Új Tükör, 1983. április-június (20. évfolyam, 14-26. szám)

1983-05-08 / 19. szám

A hang RÁDIÓJEGYZET Egy igazgató névjegye Riporter: Em­őd Pál, beszélge­tőpartner: Körösvölgyi László, a Hungexpo vezérigazgatója it mondhat el egy em­ber magáról húsz percben? Ha átszámí­tom az időt fölolvasott, gé­pelt papírra — viszonylag so­kat. A rádióinterjúkban mégis többnyire túlteng az üresjárat, a szalagot ugyan­is nehezebb „vágni”, mint az írott szöveget „húzni”. Kö­rösvölgyi László nyilatkoza­ta azonban meglehetősen so­katmondó volt. Olyan köve­telményekről beszélt, ame­lyek ismertek ugyan a marketingirodalomból, vala­melyest az általánosságok­ban mozgó közgazdasági publicisztikából is, de meg­határozott vállalatra „lefor­dítva”, ráadásul nagy nyil­vánosság előtt, nemigen hangzanak el. Nekem az tetszett a leg­jobban, hogy a cég minden egyes munkatársának mint­egy meg kell tanulnia „hungexpóul”. Bravó! Hogy milyen a Hungexpo-nyelv, nem tudom, remélem nem csupán a szakzsargonban kü­lönbözik más „nyelvjárások­tól”, amint azt már sok nagyvállalatnál megszoktuk. Néhány dolgot azért el­árult a vezérigazgató. Azt például, hogy — a hazai köz­hiedelemmel ellentétben — nem szükségszerűen ő ért mindenhez a legjobban a vállalatnál. Olyannyira nem, hogy ha mégis mindenáron hozzá fordulnak, kén­vtelen megkérdezni egy-egy, az ügy­ben járatos munkatársat. Így hát nyugodtan megkereshet­nék az említettek az illetőt is. Akinek ő messzemenő sza­badságot ad . . . Rokonszenves álláspont. Megjegyzem, erről mind többet hallani manapság, de tapasztalni még csak halvá­nyan lehet a változást. Ezért is fordul, akinek csak mód­jában áll, az igazgatóhoz. És ritka az olyan válasz: ked­ves uram, forduljon X. cso­portvezetőhöz, ő majd intéz­kedik. Vajon a Hungexpónál valóban . .. ? Személyes tulajdonságok­ról is szó esett. Például, hogy „nem szeret dicsérni”. A munkaköri kötelesség el­végzését nem tartja dicséren­dőnek, magától értetődőnek veszi. Nagy hiba — Magyar­­országon. Vajon hogyan si­kerül Körösvölgyinek elfo­gadtatnia, hogy nem szíves­ségből dolgozunk? Per­sze, nem tudhatom, nem vi­­szi-e rideg túlzásba ezt a kö­vetkezetességét. Már csak azért sem, mert említés tör­tént azokról is, akik történe­tesen hibáznak, vagy súlyo­sabb mulasztást követnek el. Ha az illető maga fedi föl a dolgot — állítja a vezérigaz­gató —, napirendre tér fölöt­te. Ám ha eltussolja, és csak később, amikor már jóváte­hetetlen, derül rá fény, ak­kor ... Akkor elbúcsúznak egymástól. Nagyon helyes — teszem hozzá. Hiszen erről sem illendő nálunk beszélni, persze adott vállalat „nyel­vére” fordítva, hogy aki rosszul végzi a dolgát, el kell bocsátani. A vezérigazgató saját bevallása szerint, így szól az illetőhöz: kettőnk kö­zül valakinek el kell men­nie a cégtől; én úgy gondol­tam, hogy maradok... Hatásos végszó, tagadha­tatlan. És adott esetben ér­demben egyet is kell érteni vele. A fordulat hallatán én mégis nyeltem egyet. Vajon túlságosan hozzászoktam a lényeget oly sokszor elkendő­ző, óvatoskodó modorhoz ? Lehet. És, kapva az alkal­mon, azt sem mondanám itt, hogy a stílus­a az ember. De azért egy kicsit az ember is. És még azt, hogy nálunk kényesek az emberek. És ha sajnálatos is, a hangra sok­kal inkább, mint a munká­jukra. BALOG JÁNOS M 30 □ Amiről nem szólt a Krónika VITA A műsorról főleg a sze­mélyes tapasztalataim alapján kívánom kifej­teni a véleményemet. Tapasz­talataim a fronton szerez­tem, ahová 1941 júliusában kerültem a gyorshadtest au­tós szállítóoszlopának mű­mestereként. Részvételünk a háborúban tehát nem 1942-ben, a 2. ma­gyar hadsereg kivonulásával kezdődött. A diadalittas elő­nyomulás ellenére mind többen vallottuk, hogy elve­szítjük a háborút, mert a hadszíntér nagysága, a nem várt védekezés, s az elvisel­hetetlen időjárási és útviszo­nyok bizony hatottak ránk. Hogy nem hazánkat védjük, hanem egy olyan országra tá­madtunk, amely nemrég bé­kés gesztusokat tett felénk, még a győzelemben hívők is tudták. Ezért érthetetlen, hogy a tévében nyilatkozók általában hittek a győzelem­ben, és úgy vélték, igaz ügyet szolgálnak, s csak Sztá­lingrád után támadtak kéte­lyeik. Persze, voltak ilyenek is, hiszen jól emlékszem, amikor a szovjet csapatok a Nagykörútnál voltak, egye­sek akkor is azt vallották, hogy itt fogják megállítani őket a csodafegyver segítsé­gével. Viszont ezt a vélemé­nyét ma már senki sem is­meri be. Szó esett a tévében a hő­sök vagy áldozatok?-kérdés­­ről. Mint autós katonák, a szakmánk áldozatainak tar­tottuk magunkat, mert emiatt hívtak be minket. Egyébként a hősöknek nem kellett volna földet ígérni, mint ahogyan enélkül is hő­siességet tanúsítottak a szov­jet partizánok és a katonák, s ez nem volt ránk hatásta­lan a megítélésben, hogy ki képviseli az igaz ügyet. De hősként tiszteltük azt a ma­gyar katonát is, aki két né­met tábori csendőrt lőtt le, mert fegyvert emeltek ránk. Viszont azokat, akik a föl­dért, kitüntetésért harcoltak, balekoknak tartottuk. Hős­tettnek éreztük, amikor el­tévedt szovjet katonákat szállítottunk az első vonalak felé, aminek történetét meg is írtam. A hősiesség tehát szemlélet kérdése, s már én sem tu­dom, hogy „hőstettünk” egyes mai értékelők szerint nem hazaárulás volt-e? Úgy is vél­hetik, hogy az ötvenes évek hatására írtam (1974-ben). És talán okosabb lenne hallgat­nom erről. Vitatták a tévében, hogy a csapatokat már eleve halál­ra szánták. Nos, a zsidókat és a megbízhatatlan elemeket bevallottan ilyen sorsra ítél­ték, a harcoló csapatokkal pedig a szándéktól függetle­nül ez történt. A védekezés és a harc, az „odapörkölés” csak fokozta az áldozatok számát. Nehezítette az átál­lást vagy a megadást, ami­re nem volt könnyű senki­nek rászánnia magát. A Ko­rán is azt mondja, „az em­bernek sok esetben nehéz azt tenni, ami a javát szolgál­ja”. A tévét nézve időnként ké­telkedtem emlékezetemben. A munkaszolgálatos elmond­ta, hogy bántatlanul meg­ütötte a keretlegényt. Annak idején saját szememmel lát­tam munkaszolgálatosokat ok nélkül lelőni. A jólelkű keretlegény nem volt jellem­ző. Az adásban elhangzott több ilyen epizód után a va­lóságban véres események barátságos dzsemboriként hatottak. A hadapród elbeszélésével sem egyeztek tapasztalata­im, hogy a lankasztószerek hatására a nők bántatlanok maradtak. Ennek ellentmond a szoknyához érve explodáló „sodribunkó” története. A létrehozott nyilvánosházak is nagy forgalmat bonyolítottak le, de nem elégítették ki azokat, akiknek az erőszak szerzett gyönyört Ma is hal­lani vélem a sikongást, amerre katonáink „udvarol­tak”. A fronton szórt röpla­pokról sem tudott a hadap­ród, és az ötvenes évek kreá­ciójának tartotta, amelyről Televíziós szakácskönyv HÉT ORSZÁG JELLEGZETES ÉTELEI H­ogyan készül, mennyi zsírral, zöldséggel, fű­szerrel a bakonybetyá­­ros, a matyó csirke vagy a Gundel-palacsinta? Akiket érdekel, megtudhatják majd a televízió képernyőjéről, s nemcsak itthon, de külföldön is. Hét nemzet televíziósai­nak összefogásával rövidesen elkészül az a sorozat, amely­ben a különböző országok legjellegzetesebb ételeit mu­tatják be. Az ötletet a svéd televízió kettes programjá­nak vezetői vetették fel, 1981 májusában, a müncheni kop­­rodukciós értekezleten, ame­lyen képviseltette magát a BBC, az olasz RAI, a por­tugál és a magyar televízió.­­ Az elmúlt évben Rómá­ban megszületett a döntés; a részt vevő televíziós állo­mások készítsenek öt 15 per­ces filmet, amelyben orszá­guk egy-egy tájegységének, városának látványosságait felvillantva mutassák be leg­jellegzetesebb ételeiket — mondja Tamás György fő­­szerkesztő. — Csatlakozott az NSZK-beli és az ausztrál te­levízió is, így összesen hét ország vesz részt a nemzet­közi „szakácskönyv” összeál­lításában. A koprodukcióban részt vevő országok egyéb­ként cserében saját öt film­jükért hatszor 75 perces anyagot kapnak. — Mikorra készül el? — A megállapodás szerint 1982 végére mindenütt lefor­gatták a filmeket. Mi ez év februárjában a lisszaboni ér­tekezletre már kiküldtük vi­deokazettán az anyagot. A tanácskozás elnöke, Hannes Olseund, a svéd kettes prog­ram egyik vezetője, úgy nyi­latkozott, hogy az ausztrá­lok után ez aratta a legna­gyobb tetszést. A vetítéseket nyíltszíni taps kísérte. Ott, Lisszabonban vetődött fel, hogy felkérik a szovjet, a francia, az amerikai, a spa­nyol, a kínai és a görög te­levíziót is, hogy kapcsolód­janak be a sorozatba. — Hol forgatták a magyar epizódokat? — Úgy gondolom, a filmek címe erre választ ad. Több rendezőt kértünk fel, így a Pest-Buda és A ménes cí­mű részt Vámos Judit, a Va­dászat című epizódot Csen­­terics Ágnes, a Matyóföldet Pintér Gyula, a Hortobágyot pedig Eck T. Imre rendezte. A műsor szerkesztője Molnár Margit.

Next