Uj Kelet, 1949. április (32. évfolyam, 194-216. szám)

1949-04-01 / 194. szám

. ■ ■ • « . ■_ - ■■ '■ . Tel Aviv, péntek, 1949. április 1. 193. szám Hai számunk 8 oldal Ára 6D mi| KATONAI KOR alakítását várják Szíriában Az új rendszer tiszteletben akarja tartani Sziria nemzetközi kötelezettségeit — Megkezdik a fegyverszüneti tárgyalásokat Izraellel A sziriai helyzet csütörtök este a késői ■ órákig még nem tisztázódott teljesen. Az országban helyreállt ugyan a nyugalom, de az uj kormány még nem alakult meg. Egyelőre az államcsínyt végrehajtó ka­tonai hatalom gyakorolja a föhatalmat. A puccs okairól és céljairól szóló távira­tok és lapkommentárok rendkívül ellent­mondók, aszerint, hogy milyen forrásból származnak. Az amerikai jelentések kö­vetkezetesen azt a véleményt szuggerálják, hogy a puccs mögött Anglia áll és annak célja a nagysziriai terv megvalósítása'. Más források viszont éppen ellenkezőleg azt igyekeznek bebizonyítani, hogy a ka­tonai forradalom vezető személyiségei éles ellenzői a nagysziriai tervnek és Abdallah­­nak. Szabadlábrahelyezték a letartóztatott politikusokat Szíriában a katonaság átvette a eljes uralmat az ország fölött. A főváros utcáin er s katonai őrjáratok cirkálnak. A for­radalom végrehajtói azzal dicsekednek, hogy az akció vérontás nélkül zajlott le. A katonai puccs első óráiban több mint háromszáz embert tartoztattak le az or­szágban. Nemcsak minisztereket és képvi­selőket, hanem magasrangu minisztériumi tisztviselőket és 100 kommunistagyanus személyt is letartóztattak. Az országhatá­rokat lezárták és csak diplomaták, vagy az arab államok hivatalos megbizottainak autóit engedték át. Husni al-Zaim had­seregparancsnok hivéiül szeg dött- politi­kusok igyekeznek rávenni a házi őrizet­ben tartott Kuwatli köztársasági ein * köt, nyújtsa be formálisan is a lemondását, hogy törvényesen uj köztársasági elnököt választhassanak. Az ellenzéki képviselők tegnap tanácskozást tartottak, hogy megbeszéljék a szükséges teendőket. Csütörtök esti. jelentések szerint a puccs első óráiban letartóztatott szemé­lyeket mind szabadlábra helyezték, a köz­társasági elnök és miniszterelnök kivéte­léven. Az első katonai rendeletek Damaszkusz (—): Csütörtök reggel a damaszkuszi rádió újra megkezdte ren­des hírszolgálatát. A hírek el tt a kato­nai parancsnokság három rendeletét kö­zölték. Az első parancs figyelmezteti az állami tisztviselőket, hogy amennyiben nem térnek vissza azonnal munkahelyeik re, ezt lemondásuknak fogják tekinteni. A második rendelet figyelmeztei a kereske­dőket és a pékeket, hogy ne emeljék árai kát, a harmadikban pedig a tegnapelőtt kiadott kijárási tilalmat enyhítették. A tilalom csak este 8-tól reggel hétig tart. Ki áll a katonai puccs élén? Hussni al-Zaim, a sziriai forradalom feje, aki jelenleg 55 éves, a törökországi katonai akadémiát végezte és tiszt volt a tör"k hadseregben. A második világhá­ború idején a sziriai hadseregben szolgált és amikor a szövetségesek felszabadítot­ták Szíriát a vichi-i kormány uralma alól, Zaimot letartóztatták, mert a franciákkal együtt dolgozott. Sukri el-Kuwatry köz­­társasági elnök 1946-ban, amikor Sziria függetlenségét kikiáltották, megkegyelme­zett Zaimnak, akit. szabadlábrahelyeztek. A tábornok annak a sziriai szélsőséges pártnak a tagja, amely messzemenő vál­tozásokat követel Sziria belső életében és külpolitikájában. A párt ellene van a Franciaországgal megkötött pénzügyi egyezménynek, valamint annak is, hogy a Szaudiából a Földközi tengerig tervezett uj amerikai petróleumvezetéket Szirián keresztül építsék meg. Teljes a nyugalom Sziria egész területén Damaszkusz (—): Csütörtökön reggel 7 órakor a kijárási tilalmat felfüggesztet­ték. Damaszkuszban és az ország vala­mennyi városában teljes a nyugalom. Az üzleteket, a piacokat és az iskolákat min denütt kinyitották A kormányhivatalok folytatják megszokott munkájukat, az il­letékes államtitkárok felelőssége és irá­nyítása mellett. A hadsereg valamennyi egysége hűségnyilatkozatot tett Zaim tá­bornok mellett. A közvélemény még nem tért magához az első meglepetésből, de általában a lakosság magatartása közöm­bös. Az emberek legfeljebb az, iránt érdek lednek, hogy mi következik ezután. A délelőtti órákban Damaszkusz ut­cáin tüntetések voltak a forradalmi moz­galom mellett és Zaim tábornok kill nbo­­zö körökből kapja az újabb és újabb hu ségnyilatkozatokat. Többek között Sultan el-Atrash pasa, a druzok vezéáre is üdvö­zölte az államcsíny vezetőjét. Katonai kormány alakításával számolnak Zaim tábornok felkérte Fares el-Khou ry képviselőházi elnököt, hogy vállalja el a kormány megalakítását, amelyben a had ügyi tárcát ö maga töltené be. Khoury az elnöki palotában ütötte fel fcihadiszál­­lásá és ott tartja a megbeszéléseit. A par­lament képviselői, akiket a külügymi­nisztériumban vvitöttek össze, hogy meg ' --rgyalják a kormányalakítással kapcsola­tos javaslatokat, általában tartózkodó ma gatartást tanúsítottak. Az alkotmányra h: vatkoztak, amely szerint minden külső el­lenőrzés nélkül a parlamentben kell csz­szegyülniök, mielőtt bárnülyen határoza* tot hoznának. A képviselők habozó maga­tartása mitt Damaszkuszban csütörtök n délután azzal számoltak, hogy a válság vé . gül is alkotmányon kívüli megoldáshoz fog jutni. j q| r j 4 t A \l1 Amennyiben Fares el-Khourynak nem sikerülne a kormányalakítás, valószínű, hogy maga Zaim tábornok alakítja meg az uj kormányt, főleg katonákból, aztán feloszlatja a képvisel óhazát 'és maga fágja előkészíteni az uj választásokat. A csú­­t(.rtök-jesti órákban egyre inkább-a ka­tonai kormány terve kerül előtérbe, mert az alkotmányos megoldás lehetetlennek látszik. Zaim magyarázó jegyzéket küldött a külföldi követségeknek Csütörtök délelőtt a hadseregparancs­nok fogadta Szaudi Arábia követét, mint a diplomáciai testület rangidősét, akit tá­jékoztatott az államcsíny okairól, lefolyá­sáról és a várható, következményekről. Zaim ugyanakkor valamennyi követségnek magyarázó jegyzéket küldött, amelyben az !• államcsíny okait ismerteti. Az arab liga vezet ci körében nagy ag­godalommal figyelik a sziriai események kialakulását és Anglia kezét látják a for­radalom előidézésében. Farés elKhoury­­ról köztudomású, hogy az angol orientá­ció hive és j óbarátja Nuri Szaid iraki mi­niszterelnöknek. A newyorki rádió az arab ligától nyert értesülésekre hivatkozik, amikor megállapítja, hogy a forradalmá­rok szoros kapcsolatban állanak az ango­lokkal és a terv az első lépés a Nagyszi­­ria megvalósítása felé. Damaszkuszban rendkívül élénk diplo­máciai tevékenység folyik. A külföldi ál­lamok diplomatái igyekeznek tisztázni a forradalom okait és várhatói következmé­nyeit. Ugyanakkor kapcsolatokat keresnek a kulisszák mögött meghúzódó személyek kel. Daniel Szolid beiruti orosz követ csü törtök reggel Damaszkuszba érkezett. Az uj rendszer tiszteletben fogja tartani Szíria nemzet* közi kötelezettségeit Lake-Success (—): Husni Zaim had­seregparancsnok áviratban közölte az Egyesült Nemzetek főtitkárával, hogy a vértelen forradalom tegnap egész Sziria fölött átvette az uralmat. A forradalomra azért volt szükség, hogy véget vessen a belső anarchiának. Az uj rendszer tiszte­letben fogja tartani Sziria összes eddig vállalt, nemzetközi kötelezettségeit. Április 4 -én megkezdődnek a fegyverszüneti tárgyalások Damaszkusz (—): A katonai 'forra'da­­lom ideiglenesen megszakította azokat a tárgyalásokat, amelyeket Riley tábornok és Henry Vigier kezdtek el Damaszkuszban - az Izrael és Sziria közötti fegyverszüneti J tárgyalások előkészítésére. Ezeknek a foly tatására csak az uj sziriai kormány meg­alakulása után kerülhet sor. , Lajte-Success (—): UNO-körökben azt: hiszik}' hogy* *a fegyverszüneti tárgyaláso- i kát a kitűzött időben megkezdik Izrael és Sziria között, annál is inkább, mert; Zaim hadseregparancsnok a Reuter tudó­sítója^ előtét ^jelentette, hogy. a árgyala­­sok április 4f én megkezdődnek. Nem lesz hosszuéletü a katonai diktatúra Párás (■—)A párisi sajtó a sziriai ese, mény'ekkel kapcsolatban majdnem egy­öntetűen kiemeli, hogy Husni el-Zaim tábornok mindig nyíltan kifejezésre jut­tatta a Nagysziria tervvel szembeni eilen sZenvét. A francia lapctk egyébként ázoiv a véleményen vannak, hogy Zaim katonai diktatúrája rövidlejáralU Itííüi. .......... Mi történt Szíriában? A sziriai katonai forradalom annak a két felfogásnak az összeütközéséből szár mázott, amely múlt év december 12-ike, Khaled el- Azem hosszú szülési fájdalom után létrejött kormányalakítása óta küzd Sziria közéletében. Az ellentétek akkor érték el a csúcspontjukat, amikor el- Azem kormánya két megállapodást irt alá; Franciaországgal valutáris egyezményt és az amerikai Tapline társasággal a petró­leum-csővezeték építésére vonatkozó szer zedést. Azóta a kormány helyzete meg­rendült. Miben áll áz éllentét ä két cspport ki) zett? Az egyik ki akarja kapcsolni Szí­riát gazdasági és politikai elszigeteltségé­ből. A másik csoport azt akarja, hogy első­sorban Sziria nemzeti érdekeit kell biz­tosítani, még akkor is, ha az anyagi vesz teségekkel jár. Lényegében az Egyesült Államok és Anglia érdekei ütköztek össze. Szíriában Anglia attól tart,, hogy a Tapline céggel CTrans-Arabian Pipe Line) való megálla­podás, amely lehetővé teszi, hogy a szau­­diai petróleumot Sziria területén át jut­tassák a Földközi tengerig, arra vezethet, • s*y. a Szíriában talált, vagy feltételezett petróleum kiaknázását is Amerika kapja meg. Az ellentéteket tehát abból a hideg háborúból származnak, amelyet Was­hington és London egymással folytat az arab országok petróleumáért, Az utóbbi hetekben élénk vita folyt a két felfogás között a sajtóban és a nép­­gyüléseken. A kormány nem merte a két egyezményt a parlament elé terjeszteni, mert tudta, hogy ki áll az ellenzék mö­gött. Khaled el-Azem és kormánya nagy erőfeszítéseket tett, hogy álláspontját ePbb a közvéleménnyel efogadtassa és abban a hitben élt, hogy a sziriaiak .nagy többsége hozzájárult az általa képviselt vonalhoz. A miniszterelnök több előadást tartott ebben a kérdésben parlamenti bi­zottságokban és igyekezett megmagyaráz­ni, hogy a franciákkal megkötött valuta­egyezmény végrehajtása mellett csak a Tapline-szerzödés révén lehetséges ele­gendő dollárt szerezni a sziriai pénz fe­dezetéül, amely állandóan veszti értékét még á libanoni lírával szemben is. A megállapodás ellen állástfoglaló ele­mek közé tartozik az Al-Saab-párt (nép­párt) ifjúsága, amelynek vezetői azt hi­szik, hogy á szerződés Sziria nemzeti ön­állóságát veszélyezteti, mert jogot biztosít az amerikai társaságnak repülőterek és ki­kötik építésére, amelyek kívül esnének a kormány ellenőrzési jogán. Közéjük tartó zik a parlament néhány pártonkiviili kép­viselője, az egyetemi hallgatók többsége, amely, viharos tüntetéseket és sztrájkokat^ rendezett a szerződés ellen, továbbá sok kommunista, aki minden amerikai befo­lyás ellen harcol és végül olyan politiku­sok'akik állandó ellenzéki magatartással akarják népszerűségükét biztosítani a kö­zelgő országos választásokra. Az állam összes gazdasági tényezői a volt miniszterelnök álláspontját helyeslik, mért á szerződést komoly lehetőségnek te kintik az ország gazdasági életének meg­szilárdítására és a háborús veszteségek fe dezésére. A nem kommunista befolyás alatt álló munkásság is helyeselte Khaled el-Azem politikáját, mert azt remélte, hogy a szerződés részben meg tudja oldani a munkanélküliség nyomasztó kérdését Szí­riában. Ezenfelül Szíriában az utóbbi időben a fűtőanyag hiánya is érezhető volt, mert nem volt külföldi valuta a szükséges pet­róleummennyiség megvásárlására. Damasz­kuszban megtörtént, hogy napokig nem volt villany, mert nem volt nyersolaj a villanytelepi gépek fűtésére. A Tapline­­szerzödés ezt a kérdést is megoldotta vol­na, mert az amerikai cég 200 ezer tonna nyersolajat szállított volna a perzsa öböl ben elfogadott árak szerint A volt miniszterelnök ellenfelei azt ál litották, hogy egy .tisztviselő kormány­nak“ nem állhat jogában ilyen nagyfon­­tosságu kérdésekben dönteni. A kormány nyolc tagja közül ugyanis csak ketten voltak tagjai a parlamentnek és ezért a kormányt „antiparlamentáris“ kormány* (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék