Uj Kelet, 1949. április (32. évfolyam, 194-216. szám)

1949-04-01 / 194. szám

2 UJ KELET Péntek, 1949 április 1 HEBER TANFOLYAM Harmadik lecke Ha kinyitja az ajtót és azt mond­ja: „só-lom“ — tudom, hogy magyarajku. Ha megszólít az utcán és azt mondja, hogy „szliha“ — tudom, hogy magyarajku. Tudom, mert úgy mondja. Pontosab­ban, mert úgy hangsúlyozza. Három fogalmat különböztetünk meg a héber nyelvben; a kiejtést, a tájszólást és a hangsúlyt. A kiejtésnek az a héber neve, hogy „mivtá“. A mai — tehát a modern és élő — héber nyelv az úgynevezett szefárd kiej­tést használja (sz’fárád Spanyolország hé bér neve). Ellentéte az áskenáz kiejtés (áskenáz azt jelenti, hogy német, — erec áskenáz — Németország). A két kiejtés közötti különbséget egy kis epizóddal jellemezhetem a legtalálób­ban. A cionista mozgalom első éveiben két máramarosi zsidó beszélget. — Azt mondja az egyik: — Te, Slajme, mit szólsz ezekhez a cionistákhoz, hogy ezek losen kajdesül beszélnek? — Tiszta hamisítás — háborodik fel Slajme. Kiveszi zsebéből a sziderlijét és mutatja: — Ezek a cionisták azt mondják, hogy „báruch átá Adonáj“ — holott az imakönyvben világosan meg van Írva, hogy „burich átu Adajnaj.. (Megjegyzés: Láson — nyelv, kódés — szent. L’son hákódes azt jelenti, hogy a szentség nyelve, vagyis a biblia, a szentirás nyelve, az a nyelv, amelyen az úristen azt mondta, hogy „legyen világos­ság!” Tehát nem szent nyelv, hanem a szentség nyelve.) Az élő héber nyelv első chalucai — Eliezer Ben-Jehudával az élen — a sze­fárd kiejtés mellett döntöttek. Az el­határozásnak volt ugyan történelmi alapja is mert bizonyítékok vannak arra, hogy abban, hogy kétezer év után újra meg­beszélték, ezzel a kiejtéssel beszéltek. Szerepet játszott a nyelvi szépség is: a szefárd kiejtés szebben cseng, jobban hang zik, mint az áskenáz. Az igazi ok azonban magában a forradalmi lépésben rejlett, abban, hogy kéteer év után újra meg - szólaltatták a héber nyelvet. Ezért szakí­tottak a vallási jellegű, régi imádságokra emlékeztető kiejtéssel. : Azok a vallásos körök, amelyek nem ragaszkodtak a jiddishez, a szefárd kiejtés ellen emeltek kifogást. Az uj kiejtés — mondották — zavart okoz a megszokott imaszövegek értelmezésében. A nagyhírű Kuk rabbi például élete végéig az áske­náz kiejtés hive maradt. Dehát az élet erősebbnek bizonyult és az áskenáz kiej­tés, mint irányzat, teljes kudarcot vallott. Ennek az irányzatnak ma egyetlen élő reprezentánsa van, a 70 esztendős Fisch­­mann rabbi, a vallásügyi miniszter. A nagy tudós és iró — aki mellesleg mi­niszter is — ma már groteszkül ható és a bennszüllóttek számára teljesen érthe­tetlen kiejtése miatt az ereci humoristák örökös céltáblája. Tájszólás alatt azt értjük, hogy az em­ber egykori szülőföldjéről idegen nyel­vek muzsikájával különböző elemeket visz a héber nyelvbe. Ha az ember az Ohel (a Hisztadrut munkásszinháza — ohel sátrat, hajlékot jelent) éli adásán ül, első pillanatra az az érzése, hogy nem héber színházban, hanem orosz színházban ül. Csak lassan­­lassan bírja megszokni a füle a művészek oroszos beszédét. Az „n“ betű „ny“-nek hangzik, az „1“ betű nyúlós és folyik, mint a magyar „ly“. Szádjet a jemenitat nemcsak arcszine és ruházkodása révén ismerem meg, ha­nem arról is hogyan beszél. Szádje (a témoni zsidók leggyakoribb neve Szádje, ezért értik itt Szádje alatt a jemenitát) telefonon , még rádión keresztül is Szád­je marad: — a tipikus, az utánozhatatlan jemenita zsidó. A jemenita érzékeltetni tudja a néma ájin betűt (európai ember képtelen ezt megtanulni) és nyílt szájjal természetes hangon ejti ki a chetet. A hangsúlyt pontos nyelvtani szabá­lyok állapítják meg. Aki nem igyekszik ezzel megbarátkozni, nem beszél helyesen héberül. Azt is azonnal hozzá kell fűz­nöm, nem bűvészet, meg lehet tanulni. A magyar nyelvben a hangsúly az első szótagon van, a héberben — pont ellenkezőleg, az utolsó szótagon. Nem mondjuk tehát azt só-lom, hanem sá-lom. Nem az „á“ betűt kell hangsúlyoznunk, hanem az „o" betűt. De minthogy minden szabály alól van kivétel, ebben is vannak kivételek. Májim vizet jelent. (Ki ne tudná ezt? Alaposan benne vagyunk a májimban...) Héberben nincs viz, csak vizek, többes­számban. Az -ájim-ra végződő szavak kivételek, tehát ezekben a szavakban nem az utolsó szótagon van a hangsúly, hanem az utolsóelöttin. Chájim életet jelent. Szintén csak töb­besszámban. A zsidó ember (a vallásos zsidóra gondolok) nem iszik se bort, se sört, se pálinkát, hanem — l’chájim-ot iszik. Felemeli a poharát (nem koccint, mert az gójos szokás) és azt mondja: l’chájim, amivel azt akarja mondani, hogy „Isten éltesse;” Chájim gyakori név is. Államelnökün­ket is Chájimnak hívják, tanuljuk meg helyesen kiejteni a nevét. Ha a szó magánhangzói két „e“ betűből állanak, vagy ha a szó több tagból áll ugyan, de két „e“ betűs szótaggal végző­dik, akkor nem az utolsó szótagot Hang­súlyozzuk, hanem az utolsóelőttit. Példák: Melech (király), heged (ruha), lechem (kenyér), regei (láb), jeled (gye­rek), semen (olaj), derech (ut). Van még más kivétel is, amikor az utolsóelőtti szótagot hangsúlyozzuk, —de erről majd legközelebb. Mai leckénkben 12 héber szót tanul­tunk. Kérjük az olvasót, írja be a szava­kat egy füzetbe és győződjön meg arról, hogy tudja-e valamennyit. Mi történt Szíriában? (Első oldali cikkünk folytatása.) nak minősítették, amely csak arra vállalt szerepet, hogy lecsendesitse a Mardam bej kormányának lemondására vezetett forra­dalmi hangulatot. Azem kormánya volta­képpen pártonkivüli volt. Az államcsíny hivei azt állítják, hogy vértelen forradalmuk egyedüli feladata „megmenteni az államot“ a jelenlegi rend szer vezetőitől, akik az ország elszegényedé sét. idézték elő valamint az, hogy „előké­szítse a talajt egy igazi demokratikus rend szer megteremtésére.“ A hadsereg azt Ígér te. hogy rendes kormánynak fogja átadni a helyét és érdekes módon Fares el-Khou­­ryval, Sziria állandó TJNO-megbizottjával tartja a kapcsolatot, akit mint javít­hatatlan angolbarátot ismernek. Érdekes az is, hogy nemrégen Damaszkuszban járt a kairói angol követség arab osztályának a vezetője; Clayton tábornok utóda. Rö­vid látogatást tett Damaszkuszban Sziria londoni követe is; most pedig Kirkbride ammani angol követ sietett el Londonból oda. Ebből is következtetni lehet arra; hogy a „forradalom“ célja voltaképpen csak annak megakadályozása volt, hogy Sziria és Amerika között közelebbi kapcso latok jöhessenek létre és annak elérése, hogy angolbarát politikus-gárda kerüljön az állam élére. Maim' Coffee nanvttn Naponta frissen pörkölt kávé - Tea - Sütemé­nyek - Édességek COFFEE MAYER Haifa, Herei utca 23 Vei el : Eladás : HOLLAND-PALESTINE Comp. Ltd. Petach-Vikva Road 8 Herzl Str. 27 Ben Jehuda 2 Tel-Aviv: Haifa: Jeruzsálem: mindennemű ARANY PLATINA —EZÜST NEMES FEMEK fogászati, ékszerészet!,és befektetési célokra Felemelik a beépítetlen telkek adóját Júniustól könyitéseket léptetnek életbe a jövedelmi adónál A nemzetgyűlés költségvetési vitája so­rán Kaplan pénzügyminiszter több nagy­­érdekességil bejelentést tett. Az 5 millió 335 ezer fontra rugó előirányzat fedezé­sével kapcsolatban a miniszter közlte, hogy a jövedelmi adó után fizetendő há­borús többlet érvényessége március 31.­­ével lejár és a Kneszet elé terjesztett javas lat ennek a töbletadónak további negyed­évre való meghosszabbítását célozza. Mi­előtt az uj negyedévi költségvetés lejárna, a kormány május elsején beterjeszti a jú­niustól szeptemberig szóló költségvetési javaslatot és akkor bizonyos könnyítése­ket fog bejelenteni a jövedelmi adó tekin tétében. A könnyítések között a dolgozó feleség adómentes jövedelmének emelése is szerepel, azonkívül pedig a be nem épí­tett telkek utáni adók felemelésénél en­gedményt fognak biztosítani a katonák; rokkantak vagy azok családja tulajdoná­ban levő telkeknél. A kormány ugyanis azt akarja javasolni; hogy a be nem épített telkek utáni adót 35 százalékra emeljék; amivel a kincstár bevételeinek fokozása mellett arra is törekszik; hogy a telektu­lajdonosokat építkezésre serkentse. Miért késik az házépítő in2 Válság robbant ki az Amidar nemzeti épitkezési vállalat igazgatóságában Az állami központi építési vállalat, az Amidar cég körül újabb zavarok vannak. Legutóbb az a hir járta, hogy az 1000 la­kásegység építésére vonatkozó szerződése­ket a cég már aláirta és a megrendelése­ket is kiosztotta a Szoléi Boneh és a többi épitc vállalat között. Azután olyan jelentés jött, hogy a szerződések alapján meg is kezdik az építkezést, amikor vá­ratlanul az összes híreket megcáfolták és azt közölték, hogy Reiser mérnek, az Amidar egyik igazgatója, aki éppen kül­földi útról tért vissza, nem írja alá a szerződéseket, amig át nem tanulmányoz­ta azokat. Most azután a Haárec arról értesül, hogy az Amidar vállalati vezetőségében válság tört ki. Reiser mérnök, a vállalat öt igazgatójának egyike, aki a Szochnut érdekeit képviseli a vezetőségben, lemon­dott igazgatói állásáról és külföldre uta­zott, a hivatalos magyarázat szerint az­ért, hogy Svédországban kész faházakat vásároljon. Reiser mérnek hirtelen távozásának és az Adimar tevékenységével kapcsolatos felelősség elhárításának okairól külön­féle hirek keringenek. Többek között azt mondják, hogy Reiser tulmagasaknak ta­lálta azokat az árakat, amelyeket az Ami­dar többi igazgatója állapított meg a Szoléi Boneh és a tfbbi építési vállalat­tal kőtett szerződésekben és annak a vé­leményének adott kifejezést, hogy a sikun lakásokat olcsóbban is fel lehet építeni. Más verzió szerint Reisert személyi okok késztették az Amidar cégtől való távozá­sára. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az újabb válság miatt az építkezések meg kezdése további halasztást szenved. DajMan ezredes mégis tárgyalt Abdallahval ? Az A1 Hamismár szerint Rhodosbar egy második megállapodás is történt az arab háromszög sorsát illetően Néhány nappal ezelőtt nagy feltűnést keltett az United Press távirati iroda híre, hogy az izraeli külügyminisztérium meg­bízottai közvetlen tárgyalásokat folytat­tak Abdallahval. A híreket azonban a kül ügyminisztérium azonnal megcáfolta. En­nek ellenére az al Homismar legutóbbi száma az üggyel kapcsolatban a követke­zőket közli: A kormány szóvivőjének cáfolata eile nére megbízható hireink vannak arról, hogy Transzjordániában mégis létrejött egy találkozás Moshe Dajjan alezredes és MINDENFAJTA NYOMDAI MUNKÁT üzleti nyomtatványokat, meghívó­kat, könyveket, folyóiratokat stb. művészi kivitelben vállal az U J N Y K O ELET M D A KÖNYVKÖTÉSZET Tel-Aviv, Rechov Schlesinger 9 - Tel.29-98 Abdallah között. Ezen a megbeszélésen a háromszög kérdéséről és határaink kiiga zitásáról volt szó. Tudtunkkal a tárgya­lást maga Abdallah kezdeményezte, mi­után nyilvávaló lett számára, hogy ma­gára maradt Amerika, Egyiptom, Szaudia és Sziria intrikáival szemben. Sietett kö­zölni Izrael kormányával bizonyos enged­ményekre való hajlandóságát, hogy az or­szág keleti részével szemben támasztott igényeit biztositani udja. Dajannal való beszélgetése során Abd­allah a háromszög határairól tárgyalt és hozzájárult bizonyos módosításokhoz, ame lyek a Gilboá hegyet, Vádi Arát és a va­sútvonalat Izrael birtokában hagynák. Abdallah abban a reményben tette ezt, hogy ilyen feltételek mellett Izrael hozzá fog járulni a háromszögnek Transzjordá­­niához való csatolásához. Nem kerültek még nyilvánosságra Abdallah követelései­nek összes részletei, de kétségtelen, hogy ez a beszélgetés és annak Rhodosban tör tént folytatása Izrael kormányának Ígé­rete alapján történt, amely szerint Abd­allah, az angol bábu, kiterjesztheti ural­kodásának területét a Jordántól nyugatra fekvő területre is. Rhodosból jövő hírekkel ellentétben, mely szerint a fegyverszüneti megállapo­dásban nincsen szó a háromszögről, úgy értesülünk, hogy a Hebrontól Akabáig tér jedö vonalról szóló megállapodáson kívül az egyezménynek van egy második fejeze te is. Ebben a fejezetben kidolgozták a há romszög iráki frontvonalának minden rész letét, abban a feltevésben, hogy időköz­ben a területet Transzjordániához csatol­ják át.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék