Uj Kelet, 1955. április (36. évfolyam, 2026-2048. szám)

1955-04-19 / 2039. szám

Mai számunk 8 oldal ». 100 r•-2039. szám. י Tel-Aviv, 1955 április 19., kedd MEGHALT | EINSTEIN ALBERT Az egész világot megrendítette és a zsidó népet és íz­­ráelt gyászbaboritotta a hir, hogy prof. Einstein Albert, minden idők egyik legnagyobb tudósa, a kiváló ember, az igazi zsidó és cionista nincs többé. Elméletei és fel­­fedezései, amelyeket 50 évvel ezelőtt, 26 éves korában alkotott, forradalmositották a tudományt s nj fejezetet nyitottak az emberiség történelmében. A* emberiség a modern kor géniuszát, a zsidó nép pedig egyik legna­­gyobb fiát gyászolja halálával. Princeton, (UP). — Albert Einstein professzor, a világ legnagyobb tudósainak egyike tegnap reggel 76 éves korában meghalt. Einstein halálát epehólyaggyulladás okozta és a princentoni kórházban kezelték. O't érte utol a halál. Einstein pályafutása teóriájával feltárta az atom korszak kapuját. öt évre rá, 1921-ben a fizikai Nobel dijat nyerte el, de ez a ki­­tüntetés főleg a fotoelektri­­kus jelenségekről irt tanul­­«lányának szólt, amely töb­­bek között a televízióhoz ve­­zetett. Röviddel a világháború be fejezése után Einstein sze­­mélyes jóbarátjával és tu­­dományos kollégájával, dr, Chájim Weizmann profesz• szorral együtt körútra in­­dúlt Amerikába, hogy pénzt gyűjtsön a héber egyetem felállítására, amelynek az­­óta is ő volt a leglelkesebb pártfogója. Az előadó turné során elkerült Princentonba a az ottani egyetem diszdok­­tori oklevelet nyújtott át a neves tudósnak. Princenton már akkor megnyerte Ein­­stein tetszését és kijelentet­­te, hogy majd egyszer ott fog letelepedni. Erre csak 1933-ban került sor, amikor Hitler elől menekülve el­­hagyta Németországot. Princentonban csendben és visszavonultan élt és tel­­jesen tudományos kutatásai­­nak szentelte magát. Csak ritkán tett nyilvános nyilat­­kozatot és ilyenkor rendsze­­rint a haladás, a szabadság gondolata mellett, vagy a cionizmus és Izráel érdeké­­ben szólalt fel. Legutóbb Op­­penheimer professzor ügyé­­ben exponálta magát, ami­­kor veszélyeztetve látta a tudományos kutatás szabad­­ságát. Albert Einstein 1679 már­­cius 14-én a würthenbergi Ulmban született, majd szü­­leivel Münchenbe költözött, ahol apja villamoskellékeket gyártott. Az Einstein-család 1894-ben Olaszországba ván dorolt ki, de a fiatal Alber­­tét a svájci Aarauba küld­­ték iskolába. Iskolaévei aaltt számtanórákból tartót­­ta el magát. 1900-ban a zü­­richi technikai főiskolán lett lektor, a következő év­­ben pedig Schaffhausenbe került, majd a berni szaba­­dalmi hivatal alkalmazta mint szabadalmi ellenőrt és ekkor megkapta a svájci ál lampolgárságot is. A zűri­­chi egyetemen nyerte el a filozófiai doktorátust. Már ezekben az években felfi­­gyeitek tudományos folyó­­iratokban megjelent cikkei­­re, amelyekben a fénykvan­­tűm teóriáját boncolta. En­­nek alapján a zürichi egye tem 1909-ben rendkívüli ta­­nárrá nevezte ki. Két évvel később Berlinbe ment, ahol a Vilmos császár egyetem fizikai intézete külön igaz­­gatói állást létesített a már hires fiatal tudós számára és teljesen szabadkezet en­­gedett neki a tudományos kutatásban. Világhírét 1916-ban ala­­pozta meg, amikor meg je­­lent nagy müve ״Az általán nos relativitás teóriájának alapjai”, amelyet egy évvel később a speciális relativi­­tás teóriájával egészített ki. A porosz és az angol királyi akadémia rendes tagjukká választották Einsteint, aki Nyilatkozatra készük Izráel mellett előtt Princentonban felke« reste Einsteint, aki nemcsak az atomkorszak súlyos pro­­blémáiról beszélgetett vele. hanem Izráel iránti mély sz-e retetének is kifejezést adott. Einstein kijelentette, hogy az izráeli