szép forgalomnak örvendett és bizony állandóan zsú­folva aj­ut, de egy napon szigorú levél érkezett Bow-papa kezeihez. A Para­mon­­t-félmgyár — amelynek kötelé­keib­e Clara tartozik­ — felszólította az a­pát, hogy az ízléstelen cégtáblát tá­volítsa el a vendéglő bejárata felül, mert az a leánya érdekeit sérti. .A cégtábla azóta már eltűnt, de az emberek azt mondják, hogy az egész táblaeset nemhogy ártott volna,, hanem még használt is a vendéglőnek, mert­­ azóta még többen járnak ide How­pecsenyét enni. Orosz udvarhölgy filmszínésznő Az egyik berlini filmgyárban egy orosztárgyú filmet készítenek, amely­nek főszerepét Lee Parry játssza. A film egyik érdekessége, hogy abban a cárnő udvarhölgyének szerepét egy vahali volt cári udvarhölgy alakítja. Ezen ma már nem csodálkoznak Né­metországban, ahol sok orosz menekült előkelőség egészen alantas munkát vé­gez. Így az egyik berlini vendéglőben egy orosz gróf mint pincér dolgozik. Az orosz grófok, bárók és katonatisz­tek — a berlini filmszakemberek véle­ménye szerint — nagyon jól beválnak a filmnél is. Magyar tárgy­ú b­eszélőfilm készül Hollywoodban Louis B. Mayer, a legnagyobb ame­rikai filmgyár vezetője, egyik legutóbbi nyilatkozatában bejelentette, hogy a gyár legközelebb beszélőfilmet fog ké­szíteni. ,,Ez a film — mint mondotta — magya­r tárgyéi lesz és abban nagy szerep f­og jutni a magyar zenének ..." Mayer egy ízben már csinált egy ma­gyar tárgyú filmet, de az nem hozott vi­lágsikert, reméli azonban, hogy ez a film az egész világon nagy feltűnést fog kelteni. Ki ismeri Harold Lloydot ? Azt persze már mindenki tudja, hogy Harold Lloydnak kitűnő szemei van­nak és szemüvege nem egyéb, mint film­rekvizítum, éppen úgy, mint Buster Keaton lapos kalapja. Ennek azután az az előnye, hogy Harold Lloyd feltű­nés nélkül megjelenhet bárhol, mert szemüveg nélkül még a barátai is alig ismerik meg. A múlt héten történt, hogy Harold a felesége társaságában elment egy revüszínházba, ahol törté­netesen Al Jolson, az ismert néger­utánzó művész lépett fel. A közönség észre sem vette Haroldékat, de Al Jol­son azonnal megismerte és közölte is a színpadról a közönséggel, hogy­ mi­lyen illusztris vendégek érkeztek. Az emberek kíváncsian fordultak arra, amerre szegény­­ Harold Lloyd ült, azon­ban amikor meglátták őt szemüveg nélkül. Csalódottan visszafordultak, mert azt hitték, hogy ez is csak a revü egyik száma. Harold Lloyd azonban most már nem hagyta magát, hanem odalépett egy úrhoz és kölcsönkérte a szemüvegét. Amikor Harold a szem­üveggel mosolyogva az emberekre né­zett, olyan leírhatatlan ovációban része­sítették, hogy csak h­ogysokára lehetett az előadást folytatni. Rövid tüzek Sessue Hayakawa, az egykor világ­hírű filmszínész ismét beszéltet magá­ról, bár a múlt évben halála hírét köl­tötték és akkor annak rendje és módja szerint eltemették. Most kiderült, hogy a filmszínész még él, sőt ismét filme­zik. Ő fogja játszani a ,,Banditaher­ceg"­ című film főszerepét és ő is fogja a rendezést ellátni. Dita Parlo film­színésznőt egy esz­tendővel ezelőtt alig ism­erte néhány ember és ma már ott tart, hogy egy amerikai gyár szerződéssel kínálta meg. A szerződés három hónapra szól és a fiatal német filmszínésznő Ameri­kában valószínűleg Maurice Cheval­lier, a neves párizsi táncoskomikus partnernője lesz. Joseph Schildkraus nemcsak jó film­színész, hanem elsőrendű hegedűmű­vész is. Legújabb filmjéban — amely hangos film lesz, — nemcsak látni, hanem hallani is fogjuk őt. Ebben a filmben egy hegedűművész szerepét fogja játszani. Conrad Veidt, aki két esztendő óta van Amerikában, legutóbb nagy dilem­mában volt. Ez év végén ugyanis lejár a szerződése és a gyár, hogy előre biztosítsa magának a neves filmszí­nészt, már most alá akarta íratni vele az új szerződést. Conrad Veidt azon­ban kijelentette, hogy a szerződést nem írja alá, mert arra ráér akkor, amikor régi szerződése lejár. Ebből­­ egyesek azt a következtetést vonják le, hogy a német filmszínész honvádokat érez és jövőre haza akar térni. Carmen Boni filmszínésznő bepe­relte a berlini Nero-filmgyárat ezer márka erejéig, még­pedig azért, mert kutyája, amely hat filmben szerepelt vele együtt, eddig nem kapott tisztelet­díjat, holott igen jól játszott ... A per tárgyalásán a bíróság a filmszínésznő­nek adott igazat és a kutya szereplé­séért megítélte az ezer márkát. Mary Philbin, a népszerű amerikai filmszínésznő anyja társaságában né­hány nap múlva Berlinbe érkezik, ahol találkozik az Universal igazgatójával, aki néhány héttel ezelőtt Budapesten volt. Házasságot fognak kötni. 49 FÜGGÖNYÖK ágyteritek, villageok minden kivitelben, to­v­á­b­b­­á fü­ggönysz­övetek és csipkék Bérczi D. Sándor Dessewffy ucca 6 és Calvin tép 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék