Új Tükör, 1983. október-december (20. évfolyam, 40-52. szám)

1983-10-02 / 40. szám

i i­s látják-hallják, mindent hozzájuk mérnek. Nem ismerik a toleranciát. A miénk nehezebb közönség, mint bármelyik, amelyet ismerek. — Sokat ismer, hiszen rendszere­sen dolgozik külföldön. Legtöbbet Kubában. Utolsó útjáról láttam egy fotót: ritka baráti gesztust örökít meg: arccsókot Fidel Castróval... — Kuba szerelmese vagyok. Ha azt kérdi, miért? A legjobb, ha a Hemingway tiszteletére készített műsorunk mottójával, az író szaba­don idézett szavaival válaszolok: „Szeretem ezt az országot és otthon érzem magam benne. És ahol otthon érzi magát az ember — nem szá­mítva az országot, ahol született —, azt a helyet valóban neki szánták”. Amikor legutóbb kint jártunk, azt gondoltam, addig nem nyugszom, amíg meg nem ismerkedem Castró­val. Nem volt könnyű, de sikerült. A megörökített barátságos üdvözlés egy későbbi munka megpecsételése: jövőre portréfilmet forgatunk Fidel Castro egy napja címmel. Ez lesz a tizenharmadik kubai utam. BORS EDIT Csenterics Ágnes a Miller Lajos-portréfilm forgatásán Többféle TÉVÉKRÓNIKA Németh-dráma A halhatatlanságnak is vannak no­­víciusai. Németh László már életé­ben klasszikussá vált, de amikor az idő — nála még csak rövid idő — igazolni kezdi ezt, valamiképpen megváltozik művei körül a levegő. Másként tekint rá olvasó, színész, rendező. Amit a halál befejezett, az élet folytatja, részvétele nélkül im­már. Nagyobb a felelősség tehát. Er­ről is szólt — számomra legalábbis — a Papucshős Ádám Ottó rendezte televíziós változata. Nem tudom pon­tosan, hányadik Németh László-szín­­mű bemutatója volt ez az író halála óta; úgy gondolom, nem sokadik. Ádámnak, a televíziós feldolgozás követelte — engedte — határokon belül (s ezek meglehetősen szűkek a színpadhoz mérve) arra is kellett törekednie, hogy ne a társadalmi drámasor vezérszólamának tüntesse fel a Papucshőst. Komor komikumát hangsúlyozta, s a megalkuvás drá­máját ábrázolta. Németh László drá­máinak szinte minden mondatában súlyos gondolatok vannak, a Pa­pucshős rövid monológjainak egyik­másika miniatűr esszé, keserű elme­­szikrafénynél. Holly Sebestyén nem a társadalom ellenállásán zúzódik össze, hanem önmagán. De valamiképpen mégis a hűség — a fonákul értelmezett hű­ség — erkölcsi apoteózisa is ez a dráma. Intellektualizmusa meglehe­tősen komplikált. Az emberek viszo­nyát — kivált házasságban, szere­lemben — nemcsak az szabja meg, hogy egyébként mit érnek, hanem hogy mit akarnak egymás életében. Ádám Ottó rendezése ezt világosan kifejezte. Közvetítette Németh Lász­ló mélységes emberismeretét, lélek-Haumann Péter, Almási Éva, Koltai János és Schütz Ila a Papucshősben KOMÁROMY GÁBOR FELVÉTELE látását. A cselekmény bonyolítása kissé megbillen az elején, amikor Viola nagy hirtelenséggel avatkozik Holly életébe; ezt előkészíteni a te­levíziós változat nem tudta. De ez csak apró szeplő. Holly Sebestyénként Haumann Péter hiteles volt, mert mindent nagyszerűen el tud játszani, de ez a szerep inkább „rá mért”, mint a sze­mélyiségére szól. A nézőhöz — mint­egy a darabba szervesen beépült „narrátor” — Koltai János került a legközelebb Éber Lóránt szerepében. Schütz Ila: végsőkig kiélezett értel­mi szigor és amazoni hevület. Sonka jelenetei Almási Évának nem jelen­tettek nagy színészi feladatot. Külön kell szólni az operatőri munkáról: Czabarka György végezte kitűnően — alkalmazkodva a rendezői elgon­doláshoz, hogy elsődleges funkció­juk itt a közelképeknek van, a sze­replők mintegy vallomást tesznek a nézőnek eltört életükről. Láthatatlan unalom Ilyent még nem láttam. Igaz, hogy nem is nagyon lehetett látni, mert ezt a filmet (Ég és föld között) el­mulasztották láthatóan lefényképez­ni. Elkészítésénél az operatőrnek a jelenléten kívül nem sok dolga lehe­tett. Befűzte a filmet, aztán hadd menjen. Amikor éjszaka volt, akkor a képeken is. Nem igazított az opti­kán. Amikor nappal, akkor szeren­cséjük volt a színészeknek, mert lát­szottak. És három óra hosszan át süvöltött a szél a drótkötélpályán fönnakadt kabin körül. A hangmér­nök munkálkodását nem korlátoz­ták. Kitombolta magát, mint a szél. Remek ötletet rontottak el az ame­rikai televíziósok! Akaratlanul, véletlenül, tragédia folytán összezáródott emberek törté­neteiben bővelkedik a század máso­dik felének irodalma és filmgyártá­sa. Tulajdonságok mutatkoznak meg, lelkek tárulnak fel, drámák bonta­koznak ki a civilizációs berendezé­sek és eszközök — rendszerint ez az ok — átmeneti zavarai vagy csődje alkalmából. Mint e légi kabin eseté­ben is. Csakhogy ezt az különböz­tette meg e nemben jobb társaitól, hogy a készítőinek nem volt egyéb mondanivalójuk: hallottak már ilyen filmekről. Egyik-másikat talán lát­ták is. Nosza, csináljunk mi is egyet, határozták el. Mondom, az ötlet jó. Nagy dráma foglalata is lehetett volna. Ehelyett mi lett? Két rész semmi. A két rész­ben néhány, könnyen megszámlál­ható izgalmas perc. Pedig benne volt akár egy Félelem bére művészi le­hetősége is ... Ilyesmit azonban nem volna lovagias dolog számon kérni; mindenki csak azt csinálhatja, amire a képességéből futja. Az ellen azon­ban tiltakoznék, hogy ilyen sokáig csinálja. Szerdán is, pénteken is, alkonyattól éjszakáig. Belefoglalva minden ismert, lejárt sablont. Hazai kaland- és egyéb „könnyű” (milyen nehéz az a könnyű!) szóra­koztató filmkészítőknek ajánlanám, hogy nézzék meg, ha nem látták vol­na, mert mint egy anatómiai atlasz, olyan pontosan, szinte részletekbe menő gondossággal megmutatja, ho­gyan nem szabad filmet csinálni. TAMÁS ISTVÁN Különbéke Furcsa dolog a megbocsátás, mondja Robert Rosenthal, a nemrég képer­nyőre vitt Irvin Shaw-novellából készült Visszatérés Oberndorfba cí­mű amerikai tévéfilm főszereplője abban a németországi síparadicsom­ban, ahová sok évvel azután tért vissza, hogy zsidó volta miatt ottve­­szejtette volna egy náci, s csupán a véletlenen múlott, hogy életben ma­radt. Miért megy vissza valaki megaláz­tatása, életveszedelme színhelyére? Miért oly fontos neki, hogy Sankt Moritzból kis sportrepülőgépen oda­repüljön? Csak a gyerekkori szép emlékek, az ottani egykori sítúrák miatt? Vagy öngyötrésből? Egyik sem valószínű. Robert — akinek ap­ját a németek mint túszt kivégezték — németgyűlölet nélkül, ám irántuk tanúsított, nagyon is érthető, fanyar fenntartással érkezik oda. Úgy érez­ni, egyetlen belső indíték vezérli: meg akar bizonyosodni róla, hogy gyermekségének, kora ifjúságának mesés vidéke létezhet-e még olyan­nak, mint egykor, az ő számára. S alig érkezik oda, máris belélegzi, habzsolja, asszimilálja magába azt a káprázatos, verőfényes, havasi vilá­got, amelynek képi megjelenítése, színpompája, hála John Lindley ope­ratőrnek, olyan, amelyhez foghatót nem sokat tapasztalt eddig a hazai néző. A képeknek ez a pazar ragyogása nem volt öncélú. Peter Evans kitű­nően játszotta végig Robert lelki tu­­sáját, aki beleszédült egy német nő­be, Elliba (a vele egyenrangú szí­­nészpartnernő, Astrid Herren alakí­totta), s általa meg a téli éden által hősünk az élet annyi szépségében tobzódott hirtelen, hogy lemond az őt egykor cserbenhagyó, s most föl­lelt, volt náci elleni bosszú gondola­táról. S itt válik a film — bizonnyal Ir­vin Shaw-t követve — sokkal többé, mint egy szokványos háborús trau­ma még oly nagyszerű bemutatása. Az író és a maga művésznyelvén szintén nagyot alkotott rendező, Pat­rick O'Neil tudván tudja: az ilyen­fajta megbocsátás nem feltétlenül szükségszerű, és korántsem tipikus eset. De azt is tudják, amit száza­dunkban megannyi gondolkodó (de nem hidegen gondolkodó!) fő meg­tanult, s amit mi, magyarok, Szabó Lőrinc óta kivált pontosan tudunk: a harcban eleshet, felőrlődhet az ember megtört szívvel, sérült lélek­kel, de túlélni, és ráadásul szépen élni egy bizalomgerjesztőnek éppen nem nevezhető világban csak szemé­lyes, és többnyire csupán egy sze­mélyre szóló különbékével lehet. MELCZER TIBOR □ 31

Next