önállóság hetedik évfordulóján felhívást akar intézni a világhoz, amely­­ben hangsúlyozni akarja íz­­ráel fennállásának morális szükségét és követelni akar­­ja, hogy hárítsák el Izráel utjából a veszélyeket. Weizmann professzor ha­­lála után neki ajánlották fel Izráel államelnöki tisztjének betöltését, de ezt a megtisz­­teltetést szokásos szerénysé­­gével elutasította kijelentve, hogy ő csak a tudomány em­­bere és nem államférfi. Még halála előtt is Izráelt támo­­gató nyilatkozatra készült. A b a Even nagykövet tegnap Washingtonban ki­­adott gyásznyilatkozatában elmondta, hogy néhány hét Eisenhower és Truman méltatják hogy Einstein 1939-ben Roo­­sevelt elnökhöz intézett le­­veiében közölte az atomrob­­bantás lehetőségét. Einstein azt is közölte az elnökkel, hogy a németek is kisérle­­teznek az atomrobbantáa­­sál és Amerikának fel kell vennie velük a versenyt, mert különben a nácik ki­­pusztítják a civilizált vilá­­got. Ez a levél bírta rá Roo­­seveltet arra az utasításra, hogy szerkesszék meg az atombombát. Amikor azon­­ban hat évvel később lezu­­hant az első atombomba Hirosimára, Einstein igy nyilatkozott: Az atombomba most már nem szolgálja az emberiség javát, hanem ko­­moly veszélyt jelent. ״Nemcsak Amerikát, ha­­nem az egész emberiséget (Folytatás a 8-ik oldalon) Az amerikai sajtó külön kiadásokban közölte Ein­­stein halálának hírét és Eisenhower elnök volt az elsők között, aki gyásznyi­­latkozatot adott ki. ״Nincs a világon még egy ember, aki a 20-ik században oly sokat adott a tudományos fejlődésnek, mint Albert Einstein és senki sem volt oly szerény, mint ő. Elő min­­taképe volt az egyes ember óriási termelőképességének a szabad társadalomban” — mondotta Elsenhower, aki részvéttáviratot küldött Einstein Margotnak, az el­­hunyt professzor lányának aki maga is betegen fek3zik a princetoni kórházban. Az amerikai lapok, ame- Iyek oldalszámra ismerte­­tik Einstein életét és ha­­talmás művét, elmondják, ״Frumin"־ édességek (חרזמ שדח יוא) טלק ןותז ימוי יתלב יתגלפמ הפשב מירמוהה* 1* :ךרוזה ןוטרמ.אר״ד :יארחאת דוד «Hiún 7:ל*ומה הרזמ שלת ,מ״יןב .א״ת ור XXXVIL évfolyam. .)',ד ל» F«BMrk»szta: Dr. MARTON BRNO. ■ A szerkesztésért és kiadásért fslelős SCHON DEZSŐ. — Kiadó: MizracM Ohadas L.td., Tel-AYiv. RectaoY Hánegev (TOU Schlesinger) 11. sz. Telefon: •7«77. Napirenden kívül: Az arab államok Izraelt támadják kommunizmust, amelyet uj­­fajta kolonializmusnak ne­­vezebt. Az elnök kénytelen volt néhányszor rendre uta­­sitani a konferenciát, amely, ismételten dörgő tapssal szakította félbe Dzsamali beszédét. ״A cionizmus egyike az emberi történelem legsöté­­tebb és legocsmányabb sza­­kaszainak” — folytatta be­­szédét Dzsamali. A cionis­­ta mozgalom az imperializ­­mus eszköze, amely terüle­­tek meghódítására és fel­­osztására törekszik. Izráel felállításával a cionizmus betetőzte bűneinek sorát, amikor egy égés■ népet űzött ki hazájából, — mon­­dotta. szivárgók automatafegyve­­rekkei lőtték a Zacharia közelében lévő Estaol falut, ahol tegnapelőtt éjjel is be­­szivárgók jártak és megse­­besitették a telep egyik la­­kóját. Az estaoli éjjeli őrök viszonozták a tüzet, mire a támadók visszavonultak. Be szivárgók jártak az elmúlt éjjel Bét Govrin környékén is. Gyilkossági szándékkal Mint a nyomozás megálla­­pitotta, a Zachariában elkö­­vetett merényletet szaksze­­rü alapossággal készítették elő. A támadók 20 kiló rob­­banóanyagot helyeztek el a ház alatt és a robbanás kö­­vetkeztében a ház romhal­­mázzá vált. A falu lakói a robbanás hallatára és a rombadőlt házból előtörő jaj veszékelésre a helyszínre siettek, míg az éjjeli örök ezalatt tűzharcban állottak a visszavonuló beszivárgók­­kai. A férfiak hozzáláttak a romok eltakarításához és negyed óra múlva kimentet­­ték Idő Ávrahám Dávid kurdisztáni ólét, aki egy év­­vei ezelőtt házasodott. A fiatalember közölte, hogy a romok alatt kell lennie a csecsemőnek is, akinek a sírását egyáltalán nem hal­­lották. Megfeszített munka után úgy a csecsemő, mint anyja épségben kerültek elő. Ezután még két családtagot egy 60 éves é~ egy 16 éves nőt mentettek ki a romhal­­mázból, akik súlyos sérülő­­seket szenvedtek. Katonai körök szerint a zachariai támadók gyilkos­­sági szándékkal jöttek, mert a település közelében lévő értékes gazdasági szerszá­­mokhoz hozzá sem nyúltak. Tegnap délután a Transz­­jordániával közös fegyver­­szüneti bizottság ülést tar­­tott, de érdemben nem tár­­gyalt, mert az UNO-megfi­­gyelők még nem terjesztet­­ték be a nyomozati jegyző­­könyveket. hogy nyilvánosan Ítéljék el Izráel ״illegális és agresszív államát”. Szerinte a kolónia­­lizmus az a három erő, a­­mely veszélyezteti a világ békéjét." Az araboknak meg kell kapniok, ami nekik jár. Palesztina történelmi szem­­pontból a három nagy val­­lásé, a keresztényeké, a mo­­hamedánoké és a zsidóké, de nemcsak egyiküknek a tulaj dona. Dzsamali ezután Csu En- Lai felé fordulva hasonló hangnemben támadta a meg a romok alatt, aki fel sem ébredt a körülötte zajló eseményekre. A hadsereg szóvivőjének jelentése szerint a település éjjeli őrei lövéseket adtak le a beszivárgókra, akiknek azonban sikerült a határon túlra menekülniök. A me­­rénylet este 10 órakor zaj­­lőtt le és az UNO-megfigye­­lök még az éjszaka folya­­mán megkezdték a nyomo­­zást. Zacharia 8 kilométer­­re fekszik a fegyverszüneti határtól és a nyomozók a rendőrkutyák segítségével végig követték a nyomokat. Ugyancsak tegnap éjjel Transzjordániából jövő be­niszterelnöki székből, egy­­ideig a háttérben maradt, de rövidesen kiderült, hogy megtartotta befolyását a pártban. Amint Moszkvában Malenkov eltávolításával is­­mét megváltozott a helyzet, Rákosi Mátyás egyre job­­ban előtérbe került és ő in­­ditotta meg a kommunista párt súlyos támadásait Nagy Imre politikája ellen. Ez­­után már csak az keltett (Folytatás a 8-ik oldalon) azt válaszolta, hogy kormá­­nya már elhatározta az egyiptomi paktumhoz való csatlakozást. Damaszkusz, (UP). — Ismeretlen tettesek két bőm bát dobtak szocialista tűnte­­tők sorai közé, megsebbesit­­ve egy asszonyt és egy gyér meket. A tüntetők revolver­­tűzzel válaszoltak, aminek következtében Galep Sisakli képviselő meghalt és töb­­be nmegsebesültek. lábbal az emberi morált". Nasser ezután Franciaorszá­­got támadta, majd kijelen­­tette, hogy a nemzetközi együttműködés csak akkor lehetséges, ha elismerik min den nép önrendelkezést jo­­gát és a hatalmak tartózkod nak a beavatkozástól más államok belügyeibe. Utána Faddel Dzsamali iráki delegátus féktelen íz­­ráel elleni támadása követ­­kezett, amelyet a konferen­­cia hatalmas tapssal foga­­dott. Dzsamali követelte, Tel Aviv, (Az Uj Kelet katonai tudósítójától.) Né­­hány hónapig tartó viszony­­lagos csend után transzjor­­dán beszivárgók garázdái­­kodtak az elmúlt éjjel a je­­ruzsálemi körzetben. A Har­­tuv közelében levő Zaharia településen felrobbantottak egy házat, amely a benne lakö hatszemélyes családra omlott. Szerencsének köszön hető, hogy emberéletben nem esett kár. A család több tagja súlyos sebesülést szenvedett, akiket beszállt­­tottak a jeruzsálemi ״Sááré Cedek” körházba. A család legfiatalabb tagját, egy négyhónapos csecsemőt tel­­jesen sértetlenül találtak düs Andrást választotta Ma­­gyarország miniszterelnöké­­vé. Nagy Imre 1958 július 4-én lett Magyarország mi­­niszterelnöke. ö vezette be Magyarországon a Malen­­kov-féle gazdasági vonalat, amely háttérbe helyezte a nehézipart és fogyasztási cikkek gyártására helyezte a fősúlyt. Rákosi Mátyás, akit heves támadások köze­­pette távolítottak el a mi-Damaszkusz, (UP). — Kamill Chamoun, Libanon elnöke kijelentette, hogy a török kormány hajlandó a Nyugattal szemben képvisel­­ni az arab államokat, az íz­­ráellel kapcsolatos kérdések ben, ha Szíria és Libánon csatlakoznak a török-iraki szerződéshez. Az elnök ezt a közlést tette Szavri el-Ata­­ri sziriai miniszterelnöknek, kérve őt, hogy halassza el áz Egyiptom vezetése alatt álló arab paktumhoz való csatla­­kozását. Amennyiben Sziria visszautasító választ adna, Úgy Libánon kénytelen kü­­lön utón járni és csatlakoz­­ni a török-iráki szerződés­­hez. A sziriai miniszterelnök Beendung, (UP és AFP), ft* ázsiai és afrikai államok konferenciájának első nap­­ta az arab delegátusok éles Ikráel-ellenes támadásai je­­gyében állt, bár ez a kérdés nem szerepelt a napirenden. Ab arabok azonban éppen a napirendi vitát használták fial kirohanásaikra. Soekarno elnök üdvözlő beszéde után Sostroamigogo indonéziai miniszterelnök 4 gyarmati hatalmak elleni AÜ támadással indította meg a vitát. Eles szavakkal ostorozta azokat az államo­­kait, ״amelyek azt hiszik, bogy atombombákkal és az erőszak politikájával lehet bfatositeni a világbékét.” Híg Csu En Lai kínai mi Iltszterelnök lemondott a megnyitóbeszéd jogáról. Dél Vietnam delegátusa heve­­sen támadta a kommunista államokat, amelyeknek dik­­tatárai semmibe veszik az emberi jogokat. A konferen eia öt elnököt választott, akik között Abdel Nasser egyiptomi miniszterelnök és VciUd Szalah transzjordán miniszter szereplnek. A transzjordán delegátus Úttal Abdel Nasser, Egyip­­tom miniszterelnöke szólalt fék ״Az UNO tudatával, se­­gitségével és hozzájárulásé­­vtá kiűzték hazájából Palesz­­tina ■épét és helyükbe kül­­főidről behozott gyülevész népséget telepitettek le. A történelemben még nem for­­dúlt elő, hogy Ilyen brutális A» kegyetlen módon tiporták Budapest, (UP♦. A ma­­gyár kommunista párt teg­­nap leváltotta Nagy Imre mintezte relnököt. Úgy Ma­­gyarországon, mint a kül­­földön már hosszabb ideje várták Nagy Imre bukását éa a tegnapi lépés nem kel­­tett meglepetést. A 60 éves Nagy Imre már két hónap­­ja állítólagos szívbaja miatt kórházi kezelésben van és Budapesten még azt sem tudják, vájjon egy budapesti kórházban fekszik-e, vagy­­pedig, mint egyesek állítják, Moszkvába vitték kezelésre. A magyar parlament teg­­napi rendkívüli ülésén kö­­zölték, hogy Nagy Imrét felmentették állásától, mert ״a népi de­­mokrácia érdekeivel ellen kerti eszméket követett é• tevékenysége súlyosan károsította » komniunis­­ta pártot, a magyar népi demokráciát és a szocia­­lista fejlődést". Nagygyal együtt eltávoli­­tottak a kormányból Farkas István eddigi hadügyminisz­­tért Is. A kommunista párt úgy Nagyot, mint a zsidó származású Farkast kizárta a párt politikai bizottsága­­ból és Farkast az öttagú párttitkárságból is. , A parlament titkos szava zással a miniszterelnök ed­­dig( első helyettesét, Hege-Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen, szeretett édesanyánk, nagyanyánk és testvérünk özv. GROSSMANN SIMONNÉ szül. ROSENBERG HELÉN HAIFA - KASSA 65 éves korában, hosszú szenvedés után itthagyott bennünket. Temetése ma, kedden, április 19־én 11 órakor lesz a Tábor­­utca 60 számú gyászházból. — Külön autóbusz indul. Gyászolja kiterjedt családja Haifán és New-Yorkbatt. ״Frumin״- váfli ׳ Házat robbantottak a beszivárgók Zachariában Nem történt halálos sérülés Nagy Imrét leváltották — Hegedűs András a miniszterelnök Meggyilkoltak egy képviselőt Damaszkuszban a bandungi konferencián A Nyugatot és a komunizmust egyaránt kritizálták

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék