Új Ember, 1947 (3. évfolyam, 1-48. szám)

1947-08-31 / 35. szám

hen belüli és méhen kívüli élet kö­zött nincs különbség. Az élet a fo­gamzás pillanatától a halálig tart és nem vonhatjuk meg a határt ott, hogy születés előtt, vagy után pusz­títjuk-e el a fejlődő embert. 2. §. Az anya és a magzat élete úgy erkölcsi, mint természettudo­mányi szempontból egyenlő értékű, sőt társadalmi szempontból is az, tekintetbe véve, hogy a magzatból kiváló egyén fejlődhet és nem egy magzatról hanem magzatok ezreiről van szó. 3. §. Tudományunk haladása kö­vetkeztében a művi vetélések orvosi javallatainak köre az utóbbi két év­tizedben lényegesen szűkült. Külö­nösen azoknak legnagyobb részét kitevő tüdő- és szívbetegségekre áll ez a tétel, melynél a CVO-t kö­­­zelíti meg, sőt újabb vizsgálatok szerint a tüdőtuberkólózisra sok esetben gyógyító hatású a terhes­ség. 4. §: Az orvosilag javalt vetélések legnagyobb részénél nem két élet áll egymással szemben, hanem a magzat élete s az anya egészsége. Ezen esetekben a természettudo­mányi és erkölcsi szempontokkal ellenkezik egy életnek a másik szervezet egészségéért való elpusztí­tá­s. 5. §. Azon esetek, amikor a magzat kihordása biztosan és előreláthatóan az anya halálát jelenti s a magzat elpusztításával biztosan megmenthető az anya élete, a legnagyobb ritkasá­gok közé tartoznak. Az orvos nem kötelezhető az élet elpusztítására 6. §. Még ezen ritka esetekben sem kötelezhető az orvos, hogy tu­datosan és közvetlenül elpusztítson egy életet, mert az orvosi felelőssége két sze­mélyre terjed ki. A magzat meg­öléséért épp úgy felelős mintha az anyát ölné meg, pl. császármetszést végezne a sebészeti szabályok be­tartása nélkül, rossz konyhakéssel, elhanyagolt tanyán a magzat ked­véért. bj Az orvos mindig a gyengébb pártfogója, a magzat legfőbb, sok­szor egyedüli védője kell, hogy le­gyen. c) A tudatos és szándékos, ölés az orvo­sól nemcsak idegen, de meg­alázó is ránézve (az állam bűnöseit sem végezteti ki sehol orvosokkal). 7. §. A fenti elv nemcsak ideális elmélet, hanem több kortársunk a gyakorlatban is keresztülvitte, hogy semmi körülmények között nem öl meg­­ szándékosan magzatot. Ezen eljárásokkal lényegesen kevesebb élet veszett el, mint amibe a művi vetélés orvosi javallatainak radiká­lis végrehajtása kerül. 8. §. Ha kivételesen valamely nagytudású lelkiismeretes orvos a helyzet teljes áttekintése birtokában vállalja saját lelkiismerete előtt a felelősséget, hogy a­ két teljes bizo­nyossággal­­ veszni látszó élet közül az egyiknek tudatos és közvetlen megölése által menti meg a mási­kat, az csupán ritka egyé­­i kivétel­ként szerepelhet, de nem hirdetendő általános javaslatként. 9. §. Nemcsak egyénileg, de tár­­sadalmi vonatkozásait tekintve is összehasonlíthatatlanul több ember­élet menthető meg az abortustila­­lom legszigorúbb­­ keresztülvitelével (évente 1.200.000 magzat és 4—5000 virus anya), mint amennyi annak a ritka kivételként szereplő néhány anyának a száma, akiket csak mag­zatuk elpusztítása árán tudunk meg­menteni. Az orosz kormányzat, mely népe egészségügyeit oly példásan tartja szem előtt, a fenti igazságot belátva, a művi vetélést a legminimálisabbra korlátozta s akaratát megfelelő szankciók végrehajtásával maradék­­ta­­nul keresztül is viszi. 10. §. Hogy a társadalomnak a magzatöléssel szemben érzett bűn­tudata lecsökkent, azért elsősorban mi orvosok vagyunk felelősek, mert mi jelentettük ki, hogy bizonyos körülmények között jogunk van a magzatot megölni. A közfelfogás csak tőlünk vette át, megszokta és saját kényelme szerint alkalmazza. Ezért nagy a jelentősége a művi vetélésnek, annak­ ellenére, hogy a bűnös magzatelhajtásoknak csak kis töredékét teszi ki. 11. §: A javítás munkájában a kez­deményező lépést nekünk orvosok­nak kell megtennünk. Ha mi a művi vetélést gyilkosságnak fogjuk érezni s hirdetni, lassanként megváltoztat­ható a közfelfogás és az orvosi kar nagyobb erkölcsi súllyal léphet fel a titkos magzatelhajtásokkal szem­ben is." A művi vetélés végzése általában nem jogosult sem orvosi, sem szo­ciális indikáció alapján és­ kívána­tos, hogy ilyirányú tételes törvé­nyeink fennmaradjanak. c) Kérjük a kormányzatot, siessen­­ segítségünkre a sokezer anya és magzat megmentésében. Változtassa­ meg az örökösödési törvényt a sok­­gyermekes családok javára s az így felszabadult vagyonok segítségével hasson oda, hogy minden beteg ter­hes megkapja a szükséges orvosi kezelést, illetőleg intézeti elhelye­zést. Kérjük, segítse meg intézmé­nyesen a sokgyermekes családfenn­tartókat állásjuttatással, progresz­­szív adókedvezménnyel és nagyobb mérvű családi pótlékkal. A bűnös magzatelhajtásokat pedig a törvény teljes szigorával üldözze.“ Makó, 1947 június 1. Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete makói csoportja Eddig a makói orvosok szabad szakszervezetének határozata. A másik kérdést illetően: szemben a miniszteriális ankét résztvevői­vel s a szegedi Hétfői Újság fel­tűnő szedésű cikkével, sőt a szo­ciáldemokrata párt álláspontjával is, amely úgy látszik a legsürgő­sebb magyar feladatok egyikének érzi a születésszabályozás hazai bevezetését, a lelkiismeretre s a történeti valóság megrendítő té­­nyeire apellálunk. Minden idők legvéresebb háborúja zúgott el felettünk s az apokalipszis lova­sainak pusztító járása nyomában a török időkhöz hasonló szörnyű arányokban fogyatkozott meg en­nek a kicsiny népnek az életereje. A vérző nemzettest mellett — íme — a jövendőnek mégis olyan sá­fárai sürögnek-forognak, akik ahe­lyett, hogy legfontosabb feladatuk­nak tekintenék a magyar nép to­vábbi elvérzésének, életereje el­apadásának megakadályozását, két évvel történelmünk második Mohácsa után azon törik a fejü­ket, hogyan sorvaszthatják el a magyar anyák termékenységét, mi­ként ronthatják le azokat a végső erkölcsi gátakat is, amelyeket a nemzet biológiai megújhodása, fel­erősítése érdekében az isteni tör­vények emeltek a magyar , anyák szívébe. Kézai Béla , 1947 AUGUSZTUS 31. A Magvető kertésze Lelkemből mindig csak ének fakad. Megéneklek mindent a nap alatt és körém gyűlnek kicsinyek, nagyok, ha szólni kezdek. Tanító vagyok. Gyomlálom csendben, amit elvetett a Magvető, az Úr, a lelkeket és öntözöm az elvetett magot, rásugárzok napfényt és harmatot. Ha ellankad — erőmet adom én hogy kinyíljék az Isten tenyerén. Elszáll felettem sok év. Ősz, — tavasz­i lelkemből soha nem fakad panasz, mert Krisztus az én igaz Mesterem, Ő őrködik virágoskertemen. Ámuló lelkem meglát száz csodát: Gyermekszem tükrén lélek mosolyát. Sok szív lakatja megnyílik nekem — ó, nincs hiába szürke életem! Adok. Osztok és szétszórom magam szent révületben, álom­ boldogan s az Úr — ha nevem feledésbe hull — könnyezve szólít, tudom. S rám borul... Rajháthy Júlia A gyermek tisztaságáért... T­ÖBB IZBEN is foglalkozott az Új Ember Ligeti Magda köny­vével, amely a 8—14 éves gyermekek nemi felvilágosításáról szól. Megírtuk azt is, hogy a nem­zetgyűlés Slachta Margit határozati javaslatára utasította a kultusz­minisztert ennek a pornográf könyvnek a forgalomból való kivo­nására. A katolikus asszonyokat, elsősorban az anyákat bizonyára érdeklik azok a részletek, hogy mi­lyen előzményei voltak ennek a nemzetgyűlési határozatnak. A feloszlatott nemzetgyűlés utol­só ülésén Slachta Margit felszóla­lásában megállapította, hogy Ligeti Magda könyve újra meg újra fel­tűnik az iskolákban. Hol az egyik gyermek jön vele haza, mert juta­lomkönyv gyanánt kapja, jó elő­meneteléért, hol a másik iskolá­ból halljuk, hogy ingyen példányo­kat küldöttek oda azzal a rendel­tetéssel, hogy a hitoktatónők osz­­szák szét azokat a gyermekek kö­zött, hol valami könyvtár sorsolás tárgymutatójában látjuk. Ilyen mó­don terjesztik. A könyv második része —– mondotta Slachta Margit —• kitanítja a szerencsétlen gyer­mekeket arra, mi módon lehet visz­­szaélni a teremtő Isten gyönyörű alkotásával, a testtel, amelyet mi, keresztények, Isten templomának mondunk. A könyv arra is megta­nítja a gyermekeket, hogy a fer­tőzés, nemibetegségek szimptómáit hogyan lehet felismerni. Mi célja van ennek, ha nem akarják rásza­badítani őket a szabad életre? Erre egyébként példáink is vannak, így nemrégiben kétségbeesetten me­sélte egy anya, hogy ilymódon fel­világosított fiacskája a receptet rögtön alkalmazta egy iskolás lány­kával és azóta a fiú ki van cse­rélve. Pornográfia mindig volt — mondotta Slachta Margit —, de minden becsületes kormány üldöz­te azt, hiszen minden ember tudja, hogy az ilyen elferdülést mivel fi­zeti meg az egyén. Példátlan az, hogy ilyen könyv a kormány egyik tagja által vezetett minisztérium támogatásával jelenhetett meg. De ez még nem minden, még a kisded­óvók apró népe előtt is szemléltető, felvilágosító előadásokat tartanak. Slachta Margit beszédét többíz­ben szakította meg zavaró közbe­szólás, de ugyanakkor szenvedé­lyes helyeslés is. Határozati javas­latának benyújtása után Slachta Margit a Kisgazda Párt tagjai felé fordult és arra kérte őket, hogy a koalíció fegyelmének kedvéért ne áldozzák fel a családok legdrágább kincsét, védjék meg a gyermekek tisztaságát és ártatlanságát. A ma­gyar szavazók, ha semmi másból, ebből megtanulhatták — fejezte be beszédét —, hogy ne bízzák képviseletüket istentelen embe­rekre. Láthatták, mi történik, ha emberek Isten-távolban, a maguk oktalansága és ötletei szerint­ tisz­tán pártcélokat szolgálva kormá­nyozzák az országot és semmi sem szent előttük, még az ártatlan gyermek sem. Az elnök ezután szavazásra bo­csátotta Slachta Margit határo­zati javaslatát. A javaslat ellen 44-en, mellette pedig 62-en sza­vaztak, s ezzel a Ház Slad­ta határozati javaslatát elfogadta, utasítva a kultuszminisztert a könyvnek forgalomból való kivo­nására. Bőrönd-Retiku­s ISKOLATÁSKA Alakítást, javítást vállalok Auguszt Istvánná, Kossuth Lajos­ utca 1. Udvarban (Ferenciek-temploma épületében) EHALL Andrássy-út­vétel, eladás javítás, bérlet. Az első magyar képviselőnő A MAGYAR NŐTÁRSADALOM •** politikai öntudatosításában előkelő hely illeti meg a katoliku­sokat. Amint lehetségessé vált, hogy Magyarországon a nők aktív és passzív választójoggal részt ve­gyenek a közéletben, rögtön ala­kult katolikus női mozgalom és elérte azt, hogy Keresztény Női Tábor névvel az első nőkép­viselőt küldhette a par­lamentbe: Slachta Margitot. Ez több mint 25 esztendeje történt s azóta a Keresztény Női Tábor minden nagy politikai eseménynél jelentkezett. Amit az újságírás férfinyelvén úgy mondanánk, hogy ezalatt az emberöltő alatt Slachta Margit programja nem változott, azt a Keresztény Női Tábor úgy fejezi ki, hogy működésén vé­gigvonul „alkat­lan“ pro­gramja. Valóban talán ez a leg­találóbb erre a mozgalomra. Ez az alkatlanság, ez a világnézeti határozottsághoz való tántorítha­tatlan ragaszkodás jellemezte a negyvenes évek eseményei köze­pette éppúgy, mint a mostani nem­zetgyűlésben. Egy nemrégiben meg­jelent röplap ismertette Slachta Margitnak az első magyar nőkép­viselőnek 24 különböző felszólalá­sát. Többször foglalkozott a ma­gyar békekötés problémáival, a legkülönbözőbb alkotmányjogi kér­désekkel, a keresztény egyház­politikával, minden alkalmat meg­ragadott, amikor a nő, a gyermek és a család érdekében emelhetett szót, s minden felszólalásában a természetfeletti világnézet táv­latához igazodott s az isteni tíz­­parancsolat megvalósításának hir­detésére törekedett. Az első ma­gyar nőképviselő és Keresztény Női Tábora ezen a választáson, mint önálló párt vesz részt. A vá­lasztási listákon az 5-ös sorszámot kapta és pártjelvényként a keresz­tet jelentette be. Ennek a jelvény­nek az alkalmazását azonban az Országos Nemzeti Bizottság azon a címen, hogy a keresztet nem le­het politikai pártjelvénnyé tenni, nem engedélyezte, éppen ezért az 5-ös lista jelvény nélkül szerepel. Alázat Nem tűrhetem, hogy ennyire szerettek. Nem értitek, hogy csöndes életem mögött mennyi csüggedés és mennyi lázadás bújik és fékre fogyva izzó indulat? Nem értitek, hogy égeti, süti önérzetem és gőgömet kemény uralmam önmagam fölött: a két ököllel kiharcolt alázat. Mikor a lelkem gyötrelemmel lázad, száguldani szeretnék, űzve, ősi vadként... s utána fáradt, reszkető tagokkal kinyúlva elpihenni sűrű cserje alján ... Nem értitek, s nem fogjátok megérteni soha, — csak hogyha egyszer rátok is világít sötét napokban isteni sugár — hogy mindez nem velem teremtett ösztön és tudás, hanem könyörgő ujjaimra ejtett, Istentől embernek adott ajándék. PALETA ÉVA Forintos hirdetés E rovatban hirdetési díjak: magánosoknak szavanként 1.— forint, cégeknek s általában 1 üzletszerű hirdetések­nél szavanként 2,5 fo­rint. Legkisebb hirdetés 10 szó. Vastagbetűs sza­vak két szónak számí­tanak. Vidékről a hir­detési díj a szöveggel egyidejűleg postabélyeg­ben is beküldhető. Há­zassági hirdetést csak abban az esetben köz­­lünk, ha a hirdetés szövegét a hirdető lel­kiatyja vagy plébánosa láttamozza. A kiadó­­hivatal fenntartja a jogot, hogy a feladat­­hirdetések közlését in­dokolás nélkül mellőzze s a pénzt visszaküldje. Hajlékot az egyetemi hallgatóknak. Egyete­mista tanulóifjak és leányok részére, mél­tányos bér ellenében hajlékot kér az AO Ifjúsági Szociálisvédel­­mi Központja (Bpest, IV., Szerb­ u. 9. I. 1. tel: 187—596.). Ugyan­ott megbízható korre­petitort, fordítót vagy más alkalmi munkást ______kaphat._______ Palusi lányt, főzőmín­­denest keres 3 gyerme­kes katolikus család. ,,Szeptember“ jeligére,­­ 3—4 szobás cserelakást keresek, Apponyi­ tértől­­ bármely irányban 10­­ Perc gyalogos távol­ságra. Liftnélküli ház­­ban legfeljebb II. emel­t létén. A felajánlható lakás: 2 szobás, nagy­körúti, utcai, negyedik­emeleti, fürdőszobás, gáz nincs. „Költözkö­dést térítek“ jeligére a kiadóba. Tanoncleánykám részé­re jobb családnál tel­jes ellátást keresek, közel a Belvároshoz. Cím: SÁNTÁNÉ, Bo­gyiszlói______________ Zeneművészeti főiskolát végzett zongoratanárnő növendékeket vállal „Kezdőtől legmagasabb fokig“ jeligére a ki­­adóhivatalba. Úriasszony egész kicsi gyermekek nevelését vállalná, csakis vidé­ken. Választ kér a ki­­adóhivatalba „Úricsa­lád“ jeligére. Vallásos, szorgalmas leányt vagy hadiözve­gyet keresek négy­­gyermek (6 hónapostól 5 évesig) mellé, aki az ő rendbentartásukon és felügyeletükön kívül a házimunkában is se­gédkezne és családtag­nak tekintenénk. Vi­déki előnyben. Levele­ket „Komoly“ jeligére kérek a kiadóhivatalba. Nagymányoki rk. ált. isk. (Irgalmas Nővé­rek) leányinternátusa szeptemberben megnyí­­lik._______________ Gazdasszonynak ajánl­kozik egyedülálló, kö­zépkorú nő, tizenkét­­éves bizonyítvánnyal. Megkeresést „MÁRIA** jeligére a kiadóhiva­talba kér.___________ Két második elemista kislányom mellé tanító­nőt keresek. Angolul, franciául beszélek előnyben. Návay László, Tiszaszentimre. „Gyöngyösről cserébne** jeligére kiadóhivatalba állami tanító dunán­túli városival vagy Pestkörnyékkel._______ Lehetőleg német szüle­tésű nyelvtanárnőt ke­resek, méltányos eljá­rásért. Cím: I., Attila­u. 43. II. 3._________ 3 kicsi gyermekemhez házimunkában segítő bejáró kisasszonyt ke­resek. Telefon: 4—5-ig, 139—336.____________ Turzán Dezső hajdudo­­rogegyházmegyei görög­katolikus tanulmány­végzett papnövendék augusztus 26-án tartotta esküvőjét Orosz Alma tanítónővel az érpataki gör. kath. templom­ban. Fiatal, katolikus taniu­tónő elhelyezkedne ne­velőnői vagy házitanítói állásba. V. Terézia* Kőszeg, Külső-krt. 1. Síremlékeket, szobro­kat, hálatáblákat ol­­csón készítek. Minden féle dísztárgy Javítás vállalom. Steidl, Sírkert­ u. 34. Ujtei­tőnél. __________ Igazolványképét M­GIT fotónál csinál­ja, üllői­ út 4. Zugligetben, Anga asszonyok közel kb. 3 szobás ker­tos lakást keresek hetőleg egylakásos tej házban. Körút szobás utcai, for­rás, gáznélküli bérű cserelakást lak fel. „Költség, lehetséges“ ajánlatokat ké kiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék