Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

1. szám - A' Redactio és a' Kiadó. : Az 1824-ik esztendei Tudományos Gyűjtemény XII Köteteinek áltnézése 's foglalatja, az azokban elő adott tárgyaknak rendje szerint. 104-120

( '9 )— c). Astronomia. d). Ars militaris etc. H. A' s­z­é­p Művek' Tudománnyá. I. A* Theolog­i­a , a' mennyire az e' tárgyról íratott könyveknek Recensióik a' Tudomá­nyos Gyűjteménybe bevétetnek. Legszorosabb kötelességünknek tartjuk a' Tudományos Gyűjtemény' jeles Pártfogóji­n­a­k is szíves köszönetünket 's háládatoságunkat is az egész Nemzet előtt nyilván kinyilatkoztatni , a' kik közül a' lefolyt esztendőben némellyek ugyan nagy fájdalmunkra az élők közül kiszállí­tattak , de reményijük, hogy azok' helyébe az Is­teni bölts gondviselés mások­at fog ismét támaszta­ni. Örök emlékezetnek okáért itt követ­kezik Tudományos intézetünk­ Pártfogójinak betses sora: A' N. T. Catholicus Clerus. Méltó­ságos Gróf Tolnai Festetics László , Császári Ki­rályi Kamarás. Méltóságos Szállás - pataki Kende­­ressy Mihály, Cs. Hir. Gubernialis Tanátsos, Tet­tes Domjánszeghi Damján Jó­sef, Kir. Udvarnok , Tettes Ns. Zala Vármegye Második Al-Ispánja, Nagyságos Újvári Désy Mihály, Tettes Ns. Za­bolcs Vgye Első Al-Ispánja, Nagys. Kis Dobro­nyi Isaak Sámuel , Cs. Kir. Tanátsos , és Tettes Ns. Szathmár Vgye Első Al Ispánja, Tettes Kis Jókai Udvarnoki Lajos , a' Nagy Méltóságú Magyar és Erdélyi Cancellarián, ugy nem külömben Palatinalis Agens, és T. N. Posony Vgye Tábla Bírája. T. T. Baritz János Orvos Doctor és Pro­fessor Nagy Enyeden. T. T. Mihálkovits Jó­sef, T. N. Jász és két Kun kerületek Fő Jegyzője. Tet­tes Bonyhádi Pertzel Sándor , több T. N. Egyék" Tábla Bírája. N. T. Bittnitz Lajos, Szombathe­lyi Megye' Áldozó Papja, Bölcselkedés' Doctora.

Next