Új Élet, 1977 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1977-07-25 / 14. szám

175 éves A TELEKI-TÉKA ■jy «mindig is szerencsémnek tartot­­t-Yr­tam, hogy a Teleki-Téka vá­rosában, Marosvásárhelyt élhetek, s gondolom, más is így van vele, aki gyakran koptatja lépcsőit. „Me­gyek a tékába" — mondjuk nem­egyszer, és mindig annyit ülünk ott, amennyi jólesik. Két-három óra után azonban rendszerint el­lankad a figyelem, ennél többet még a múlt század nyugodtabb élettempójú könyvbarátja sem bírt ki egyhuzamban — legalábbis az Olvasónapló tanúsága szerint. Csak a lajstromba vett legelső látogató, bizonyos Ferenc deák rostokolt itt buzgón, kis megszakításokkal, napi hét órát Vergiliusban elmerülve, 1803 januárjában, néhány hónapra rá, hogy a Bibliotéka — idén száz­­hetvenöt esztendeje — megnyílt. Amikor a hatvanas évek elején először léptem át e híres küszöböt, a felejthetetlen Fikk László kalau­zolt. Valami affélét éreztem, mint amit Kazinczy Erdélyi leveleiben restellkedés nélkül bevall: „A bib­liotékába belépve az álmélkodás­­tól összverázkódtatok“. A három­hajós csarnokban a tekintet egyene­sen a könyvtáralapító Teleki Sámu­el kancellár vasgirlandokkal körül­vett, életnagyságú portréjára esik. „Császári" pózban örökítette meg egy bécsi festő, a korbeli ízlés szerint. Közelről, a karzatról szemlélve a portrét, mégis inkább a sors csa­pásait fenséggel viselő tudósi arc tekint ránk... A „nagyemlékezetű Teleki Mi­hály unokája", Teleki Sámuel 1739-ben született Gernyeszegen. Tizenöt éves korában árvaságra jutott, és megkezdődött a nyugati peregrinálása. Baselben, Utrecht­­­ben, Párizsban tanult. „Itt aztán a magasabb műveltségnek és ne­mes tudományoknak szeretete ösz­tönzött, és annyira felgyújtott lelkemben valami csodálatos lel­kesedést a legkiválóbb könyvek iránt, hogy azokat nagy gondosság­gal és nem csekély költséggel meg­szerezzem és távoli hazámba hoz­zam" — írja az általa alapított könyvtár katalógusa előszavában. A Téka állományát, a mintegy 36 000 kötet könyvet, csaknem hetven éven át gyűjtötte egybe, mintegy huszonnégy nyugat-európai város könyvpiacáról, vagyona jórészét erre áldozva. Széles körű levelezést foly­tatott, utazott, katalógusok alap­ján tájékozódott, néha húsz évet is várt, míg hozzájuthatott egy könyvritkasághoz. A tiltott köny­vek katalógusából megtudta, mit kell „külön kasztenbe" zárva tar­tani. Tájékozottsága, tudatossága ma is bámulatos. Az akkori korszellemnek meg­felelően, főképpen történeti mun­kákat gyűjtött és híres krónikamá­solatokat, kéziratban. A régi klasz­­szikus görög-latin szerzők legjobb kiadásának megszerzése valóságos szenvedélye volt a kancellárnak. Arra törekedett, hogy a legfonto­sabb kézikönyvek is meglegyenek könyvtárában; az állomány enciklo­pédikusan magába foglalja és hűen tükrözi a kor valamennyi tudo­mányágát. Teleki Sámuel egy darabig ma­gánál tartotta a könyveit Bécsben, Sáromberkén, Szebenben. A há­borús viszonyok miatt később azon­ban szekérre rakatta és Marosvá­sárhelyre menekítette az állományt. A könyvtáralapítás valahogy ben­ne volt a kor levegőjében, hiszen nem sokkal azelőtt nyílt meg a Batthyaneum és Brukenthal biblio­tékája. Teleki a „Tudományoknak Nemzetemben és Hazámban elő­mozdításokra" vállalkozott, így érlelődött meg benne a gondolat, hogy „könyvesházat" építtessen Marosvásárhelyen. A mai Teleki-Téka L alakú épülettömbje a néhai Wesselényi ház. Miután feleségének, Bethlen Zsuzsannának nagynénje, Wesselé­nyi Kata - aki maga is könyvgyűj­tő volt, és 125 könyvet még a hét- '71 Kincses könyvek a Tékában Az 1603-ból származó olvasó­napló egyik oldala Haragos Zoltán felvételei Külön tárolóban sorakoznak a legszebb kötésű könyvek A Teleki-Bolyai könyvtár szakszemélyzete: Balázs Lajos részleg­vezető, Deé Nagy Anna főkönyvtáros, Kelemen Sándor könyvkar­bantartó, Gherman Mária főkönyvtáros és Spielmann Mihály könyv­táros

Next