Uj Kelet, 1949. október (32. évfolyam, 345-369. szám)

1949-10-02 / 345. szám

i Ara 28 mil 345. szám Tei Aviv, 1949 október 2, vasárnap חרזמ שדח יוא) -*לק ןותע ימוי יתלב יתגלפמ הפשב תירגנוה הנש ב-ל ךרועה : ר״ד .א ןוטרמ יארחאה: דוד ןש תכרעמה הלהנההו: t*־ .ביר בוחר רגניזלש 9UI KELET PArTONKIVÜLI-NAPILAP XXXII. évfolyam Főszerkesztő: Dr. MARTON ERNŐ A szerkesztésért és kiadásért felelős : SCHÖN DEZSŐ szerkesztőség és kiadóhivatal: TEL - AVIV, Schlesinger u. 9 Telefon : 29-98 Titkos atom-megbeszélések folynak a Szovjetunió és az öt nyugati hatalom között November közepén Amerika megkezdi a fegyverszállításokat az Atlanti paktum tagállamai részére LAKE-SUCCESS. (APP). A hat ér-A budapesti Rajk-per A Time and Tide szeptember 24-i számában a kővetkező érdekes cikk jelent »eg a budapesti Rajk-perröl, amelynek diplomáciai következményei most kezdenek hullámokat verni a nemzetközi politikában. Rajk László kommunista volt. A leg­­fontosabb szerepet töltötte be, amelyet ember totális államban betölthet, — a belügyminiszter és a politikai rend rség ellenőrének szerepét, ö volt Magyaror-­­szAg egyetlen Torquemadája, az az em­­bér, aki híveinek szemében a párt leg­­erélyesebb védelmezőjének számított- an. tak támadóival szemben. Ha hallatszot. tak ellene elég”letlenkedö szavak, e2 csak túlzott szigorúsága és merev fana­­tizmusa miatt történt. Rajkban — úgy hitték néha — nincs meg az a könnyed­­ség és szeretetreméltóság az emberekkel való érintkezésében, amely elvtársát. Rákosit jellemzi. De mindig megmagya. rázták, hogy meg kell védeni a népi for. radalmat a fasiszta reakciósok és a Nyu­­gat alattomos mesterkedéseivel szem­­ben. Rákosi elvtárs maga sokat fáradó, zott annak kihangsulyozásával, hogy Rajk elvtárs a kommunista párt teljes bizalmát élvezi. Különleges jelentősége van annak, — szokta mondani, — hogy azok, akik a magyar demokráciát akar. ják támadni, Rajk elvtársat választót­­ták ki támadásaik célpontjául. S végeredményben a szavai valóra váltak, ha nagyon különös módon is. Raji! László hűn lajstroma Most Pedig megtudtuk, hogy vala. mennyien tévedtek. Nemcsak a magyar közvélemény, nemcsak a külvilág, ha. nem maga a kommunista párt is, amely pedig sohasem szokott tévedni, ezúttal súlyos tévedésnek lett az áldozata. Mert — igy magyarázzák nekünk — Rajk elv­­társ egyáltalán nem kommunista. Nem volt kommunista már 17 évvel ezelőtt sem. Az egész Idő alatt kémtevékeny­­séget fejtett ki a párt soraiban. Túl ki. csíny a papír ahhoz, hogy fel lehessen sorolni bűneinek teljes lajstromát, a. mely valójában a politikai b’"׳ncselekmé­­nyék valamennyi területét magában fog­­lalja. . Rajk valamennyit bevallotta, azzal az alapossággal, amely jellemzi mind. azokra, akik a kommunista rend rség harapófogójába kerülnek. Horthy Miklós tengernagy rendőrei 1932-ben letartóz, tárták, mert kommunista propagandát csinált és azzal a feltétellel helyezték szabadlábra, hogy az ö agentprovokat őr­­jük lesz. Ezután sztrájkokra uszított, hogy megtorló intézkedéseket és letar. tóztatásokat idézzen el'. Jó kommunis. tákat juttatott rend rkézre. Spanyol­­országban azzal tevékenykedett, hogy megtörje a nemzetközi brigád magyar zászlóaljának harci szellemét. A csehek Is megizlelték ördögi ténykedéseinek izét. A spanyol polgárháború befejezése ut-sn, a francia lnternálótáborokban Rajk cselszövéseket sz'tt a jugoszláv kommunistákkal (akik, mint ahogy ki­­tűnik, m'-r 1939 távoli napjaiban letér, tek a vonalról). A második világháború ideién a Gestapo í’gyn ke volt, miután annak a segítségével került vissza Ma. gyarországra és folytatta a mük״dését azzal, hogy kommunistákat szolgáltatott ki a ,hatóságoknak és ti* kos ügynököket csempészett be a pártba. (Tekintettel arra, hogy — amint jeleneik — a spa­­-r>vo1 no’o-árh'bom idején kizárták ct a kommunista pártból, nehéz megérteni, hogyan sikerült olyan nagy befolyásra szerttennie a pártban olyan rövid idő. vei ezután.) A felszabadulás után együt זיי köd'tf az amerikaiakkal, akik Hor. thv és Hitler helyét ör'k׳ lték a bűn képvisel inek a szerepében a kommu. nista nolitikai valóságban. (Hogyan tu­­do^t időt szakítani magának a konnény elleni aknamunka összekapcsolására a magyar kormányban betöltött hivatalé­­nak emberfeletti módon kimentő mun. ká!a mellett-, — arról nem jött semmi felvilágosit'׳s.) Rajk eszk zül szo’gilt mindenkinek a kezében, aki meg akarta d inteni Magyarországon a fennálló rendszert, azt a rendszert, amelyhez ma. ga is tartozott. Rajk reakciós volt, fa­­siszta volt, trockista volt. 1'ikai fegyverszállításokat. Ezzel kapcso­­latban körülbelül 200 emberből álló katonai csoportok fognak ellátogatni Európa külön­­bözö fővárosaiba hogy előkészítsék a szál­­lttmányok átvételét. A hírforrás szerint .. valószínűleg Franciaország lesz az első, amely fegyvert kap AmerftátoL . .... Az első szállítmányok, amelyek az ame­­rikai készlet ek fölöslegeiből kerülnek elha­­józásra, főként tankokat, ágyukat, szállil­­tási és közlekedési felszereléseket fognak magukban foglalni. Ezzel kapcsolatban ma­­gasrangu tisztviselők • kiemelték Amerikának azt az érdekét, ..hogy léletktani okokbol sürgősen felfegy■ rerezze Nyugateurtípát és. hogy azután a szállítások szabállyszerü időközökben és mennyiségekben fogják kö­­vetni egymást. PÁRIS, (AFP). Lecheres tábornok, a francia légihaderö főnöke és a francia had sereg vezérkarának elnöke szombaton 8ür­­gösen elutazott Washingtonba ahol részt­­vesz az ott folyó katonai megbeszéléseken. nére is a szovjet egyoldalúan felbontotta Jugoszláviával kötött barátsági szerződé­sét és . .olyan politikát követ Jugoszláviával szem­­.. ben, a'nelyb:)! csak reakciós körök és a ■ • háboms uszítok húznak hasznot és egy olyan háborns pszichózist teremt a vl­­..!ágban, amely komolyan fenyegeti a bé­­..két és a nemzetközi együttműködést. .. A jegyzék végül kinhangsulyozta, hogy a szovjetkormány mindmáig nem válaszolt a jugoszláv kormány augusztus 3-iki jegyzé­­kére. amelyben azt javasolta, hogy a két kormány között felmerült "differenciákat megegyezéses, utón rendezzék, amire a két ország nemzetközi egyezményekben kötelez­­te magát. A szovjet e békés javaslattal szemben egyoldalú lépésre ha'/rozta el ma­­gát. amivel súlyosan megszegte nemzet­­közi kötelezettségeit SZÓFIA, (AFP). Miint ismeretes, a bolgár kormány kiutasította a Szófiában nemrég megtartott diák-világkongresszus­­..ra érkezett jugoszláv delegációt, . .. Michail Peslijak, a szovjet diákdslegáció ve­­zetöje ezzel kapcsolatban •kijelentette, ״az úgynevezett jugoszláv delegáció a világkön­­gresszust arra akarta felhasználni, hogy pro pagandát csináljon az áruló Tito-Rankovics banditák rendszerének“. Ezért kellett ki­­utasítani a delegációt. minda 24 órájában van nyitva. A 2-eS kapu (petachtikvai országút irányából), amely általános járm forgalom számára zárva van, gyalog pedig csak állami ti zt visel >k k zlekedhetnek raj fa. Ez a kapu reggel 6 órától este fél 7-ig van nyitva. A 3-as számú kapu (Montefiore-iLgyed irányából), csakis gyalogj rók s״ámára van nyitva reggel 6 órától este fél 7_ig. A k z ־nség délelőtt fél 10-tól déü 1 ór ig léphet be a Kirja területére. — Más id pontban csak k"l nlegas belépő igazolvánnyal vagy idézéssel lehet; Szómba^ és ünnepnap a 2 es és 3-as Számú kapu teljesen zárva van. ..ben a magatartásban, Truman elnök drá­­.. mai közlése ellenére hogy a Szovjetunió­­nak is van atombombája, NEW-YORK. (AFP). Warren Austin, az Egyesült Államok UNO-delegátusa kije­­lentette, hogy az Egyesült Államok komo­­lyan és tárgyilagosan hajlandó foglalkozni az atomenergia ellenőrzésére vonatkozó bár milyen javaslattal, amelynek ugyanazok a célkitűzései, mint amelyet az Egyesült Ál­­lantok által előterjesztett terv alapén az UNO jóváhagyott. Az amerikai UNO-delegátus, aki a Trygve Lie tiszteletére rendezett vacsorán be­­szélt, azzal a felhívással fordult a Szovjetunió­­..hoz, hogy a most folyo tárgyalások során tanúsítson sokkal realisztikusabb magatar .. tást az atomerö ellenőrzésének problé• májával kapcsolatban. WASHINGTON, (AFP). Kormánykörök ben szombaton kijelentették hogy az At­­lanti paktumhoz tartozó országok részére, november közepén kezdik meg az első -me-A jugoszláv kormány egyébként szom­­baton jegyzéket nyújtott át a belgrádi 8zov jetkövetség ügyvivőjének, amelyben azzal vádolja a Szovjetuniót, hogy megsértette az Egyesült Nemzetek alapokmányainak elveit. Ez a jegyzék válasz a Szovjetunió szeptem­­bér 29-iki jegyzékére, amelyben egyoldalúan felbontja a barátsági és együttműködési szerződést Jugoszláviával A jugoszláv jegy zók kihangsúlyozza, hogy a szovjetkormány a szerződést zsarolásra és. presszióra hasz nálta fel Jugoszlávia népeivel szemben, akik egy független szocialista államot akarnak teremteni maguknak. . A szovjetkormány — folytatja a jegyzék ..— brutális fenyegetésekkel és inzultu­­sokkal teii jegyzékek és a jugoszláv határ mentén végrehajtott csapat mozdulatok se­­■ gitségével akarja megfélemlíteni Jueoszlá­­vlát. ־ abból a célból, hogy ebben az országban is megvalósítsa antidemokratikus és antiszo­­cialir.ta intencióit. Ezek az antidemokratikus módszerek homlokegyenest ellenkeznek azok kai a külpolitika! elvekkel, amelyeket a szov­­jetkormány a második világháború alatt és után hirdetett. A jegyzék ezután hosszasan kifejti mi­­lyen föltétien bizalommal viseltetett Jugo­­szlávia a szovjet iránt és mennyi konkrét bizonyságát adta hűségének de ennek ehe-Hivatalosan jelentik: A Kirja híva. tala a köz nségnek a Kirjába való be­­lépésével kapcsolatban a következüket rendelte el: Minden belépő köteles igazolni ma. gát, ha a kapu őrsége erre felszólítja. — Minden tárgyat, csomagot vagy hason­­lót׳, amelyet a Kirj ba bevisznek, a be. járatnál átvizsgálnak. A Kirja hiavtalának engedélye nélk ’l tilos Kirjíból kivinni bármilyen tárgyat, csomagot, táskát vagy hasonlót. A Kirjába a k vetkező kapukon köz­­lekednek: Az l.es kapu (Dizengoff- és Jehuda Halévi uccák irányából), amely jármüvek és gyalogosok számára a nap dekelt állam, az Egyesült Államok, a Szov­­jetunió, Anglia, Franciaország, Kina és Kanada UNO-delegációi között ״atommeg­­beszéló&ek” folynak. .. Az üléseket a legnagyobb titokban tart­­ják és azok befejeztével semmiféle köz­­leményt nem adnak ki Tegnap délután a nagyhatalmak képviselői újabb két és félórás megbeszélést tartót­­tak de a jelek szerint semmiféle döntö, vagy fontos lépés nem történt. Ezzel kapcsolatban megemlítik, hogy mig az oroszok az atomfegyverek azonnali törvényen kívül való helyezését akarják és hajlandók megengedni, bizonyos fokú UNO- ellenőrzést, amelynek sűrűségét és félté­­teleit még nem állapították meg. addig a többi delegátus — a többség — azt java­­solja, hogy a főbb atomüzebek ellenőrző­­sét teljesen az UNO-ra kell bízni. Lényegé ben ez volt aa nyugati hatalmak eddigi álláspontja és ..semmisem jogosít annak a feltételezésére, • hogy bármilyen változás állhatna be eb-BUDAPEST, (—). A magyar kormány felmondta a Jugoszláviával fennálló barát­­sági és kölcsönös megsegitési szerződést. A magyar lépés Oroszország hasonló ak­­okiját követte. Moszkvához hasonlóaan, ..a magyarok is azt hozzák fel indokolásul, hogy Tito marsall kormánya megszegte '..és ״megbecstelenitette“ a paktumot, ..amelyet ilyenformán érvénytelenné tett A magyar jegyzék azt is állítja, hogy a barátsági szerződésnek Jugoszlávia részé­­röl történt megszegése bebizonyítást nyert Rajk László hazaárulási perének tárgyaié­­sán elhangzott vallomások által. A magyar jegyzéket Kállai Gyula külügyminiszter nyújtotta át pénteken Jugoszlávia budapesti megbízottjának. Jura Jovanovicsnak. PRÁGA (—) Cseh hivatalos körök szombaton még nem nyilatkoztak arról, hogy Csehszlovákia követni fogja-e Orosz­­ország, Magyarország és Legyelország lé­­péaét a Jugoszláviával fennálló barátsági szerzöds felmondásában. . .Románia és Bulgária részéröl sem tör . tént még semmiféle lépés ebben az ügy­­ben. BELGRAD (AFP). A szovjet-jugoszláv viszony elmérgesedése továbbra is a nemzet közi politika érdeklődésének homlokterében áll. Wernon Bartlett, a News Chronicle diplomáciai levelezője azt írja, hogy Orosz­­ország a közeljövőben minden valószínűség szerint meg fogja támadni Jugoszláviát, ab­­ban a feltevésben, hogy ez a lépés nem fog újabb -világháborút kiváltani. Az újság- Író véleménye szerint ■ Oroszország azért lesz kénytelen agresz­­sziohoz folyamodni, mert 11a Jugosziá­­..viában még két évig fennmarad a Tito­­■rendszer, akkor a szovjet elveszti a he­­..gemoniájál a többi keleteuropai államok­­ban is. LONDON, (AFP). A Jugoszlávia és a Kominform-államblokk közötti viszony rom­­lásával kapcsolatban illetékes angol körök szombaton annak a véleményüknek adtak ki fejezést, hogy nehéz lesz a Balkánon esetleg kirabbanó konfliktust lokalizálni, amennyiben a Szovjetunió arra határozná el magát, hogy lerohanja Jugoszláviát, akár közvetlenül, akár pedig a többé vagy kevésbé nyíltan ál­­cázott csatlósállamai utján. Minden olyan incidens, amely akár Görögországot, vagy Jugoszláviát, akár Albániát érinti, azonnal nemzetközi reakciót vonna maga után, — jelentették ki ugyanazon körökben. Magyarország és Lengyelország is felbontotta szövetségi szerződését Jugoszláviával Tito válaszjegyzékében az UNO*a!apokmány megszegésével vád alja a Szovjetuniót Komolyan számolnak Jugoszlávia mágtámadásának lehetőségével Megszigorították a kormányszékhelyre való belépést A kapunál mindenkit leigazolta (nak és a csomagokat atvizsgál'ak. __ A közönsé״ délelőtt fél 10 és 1 óra között léphet be a Kirja területére »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék