Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

6. szám - Remény Andor [Döbrentei Gábor] : A' Magyar Literatúráról szólló Czikkely a' Társalkodási-Tárban v. Conversations Lexiconban. 104-120

a' mit ezen kezdők magok után húztak volna, is­mét későbbi időre látszik halasztódni. Eddig van a' Beküldőnek Literatúránk álla­potján való rövid keresztül reppenése. Velősen fog­ta fel , csak a' neveket kellett volna inkább idő szerint lévő rendben említenie. A'miket kihagyott, mint p. o. hogy a' Magyar Nyelv az Erdélyi Fe­jedelmek Udvarában is fö lévén, ott sok csinoso­dást kapott, hogy Magyar Országon 1700 elejéig annyira uralkodó volt , hogy a' köztünk magát fájdalom annyi időre megfészkelt Török azon le­velezett, 's az Ország Zászlóssal nevezetesebb köz t­gyekben azzal éltek, felső Magyar Országi tátos. Vármegyék és Városok azon írták jegyzö­köny­vei­ket, talán akarva hagyá-ki.*) A.J végén pedig jeles tudósításának, mintha igazságos szent ügyünk fel nem verekedhetésé­ről felettébb elborította volna a' kétség. Tulajdo­na ugyan a' szebb léleknek, elbusulni, a' nemes vágy begázolására ezer nveg ezer akadályt látván , 's a ki főbb városainkban forog, 's azokban Magyar Játékszínt nem­ is lát, azokban a' főbb Urak há­zainál magyar szót csak elvétve hall, 's azt is rosz­szűl ejtettet , méltán magast sóhajthat, hog­y az egykori Nemzetből mi vált; de az a' lélek , m­esely a' Vármegyékben szelleng, dicsőbb, emelöbb lélek. Ez hálával követi a' mostani Fels. Királyunknak és az Országnak a' magyar nyelvről szó­ló törvé­nyeit, ez a' lélek tiszteli a' Nádor ispánynak azo­kat elősegítö indulatját, ez távol van attól, hogy Vágynak nálunk eredeti Magyar Esedező Levelek , és Ma­gyar Jegyző könyvbeli kivonatok Zólyom és Liptó Vme­gyékből, még 1747-dik esztendőről is, sőt Thurócz Vme­gyéből 1768-ban Magyar nyelven költ zálogos Levelek. Így volt az Szegesben, Sárosban és Trencsin­lben. A' Red.

Next