Uj Kelet, 1968. április (49. évfolyam, 5989-6013. szám)

1968-04-22 / 6006. szám

Az újságokból A héber lapok tegnapi vezércikkeinek javarésze a varsói gettólázadás negyedszázados évfordulójával és ezzel kap­­csolatban a lengyelországi antiszemitizmussal foglalkozott. I. ^ (HAJÓM, a Gáchál lapja). A lengyel BolBl'jsB helyettes közoktatásügyi miniszter íz­­ráel-ellenes becsmérlő szavait, melyeket a varsói gettólázadás negyedszázados évfordulója alkalmá­­val hallatott — a lengyelországi antiszemita uszítás csúcs­­pontjához érkezett. A lengyelországi helyettes miniszter szavai a ״nyugati zsidó kapitalizmusról”, kísértetiesen emlé­­keztetnek Hitler propagandaügyi miniszterének, Göbbelsnek szavaira a ״zsidó plutokráciáról”. Lengyelországnak ez a ״jelenlegi nevelője” szégyentelenül merészelte a gettóláza» dás emlékünnepén összehasonlítani a nácik bűneit a ״cio­­nista agresszióval”. Ezeknek a méreggel átitatott szavaknak hallatára nem csodálkozunk, hogy csakis lengyel földön állíthatta fe! Heinrich Himmler, a náci főhóhér a halál­­táborokat. Az antiszemitizmus a lengyel államrezsim híva­­talos ideológiájává vált és az ott élő maroknyi zsidóság valósággal a pogrom szélén áll. Miközben pedig a lengyel helyettes közoktatásügyi miniszter ezeket a druva szavait hallatta Izráel és a zsidóság ellen, a lengyel hivatalos táv­­irati iroda közzétette a varsói párttitkár nyilatkozatát, aki Gomulka hívei közé tartozik. E nyilatkozat szerint: ״A cionista-ellenes kampány kicsúszott a hivatalos állami ható­­súgok kezéből és közönséges becsmérléssé és emberek meg­­szégyenítésévé vált.” Mindez a ״bűvészinasra” emlékeztet. Könnyen lehet, hogy az antiszemita kampány, amelyet Gomulka kezdett el־ végül is uralma veszteségével végződik majd. II. (HÄCOFE, — a Vallásos Nemzeti Párt 4 I *J b lapja). — A lengyelországi kommunista — fajvédő rezsim, amely megingott pozi­­cióját antiszemita uszítással igyekszik megerősíteni, eredeti­­leg úgy határozott, hogy szombaton avatja fel az auschwitzi zsidó emlékpavilont. Az időpontot azért tették szombatra, hogy ezzel is bosszantsák a zsidókat. Végülis azonban a zsidó világ tiltakozásának hatására, a ״Lengyel Szabadság­­harcosok Veteránjai”, akik a hivatalos szertartást rendezik, úgy határoztak, hogy vasárnapra halasztják az avatást, ״mert nem akarjuk bosszantani a zsidókat, akik amúgy is haragosak”. A szertartást tehát elhalasztották vasárnapra. Vajon a zsidó szervezetek képviselői, akik egy kicsit is becsülik magukat, résztvesznek olyan emlékszertartáson, amit olyan antiszemita rezsim rendez, amely üldözi azokat a megmaradt zsidókat, akik még Lengyelországban élnek?. Feltételezhető, hogy néhány olyan zsidó származású, meg­­hunyászkodő kommunistán kívül, akik már régen elvesztet­­ték önmegbecsülésüket — egyetlen igaz zsidó sem vesa részt azon az ״előadáson”, amelyet Gomulka rendez ott, ahol a németek és lengyelek hárommillió zsidót gyilkoltak meg. Hl. (DAVAR, — a Hisztadrut lapja). —* J na v] A varsói gettólázadás univerzális jellegű, יי de zsidók felkelése volt. Amilyen mér­tékben jelképezte és bizonyította a felkelők hősiességét, olyan mértékben jelképezte és bizonyította elszigeteltsé­­güket. Ez a dicsőséges, de reménytelen lázadás drámai esemény volt, már csak sajátosságánál fogva is, ám tra­­gikus következménye jellemezte azon milliók sorsát, akik védtelenül hullottak a náci gyilkosok karjai közé. A világ tanult valamit a modern emberi történelem ezen szomorú és megszégyenítő fejezetéből. Megértette a zsidó nép tragédiáját és saját országhoz való jogát. