Turul 1918-21 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

II. Kisebb rovatok - Szakirodalom - Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Ism. Hajnal István - Czebe Gyula. A veszprémvölgyi oklevél görög szövege Hajnal István - Hóman Bálint. Szent István görög oklevele. Hajnal István - Darkó Jenő: A veszprémvölgyi apáczamonostor alapítólevelének 1109-iki másolatáról. Ism. Hajnal István

45 ismeretfurdalást azért, ha rendjük igaznak vélt jogait költött oklevélbe foglalták. Az oklevél még újdonság volt e korban, feladata, rendeltetése nem állott meg a maga realitásában a papság előtt, mely azt tartotta, hogy készítésének hosszú tanulással elsajátított tudo­mányát jogosan felhasználhatja czéljaira. Ennek az általános jelenségnek egyik példája lehet a Szent­péterytől megvilágított borsmonostori és heiligen­kreutzi hamisítványcsoport. A mű függelékében a tárgyalt 83 oklevélnek pontos regesztáját és a kiadá­sok hibajavítását adja a szerző. Hajnal István, Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Ért. a Tört. Tud. köréből XXIV. 10. 1918. 1964. 1. Bresslaunak ama megállapításához, hogy Szent István hiteles oklevelein a német uralkodói kanczel­lária Heribert C.-vel jelzett írójának fogalmazása mutat­ható ki, fűzi fejtegetéseit a szerző. A pannonhalmi oklevél dátumának 1002-re való javításával igyekszik kiküszöbölni a nehézséget, a­melyet az okozott, hogy az említett író még 1002-ben is a német kanc­elláriá­ban dolgozott. Az ő fogalmazása mutatható ki Szent István veszprémi alapítólevelén is, mint Bresslau azt megállapította , a német tudós nem foglalkozott azon­ban közelebbről a pécsváradi alapítólevéllel, mely, bár Heribert C. kezemunkájára vall, oly tárgyi és nyelvészeti kifogásokra ad okot s apróbb elszólásaival annyira elárulja a czélokat, a melyekkel készítették, hogy nem tarthatjuk hiteles oklevélnek. Rövidebb formája, mely egy 1329-iki átiratban maradt fenn s a mely első tekintetre, kihagyván a hosszabb példány­nak leggyanúsabb részeit, megbízhatóbbnak látszik, egyes áruló jelek tanúsága szerint nem más, mint a hosszabbnak kivonata. A pécsváradi oklevélnek formulái­s fogalmazása hű utánzata a pannonhalmi és pécsi alapítólevelekének, holott Heribert C.-nek épen az a legjellemzőbb sajátsága, hogy nem szokta saját magát pontosan ismételgetni. Hamisítvány tehát a pécsváradi alapítólevél, a pannonhalmi és pécsi levelek mintájára készült a XIII. század első év­tizedeiben, a­mikor az oklevelek hamisítása Európa­szerte nagyobb arányokat öltött. A pécsi alapítól­­vél, mely többszörös átírás után maradt fenn, át­alakított formájú, de hiteles oklevél és szintén Heri­bert C. kezéből való. Ily módon a szent király reánk maradt összes hiteles levelei — a déli hatást mutató veszprémvölgyi oklevelet leszámítva — azt bizonyít­ják, hogy az egész okleveles gyakorlat egy idegen férfi működésének eredménye volt.Valamikor tapogatódzva, az első magyar király okleveles gyakorlatának mér­veit illetőleg teljes bizonytalanságban indult meg a kritika a fennmaradt oklevelek fölött . Szentpétery munkája mutatja a szédítő haladást, a­melyet a diplomatika modern eszközei a középkori oklevél­készítő munka beható ismeretével és a nemzetközi hatások megfigyelésével elérhetnek. Hajnal István Czebe Gyula: A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. (Ért. a tört. tud. köréből, 1916. XXIV.­­ 114. 1.) Hóman Bálint: Szent István görög okle­vele. (Különnyomat a Századok 1917. évf.-ból 1—17. 1.) Darkó Jenő: A veszprémi apáczamonostor alapitó levelének N­ap­i másolatáról. (Philologiai Közlöny, 1917. 257- 272 és 336—351. 11.) Politikai és művelődéstörténeti szempontból alig van oklevelünk, a melynek keletkezésére oly érdek­lődéssel tekinthetnénk, mint Szent István veszprém­völgyi görög oklevele, illetve Kálmán­ korabeli máso­lata szerkesztésének, kiállításának körülményeire. Czebe Gyula akadémiai értekezésében egy gondo­san kidolgozott theóriával igyekszik feleletet adni minden lényeges kérdésre, mely a görög oklevél kelet­kezéséhez fűződik. Valóban magasabb történeti szem­pontok szolgálatába akar állani megoldásával. Az eddig kifogástalannak tartott, a Nemzeti Múzeumban őrzött görög oklevél megbízhatóságát megtámadja. Szerinte paleográfiai sajátságok arra mutatnak, hogy nem keleti görög, hanem délitáliai írta a görög szöveget, vulgáris, élő középgörög nyelven, hiányos oklevél­szerkezettel, a latin szöveget tartva lényegesnek, s ezért a görögöt elhanyagolva, több helyen szándékosan meg­változtatva az eredeti Szt. István-féle oklevelet, hogy az a latin szöveggel összhangzásba jusson. Született délitáliai meglehetős önálló, czélzatos fogalmazása tehát a Kálmán-korabeli átírás, sőt délitáliai görögöt sejt Czebe az eredeti Szt. István-féle oklevél írójá­ban is. Hóman Bálint a «Századok» I­II. évfolyamában kimerítő bírálat alá vette Czebe érvelését. Elismeri Czebe érdemeit a szöveg helyesebb olvasása és ma­gyarra fordítása körül ; elismeri azon, paleográfiai vizsgálat alapján nyert eredményét is, hogy az 1109-i görög szöveg írója Délitáliából való. Szembe száll azonban minden érvvel, a­mely azt bizonyítaná, hogy e görög szöveg nem lenne Szt. István oklevelének hű másolata. Hibáztatja, hogy Czebe nem foglal­kozott eléggé a egykorú keleti görög és a hazai okleveles gyakorlattal, mert különben el kellett volna ismernie, hogy a mi kérdéses oklevelünk nyelve, fogal­mazása, szerkesztése inkább megfelel e vidékek gyakor­latának, mint a délitáliainak. Azután magyarázza azokat a részeket, a­melyeket Czebe zavarosnak, elrontottnak tart a görög szövegben, végül pedig

Next