Tükör, 1975. július-szeptember (12. évfolyam, 26-39. szám)

1975-09-09 / 36. szám

Filmlevél G.-nek Róbert László levelét megírta és abban a kivételes szerencsében volt része, hogy G. G., azaz Graham Greene itt Budapesten, személyesen vehette át ezt a különös fogalmazványt, amelyet Ró­bert László a Saigon folyó partján kez­dett el írni és itthon fejezte be a Ma­gyar Televízióban. Amikor a levél mondanivalója megelevenedett, mert közléseihez nemcsak illusztrációként, hanem érvként is mellékelte saigoni dokumentumait, fotókat, dokumentum­­film-részleteket, és hogy a levél még érdekesebb legyen, megszólaltatta ma­gát a címzettet, Graham Greene-t is, aki érdekesen, meghökkentően, né­melykor tartózkodóan tesz vallomást nemcsak az 1­953-as regény világáról, A csendes amerikai születésének és figu­ráinak értelmzéséről, alapjairól, ha­nem szót ejt erről a sajátos filmes vál­lalkozásról is, mely a hajdani szituációt szembesíti a mostanival. Róbert László rendkívül merészen szer­kesztette meg Radó Gyula értő rende­zői segítségével, Illés János operatőri remeklésével ezt a különös filmet, amelyben a különböző hangulatú ké­pek egymásba illesztése révén alakul ki a teljes kép, s a sokféle sík egy­másba fut és nemcsak a regény vilá­gát teszi élővé, hanem A csendes ame­rikai mai folytatását is tartalmazza az­zal, hogy hitelesen tudósít, mi történt, hogyan történt Vietnamban, milyen történelmi méretű fordulatot szervezett a hazafiak nagy harca, hogy végül is „a csendes amerikaiak” elhagyták Sai­gon utcáit. Megvallom: féltem attól, hogy ennyi­féle stílus — az író nyilatkozata, a sai­goni felvételek, Raymond Couchetier francia fotóművész képei és megjegy­zései, a Thália Színház előadásának részletei — szétesővé teszi a film szerke­zetét. De nem így történt. Ez, azt hi­szem, egyaránt dicséri a rendezőt, Ró­bert Lászlót, a riportert és azokat a színészeket, akik nemcsak a figurákat szólaltatják meg, hanem a maguk pri­vát személyiségével is vallomást tesz­nek az általuk ábrázolt világról. Ez az őszinte, természetes, feltárul­kozás teszi ezt a filmlevelet bensőségessé, igazzá, hatásossá s ezért őrzi meg a levélforma közvetlenségét, személyességét és vitat­kozó hangvételét, ugyanakkor pontosan tudósít arról a világról, amelyet felmu­tatni szándékozott. Ez a levél Graham Greene-nak van címezve, de mindannyiunkhoz szól. Azokhoz, akik már sokat megtudtunk Vietnam hősi harcáról, mindenekelőtt talán Róbert László tudósításaiból, de úgy látszik, ez a téma szinte kimerít­hetetlen, egy új megközelítésben eled­dig rejtett összefüggések, fel nem tárt folyamatok válnak beláthatóvá. Ez tör­tént ebben a filmben, amely azzal, hogy bevilágít A csendes amerikai cí­mű regény hőseinek sorsába, érzékel­teti a vietnami nép sorsának távlatait, feszültségeit, drámáit is. Ezért olyan megrendítőek a képek s a szemtanúk megnyilatkozásai, mert ebben a film­ben valóban a sokat szenvedett vietna­mi nép mondhatja el Róbert László hangján honnan indult és hová ju­tott ...­ ­­­. Rendező: Kende Márta Annak ellenére, hogy ma is fiatal, a televízió rendező­gárdájának egyik legrégibb tagja. Nevével, alkotásaival hosszú esztendők óta talál­kozhat a néző. Kende Már­tával, a tévé rendezőjével beszélgetünk. — Kétszeres törzsgárdatagja vagyok a tévének — mond­ja. Ott voltam már a kísérleti adások idején is... Státuszba 1958 januárjába kerültem. A „hősi években” minden volt a tévében csak rendszeres szerkesztés nem, így azután úgyszólván minden műfajt kipróbálhattam, és az adá­sok többsége élő, egyenes közvetítés volt. Csak példa­ként mondom: a második magyar tévéjátékot én ren­deztem és ez is egyenes adás­ban ment. Azt hiszem ez az időszak örökre nyomot hagy mindannyiunkban, akik ab­ban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy itt lehettünk a kezdésnél. — Jó ideje vitatéma, kevés jelenleg a tévében az élő adás. Erről mi a véleménye? — Nagyon sajnálom, hogy egyre ritkábbak az élőben közvetített műsorok, ez sze­rintem azzal is jár, hogy jó néhányan a szakmát nem ta­nulják meg. Az egyenes adás szakma, amelynek ismerete nélkül sokkal nehezebb bol­dogulni. Mindig örömmel és izgalommal emlékszem visz­­sza arra, hogy „rendezője” lehettem — többek közt — a Gagarin űrrepülésnek. Szinte egész nap permanen­ciában voltunk, segítettek a szakemberek, Vitray vezette a közvetítést. A főműsor eközben egy operaházi köz­vetítés volt. — Ön sokrétű, sokoldalú rendező, ezek szerint nincs kedvenc műfaja? — Amit éppen csinálok. So­káig dolgoztam az ifjúsági és gyerekosztályon, rendezője voltam a Futrinka utcának, a Mazsola sorozatnak és még sok más gyerekműsornak. Közben dokumentumfilme­ket rendeztem. Nyertem kö­rülbelül tizennégyféle feszti­váldíjat. Kitüntettek Balázs Béla­ és Egon Ervin Kisd­­­díjjal, ennek ellenére azt mondom, hogy én furcsán va­gyok elhelyezhető a különbö­ző műfajokban. Eredeti fog­lalkozásom grafikus. Egyál­talában nem rendkívüli, hogy először színháznál (Úttörő, Madách, Báb) majd a tévénél kötöttem ki. Grafikus múl­tam segít a képi látásban, a szín- és formaérzékben. — Mint számos dokumen­tumfilm rendezőjének mi a hitvallása erről a nagyon fontos és jelentős műfajról? — Dokumentumfilmnek én azt tartom, ami mondjuk 30 év után is a szó szoros értel­mében: dokumentál. S ettől művészet! Élesen el kell vál­jon a riporttól, hiszen a do­kumentumfilmnek az a fel­adata, hogy mélyebb társa­dalmi összefüggésekre mu­tasson rá. Készítettünk egy filmet a csepeli motorke­rékpárgyár felszámolásáról. Igyekeztünk bemutatni, fel­tárni személyes tragédiákat. Úgy érzem, ha ezt a filmet 20 év múltán valaki megné­zi, valószínűleg megérti en­nek az időszaknak a konflik­tusait. A dokumentum a leg­­etikusabb műfaj kell legyen, ahol az igazság a döntő, és csak szigorú erkölcsi nor­mákkal szabad csinálni. El­lenzem és soha nem is alkal­maztam a rejtett kamerát, mert nem tartom a doku­­mentális műfajban etikus­nak. Évekig dobozban tar­tottuk egy gyerek vallomá­sát, mert akkori bemutatása elsősorban neki ártott volna, sokkal később ő maga is bát­ran vállalt mindent. — Ön volt a Tükrös című so­rozat rendezője, amely új­szerűségével hatott, és em­lékszünk jó néhány sikeres tévéjátékra. Jelenleg mivel foglalkozik? — Ha már szóba került a Tükrös. Ezzel valóban az volt a célunk, Bródy Verával és Koós Ivánnal közösen, hogy a népművészet ősi motivá­cióit, a mában jelentessük meg, hogy az a ma emberé­hez szóljon. Ma is úgy ér­zem, hogy egyetlen pásztor­botban, amit a Tükrösben láthattak, benne van egy va­laha volt pásztor egész élete. Ami a tévéjátékokat illeti, eleinte sűrűbben volt alkal­mam a rendezésre, hadd em­lítsek meg három, számomra nagyon kedves művet. Egy csirkefogó ügyében Ladányi Ferenccel a főszerepben, Sa­royan Halló ki az? Törőcsik Marival és a Csodálatos Var­­gánét Demján Edittel... Jelenleg a dokumentumosz­tályon dolgozom, és jó né­hány év eltelte után ismét tévéjátékot rendezek. Hala­si Mária Az utolsó padban című, sok sikert megért re­gényéből készül tévéjáték. Nekem nagyon tetszik a könyv, s nem véletlen az sem, hogy számos külföldi országban aratott elismerést. Ez a regény társadalmi ol­dalról közelít meg egy olyan kérdést, amelyről többnyire szívesen hallgatunk. Egy tíz­éves cigány kislány humor­ral, érzelmekkel telített, il­lúzióktól mentes sorsában sok-sok igazságot fejez ki a szerző, és ez adja meg első­sorban az értékét, nívóját. Az egyórás filmet valószínűleg 1976-ban mutatják be. — Sikerekkel, elismerések­kel a háta mögött elégedett embernek, elégedett rendező­nek tartja magát? — Érzek kielégítetlenséget, s ez a mi pályánkon egészen természetes. A rendezők mai beskatulyázása az én szá­momra szűkítést jelent. Csu­pán a drámát elfogadni mű­vészetnek, ez méltánytalan, hisz a televízió úgyszólván minden műfajban teret en­ged a művészi kifejezésnek. Mindent összevetve azonban optimista vagyok, és szenve­délyes. Szenvedély­h ez kell mindenhez. Ez fontos krité­riuma a művészetnek. Ha nincs szenvedélyes mondani­valónk, akkor addig hozzá sem kell fogni semmihez. BÁCSKAI LÁSZLÓ A rendező beállít egy jelenetet Az utolsó padban című most készülő új tévéjátékban □27 Ladányi lobogása Az indokolatlanul hosszúnak tűnő szünet után végre folytatódó Szí­­nészmúzeum sorozatban Csenterics Ágnes szerkesztő-rendező és Bános Tibor forgatókönyvíró ezúttal a tíz éve meghalt Ladányi Ferenc alakját kísérelte meg felidézni. „Fantasztikus volt a ritmusa! Állan­dóan loholt-lobogott a teste és a lelke” — emlékezett rá Gobbi Hil­da. Épp e szavai idézték fel bennem egy máig kedves megbízatáso­mat. Jó huszonhárom éve, egy akkori képes hetilapnál főszerkesz­tőm, Boldizsár Iván találta ki ezt a riporttipet: Ladányi Ferenc egy napja. Választása aligha volt véletlen: épp e száguldó loholás miatt az akkori legnevesebb színészek közül tán Ladányit lehetett szö­vegben is, képben is a legérdekesebben ábrázolni. Hajnaltól éjfélig loholtunk a nyomában mi is, fotós kollégámmal, színházi próbára délelőtt és előadásra este, közben pedig a filmgyárba, rádió- és szinkronfelvételre kísértük, a Színház- és Filmművészeti Szövetség irodájába (főtitkára volt akkor), a Színház- és Filmművészeti Főis­kolára (a színészpalánták egyik legenergikusabb s legszigorúbb, mégis egyik legkedveltebb tanára volt.) Rövid idő jutott csak be­szélgetésre, a Körtér mögötti lakásán, azt is félbeszakította egy gyors — de egyetlen napon sem kihagyott — látogatással. Lero­hant édesanyjához, aki ugyanabban a házban lejjebb lakott. Talán ettől a nagy lángra csavart lobogóétól, ettől az örökösen lel­kes, mélytüzű, őszinte és sohasem felületes, lázas loholástól pusz­tult el oly fiatalon, nem egészen 56 évesen ennek az annyira erede­ti egyéniségű, kitűnő művésznek a szervezete? Az orvostudomány ezt nem tudja biztonsággal megállapítani. A színháztudomány azonban már életében biztosan állította: kiváló színész volt. Sajnos elég kevés és szegényes anyagot tudtak csak bemutatni a Színész­múzeumban a Sasfióktól a Peer Gyntig, a Boldogságtól A kertész kutyájáig oly sok nagy szerepet lebilincselően megelevenítő Ladá­nyiról, de hát bizonyára nem maradt több filmszalag róla. Szeren­cse, hogy néhány rádiófelvétel megmaradt, mint például A néma levente-beli alakításáról, vagy Rómeójáról, ezekhez legalább álló­képeket tudtak mutatni. De például feledhetetlen, tüneményes hu­morú, utolérhetetlen dinamikájú Zuboly alakítása a Margitszigeti Szabadtéri Színpad Szentivánéji álom produkciójában, már csak addig él, ameddig közülünk, akik azokon az előadásokon a nézőté­ren ültünk, az utolsó is ed nem távozik. B. T.

Next