Uj Kelet, 1949. március (32. évfolyam, 167-192. szám)

1949-03-01 / 167. szám

2 UJ KELET Kedd, 1949 március 1. különálló gyűjtést A m erikába n, vezetőkkel fennálló konfliktust hamarosan elrendezni A Szochnut indít ha nem sikerül a cionista New-York, (—). Az amerikai egyesült zsidó gyűjtőakció körüli háborúság, a­­mely már-már elsimultnak látszott, vá­ratlanul ujult erővel lángolt fel. Az újabb fordulatot Hermann Weissmann, a Pa­lesztinái Gyűjtőakció ügyvezető elnöke indította el, aki tiltakozást jelentett be Morgenthaunak ama javaslata ellen, hogy Henry Montort nevezzék ki az egész ame­rikai zsidó gyűjtőakció ezévi vezérigaz­gatójává. Weissmann kijelentette, hogy Montor csak az akció vezetőségének há­rom alelnöke kőzett lehet, akit a gyűj­tőakcióban résztvevő három intézmény­nek kell a korábbi megállapodás alapján kineveznie. Mint ismeretes, múlt pénte­ken ilyértemü megállapodás jett létre a gyűjtőakcióban résztvevő összes érdekelt intézmények képviseleteiből alakított bé­kéltet e bizottság tagjai között. Henry Morgenthau vasárnap bejelentette, hogy a maga nevében Montornak akarja átad­ni az 1949 évi gyűjtőakció levezetésére a legfőbb illetékességét, miután a meg­állapodás értelmében neki joga van meg­állapítani a három alelnök hatáskörét és feladatait a gyűjtőakció vezetésében. Dr. Aba Hillel Silver tegnap este kö­zölte, ő nem hatalmazott fel senkit sem arra, hogy a Szochnut által bejegyzett Uj amerikai intézet igazgatójaként tüntes­sék fel. A belső cionista alapok működé­se érdekében történt cégbejegyzésről az amerikai lapokban közzétett közlemény dr. Silver nevét is tartalmazta az igaz­gatóság tagjainak felsorolásában. Silver most arra hivatkozik, hogy ö február 16- ikán kilépett a Szochnut vezetőségéből és arra int, hogy a Szochnut legutóbbi lépése még jobban ki fogja élezni nz ellentéteket és csak nveli a gyűjtőakció nak már eddig okozott kárt. Silver sze­rint a külön cégbejegyzéssel a Szochnut vezetőségének igazi célja, hogy csorbát ejtsen a cionista intézményeken, ame­lyek törvényes formák között vannak megszervezve az Egyesült Államokban. Mint ismeretes, a Szochnut, minden eshetőségre fel készülve, New-York ál­lam fővárosában, Albanyban önálló cég­ként jegyeztette be magát. A cégnek joga van minden olyan tevékenységgel foglal­koznia' amelyet most az Egyesült Palesz­tinái Gyűjtőakció fejt ki. Ha a gyűjtő­akció kerüli viszály nem simul el a leg­közelebbi napokban, lehetséges, hogy a Szochnut amerikai cége társasviszonyba ’ép a Keren Kajjemettel és a Jointtal és együtt indít önálló gyűjtést az Egyesült P. lesztinai Gyűjtőakció helyébe. Az Egyesült Palesztina-Gyü jtc akció vezetője, Weissmann is nyilatkozatot tett közzé, amelyben éles bírálatot gyakorol az elein, hogy a Szochnutot mint pénz­gyűjtő szervezetet jegyeztették be New- York államban. Weissmann szerint ez a lépés veszélyezteti az egész amerikai gyüj töakció sikerét és errevaló tekintettel táv iratilag közölte Morgenthauval, hogy ilyen körülmények között nem vállalhat­ja az Egyesült Palesztinai-Gyüjtőakció vezetését. A táviratban Weissmann annak a nézetének adott kifejezést, hogy Mor­genthau mint eln k nem cselekszik a gyűjtőakció érdekében, amikor Montort nevezi ki az 1949. évi gyűjtési akció ve­zetőjévé. Ez az elhatározás — mondja a távirat — ellentétben van az Egyesült Palesztina-Gyüjtöakció igazgatótanácsá­nak február 22-iki határozatával, vala­mint a gyűjtőakciók egyesítésére kikül­dött bizottság jelentésével. Ez a bizottság áthidaló megoldásban állapodott meg és egyhangúlag elhatározta, hogy három egyenlöjogu igazgatót neveznek ki. A meg állapodás más pontjainak felsorolása után amelyeket szerinte nem tartottak tiszte­letben' Weissmann bejelenti, azt fogja a vezetése alatt álló Palesztina-Gyüjtöakció igazgatótanácsának javasolni, hogy tegye meg a lépéseket a békéltető bizottság határozatainak végrehajtására és a Szochnutra, valamint Morgenthaura há­rítja a felelősséget azért a tervért, ame­lyet ez utóbbi továbbra is igyekszik meg­valósítani. New-York (STA) : A Szochnut, a Joint és az amerikai Keren Kajjemet kép viselői hétf n élést tartottak és elhatá­rozták, hogy k zös gyűjtőakciót indíta­nak 1949-re. A határozat végrehajtására csak abban az esetben kerül i or, ha i s Egyesült Palesztina-Gyüjtöakció igazga­tótanácsa mai ülésén visszautasítaná azt az áthidaló megállapodást, amely szerint Morgenthau visszakerül az Egységes Zsi­dó Gyűjtőakció elnöki székébe, ugyan­azokkal a feltételekkel, amelyek mellett az előző években is az akció élén állott és Henry Montor volt a segítőtársa, aki a gyűjtőakció igazgatója volt. Béri Locker, a Szochnut vezetőségé­nek elnöke ezzel kapcsolatban a követke­ző nyilatkozatot tette közzé: „Az utóbbi hónapok alatt, amikor a zsidó állam ha­vonta átlag 25 ezer ólét fogad be, fenn­akadás állott be az Egyesült Zsidó Gyűj­tőakció terveinek végrehajtásában. Ez sú­lyos dolog, amely komoly gondokat okoz' mert ezeknek az oléknak a sorsa hagy mértékben a gyűjtőakció segítségétől függ. Hatásköre alapján a Szochnut ve­zetősége felhívással fordult a Keren Ha­­jeszod nevében a Jointhoz hogy azonnal kezdje meg az amerikai zsidóság körében a pénzbeli hozzájárulások és adományok gyűjtését. Ezt a lépést azért tettük, mert száz- és százezer ember sorsa függ gyors és eredményes munkánktól. Hűtlenek lennénk a megbízatásunkhoz, ha megen­gednék, hogy az akciót akárcsak egy nap pal is feltartóztassák. Reméljük, hogy az Egységes Palesztina-Gyüjtöakció olyan lé A Hisztadrut ipari koncernjéhez tarto­zó Phönicia üveggyár- harmadik üzemé­nek alapkövét most rakták le a haifai öbölben. A 34 dunámos területen íétesü- 1 vzem, amelynek felépítésére 350.000 fontot irányoztak elő' háromszor akkora kapacitású lesz, mint a Phönicia már lé­tező- gyártelepei. A vállalatnak egyik mű­ködő üzeme táblaüveget álilt elő és 1947- ben 618.000 négyzetméter árut termelt, mig a másik izem palackgyártással fog­lalkozik és évi termelése 12 millió dara­bot tesz ki. Az uj gyártelep, amely 4000—4500 kiidni, a közelkelet legmodernebb és leg-­­négyzetméter beépített területen fog fe­nő gyobb ipari üzemeinek egyike lesz. A Jeruzsálem (—) Robert Miller, az United Press jeruzsálemi munkatársa be­szélgetést folytatott Ahmed Szulejman­­nal, aki a jeruzsálemi harcokban az ara­bok egyik bandavezére volt. A volt ban­davezér kijelentette az újságírónak, hogy ö és a Palesztinái arabok többsége foly­tatni fogja a harcot a zsidó állam ellen, a rhodosi fegyverszüneti egyezmény elle­nére. Szulejman, aki mindössze 24 éves és ugylátszik vezéri ambíciói vannak a pa lesztinai arabság körében, elmondotta, hogy egy palesztinai arabokból álló had­sereg rövidesen földalatti tevékenységbe kezd és addig fogja folytatni a harcot, amig egész Palesztina fel nem szabadul. Nem ismeri el egyetlen arab állam fenn­hatóságát sem, amely megegyezésre akar jutni a zsidókkal. Az újságíró megállapítja, hogy az ara­bok ugyan elvesztették a háborút, de sok ilyen arab szabadharcos van, aki nem hajlandó ezt elismerni. Szulejman szerint péseket fog tenni, amelyek lehetővé teszik számára, hogy elfoglalja az őt megillető helyet az Egyesült Zsidó Gyűjtőakcióban. Teljes szivünkből meg vagyunk róla győ­ződve, hogy minden amerikai zsidó fel­ismeri annak a szükségességnek a sürgős ségét, hogy az alijja lehetővé váljék és meg tesz minden tele telhetőt az 1949-re kitűzött cél: 250 millió dollár összegyűj­tésének elérésére. Csatlakozunk dr. Weiz­­mann felhívásához és felszólítjuk Ameri­ka zsidóságát, hogy kapcsoljon ki minden felfogásbeli ellentétet és fogjon össze a köz: s, nagy feladat megvalósítása érde­kében. Abraham Granovski, a Keren Kajje­met igazgatóságának elnöke is nyilatko­zatot tett közzé, amelyben többek között a következeket mondja: „A jelen törté­nelmi pillanatban Izrael felé áramló alijja és a zsidó állam építése nagy fele­lősséget hárít elsősorban az Egyesült Ál­lamok valamennyi zsidó lakosára. Az ame rikai zsidók pénzügyi segítsége nélkül Európa hontalan zsidóinak álmai és tö­rekvései nem fognak megvalósulni.“ gépi berendezést Amerikából rendelték meg hozzá és ezek a legmodernebb gépek maximális termelési lehetőséget biztosí­tanak számára minimális költségek mel­lett, azonkívül a gyártmányok minősé­gét is emelni fogják. Az uj gyár évi kapa­citása 2 millió négyzetméter táblaüveg lesz. Tekintettel arra, hogy a Phönicia meglevő üzeme már ma is ellátja az or­szág egész szükségletét, a gyár termelé­sének jelentős részét export utján kell majd értékesíteni, habár a fokozott alij­­jával és a nagyszabású építkezési tervek­kel a belföldi fogyasztás nagyarányú e­­melkedésévei is lehet számolni. Az uj táblai1 veggyár előreláthatóan két éven belül kerül üzembe. egy késsel felszerelt arab kétszer annyit ér' mint két géppisztollyal felszerelt zsidó. Szulejman igy folytatta: — Harcolni fogunk, mig vissza nem hódítjuk Jeruzsálemet. Fegyvereink szá­mára munícióra van szükségünk. Nem kellenek nekünk tankok, repülőgépek, vagy ágyuk, csak puskagolyót akarunk. Szulejman a Notre-Dame templom kerüli harcokban megsebesült. — Az araboknak — mondotta — csak a muníció hiánya miatt kellett visszavo­­nulniok ebből az erődből. Az arabok tit­kos egyesületekben tömörülnek és feles­küdtek arra, hogy zsidókat fognak gyil­kolni, vagyonukat pedig pusztítani fog­ják minden kínálkozó alkalommal. Szulejman azt is közölte, hogy az ara bök állandó támadásokat fognak intézni a zsidó közlekedés ellen az országutakon és zsidó települések ellen. Semmiképpen sem fogják tűrni, hogy a zsidók nyugod­tan éljenek. ==Mai== vezércikkek „HAAREC”: A pénzügyminisztérium diktatúrája A lap visszatér azokra a jelentésekre, amelyek arról számoltak be, hogyan ké­szítette el a pénzügyminisztérium a ja­nuár-március hónapokra szóló költség­vetést és hogyan szavaztatta meg a fényezési adót. Az ideiglenes államtanács pénzügyi bizottsága csak röviddel a plénum ülése előtt fejezte be tárgyalásait. A szövege­ket az ülés során osztották szét a kép­viselek között. Arra az indítványra,hogy halasszák el á tárgyalást, négy nappal a pénzügyminiszter azt válaszolta, hogy be fogja szüntetni a kifizetéseket, ha a költségvetést nem fogadják el azonnal. A plénum behódolt ennek a fenyegetés­nek. Ugyanilyen diktatórikus módon és sebtében vitte keresztül a pénzügyminisz ter a fényüzési-adó törvényt is, amelyet egyébként valójában már akkor elfogad­tak, amikor a költségvetési javaslat ke­reszt lment. Ez a törvény voltaképen fel hatalmazási törvény. A pénzügyminisz­ternek egyedülálló joga megállapítani az adót is, az árut is, amelyre a törvény érvényes. A népképviselet lemondott ar­ról a jogáról, hogy résztvegyen az e kér­désre vonatkozó törvénykezés munkájá­ban. A lap kifogásolja, hogy a pénzügymi­niszternek ez a magatartása a népképvi­­seelttel szemben rendszerré vált. Ismétel­ten megtörtént, hogy adókra vonatkozó el a képviselőkhöz, hogy ezzel elkerüljék javaslatokat az utolsó percben juttattak a tényleges megvitatást. Nagyon érez­hető volt a pénzügyminiszter haragja, amikor a jövedelemadó tárgyalásánál meghiúsították azt a kísérletét, hogy .a, javaslatot ugyanazon ülésen vigye ke­resztül. A lap azzal vádolja a pénzügy­­minisztert, hogy tárcájának ügyvezetését el akarja rejteni a közvélemény elől és hozzáfűzi: A pénzügyminiszter ambíciói — mert az ambíciók inditják ilyen cselekedetek­re — veszélyeztetik demokráciánkat. A Kneszetnek dönteni kell afölött, hogy ki a szuverén: a nép, vagy a pénzügyminisz térium. A parlamentnek ezentúl egyetlen lépést sem szabad hátrálnia a pénzügy­minisztériummal szemben annak a jogá­nak a védelmében, hogy neki kell meg­állapítania a költségvetést. Mert ellen­kező esetben ez a joga rövidesen már csak Írott malaszt marad. „DAVAR": A mezőgazdaság felcdafai A mezőgazdasági szakszervezet 48-ik tanácsülését azért hviták esszé, hogy annak a hatalmas telepítési munkának a megszervezéséről tárgyaljon, amely­nek az ország most elébe néz. A puszta követelőzik és figyelmeztet' hogy a lég­üres tér veszedelemmel fenyeget és a rendelkezésünkre álló idő nem korlátlan, hogy a pusztaság az uj politikai körül­mények között sem vár időtlen-időkig a megváltó kezekre. Az országba özönlő nagy alijja is a keretek olyan méretű kiszélesítését és a telepítési mű ütemé­nek olyan meggyorsitását követeli, ami­lyenre nem volt példa életünkben. A puszta követelőzik és figyelmeztet a sú­lyos veszélyekre, amelyek minden továb­bi késlekedésből származhatnak: a jisuv gazdasági és társadalmi építményében fenyegető eltolódásokra, valamint az or­szág beiogadóképességének csökkenésére. Sok rossz jövendölést cáfolt meg már a cionista telepítés. Egyike ezeknek a jövendöléseknek az a legenda, hogy az uj olék nem akarnak dolgozni és falura menni. Igaz, hogy a falusi életre elökészi tett emberek száma csekély az ólék kö­zött. De a felkészületlenség ellenére re essünk kétségbe, ne veszítsük el kedvün­ket, hanem minden erővel azon kell lennünk, hogy a maximálisát érjük el ezen a téren. Kétségtelen, hogy a mező­­gazdasági telepítésre készülő olék leg­nagyobb részéből hiányzanak azok a tu­lajdonságok, amelyek megvoltak elődeik­ben, a kibucok és mosávok építőiben. Nekünk nem az a feladatunk, hogy prob­lémát csináljunk abból a különbségből, amely a chaluci telepítés emberanyaga és a jelenlegi telepítésre szánt tömegek nagyrésze között kétségtelenül fennáll, hanem meg kell találnunk a módját' hogy a régi telepek chalucai a szükséges módon tudják irányítani az uj tömeget Á világ szeme Izraelen! Mindenütt a világon érdeklődéssel várják a fiatal zsidó államról érkező híreket. Az „UJ KELET“ minden száma hűséges tükörképe Izrael eseményeinek. A legszebb ajándék amivel külfölden élő rokonait és barátait meglepheti, ha előfizeti részükre az UJ KELET -et Az UJ KELET kiadóhivatala felvesz külföldi előfizetéseket és kívánság szerint rendes póstán, vagy repülöpóstán, naponta, vagy kétszer egy héten expediálja a lapot Előfizetési dij portóval 1 hónapra a világ valamennyi országába: Egyszerű postával hetenkint kétszer 3—3 szám IL. 0.850. Repülővel hetenkint háromszor 2—2 Bzám IL. 1.400. Az UJ KEL BT minden gsáxta pótol eay kin eritő levelet A Közelkelet legmodernebb táblaüveg­gyárát állítják fel Haifa mellett Arab irregularis csapatok terrorszervezetet létesítenek?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék