Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

2. szám - Mednyánszky Alajos. Báró : Ghymes Várának le-irása. 36-46

­( 59 )­ gondolom hogy ennek le­írása , a­ mi magát az Épületet is érdekli kedvetlen legyen , előbb mint sem a­ történeti elő­adáshoz fognánk. Ghymes nevű Mező Várostól , hol a' Gróf Forgácsok' alkalmatos mostani lakások vagyon eggy jó órányi hajtásra nap nyugott felé fekszik a­ Vár, egy elég magos hegynek tetején, melly egy felöl egyenes kősziklából mint valami roppant fal emelkedik fel , de a' nap keleti oldalról kön­nyű fel menetelt enged, nem csak a' gyalognak , vagy lovasnak , hanem még a' szekérnek is (ha nem Bétsi czifra üveges Hintó) egész a' külső ka­puig. Ez hajdan kétség kivül más formájú, és e­rősségü volt; vontató hid , és mély árok által,­­ mellynek nyomai még most is találkoznak, vé­­delmeztetett az Ellenség be­rohanásai ellen. Most az új Építés regulájához alkalmaztatva, szép íz­lést bizonyít, de ezen helyen, hol az egész kör­nyék tsupa régiséget mutat , nem okozza azon , gyönyörködtetést, mellyet az Építő mester elé hozni szándékozott; mert a' többihez éppen ném­ illik és fantáziánk merész reptét , melly a' régi időbe magát egészszen viszsza helyhezteti, unal­masan a' mostanság valóságába le szállítja. A­ kinek ezen újításról leg­kissebb kétsége támadhat­na , azt a' fel­irás nyilván meg tanítja, hogy ezt a' kaput Gróf Forgáts Pál Váradi Püspök 1755-dik Esztendőben építtette. Ezen belől vagynak a' strázsák' és Or Ka­tonák' lakásai, mellyeket két felül el hagyván­­ be érkezünk a' külső Udvarba , hol az Istálók és Marha 's szekér tartásra alkalmatos Épületek a* várat körül véve falhoz ragasztattak. Innen az emberi lakásokhoz, mellyek az alsó Várt foglal­ják el, tsak gyalog embernek van nyitva egy kis és keskeny ajtótskán a' bemenetel- De ezt által lépvén , egy irtóztató magasságú bóthajtás nyílik

Next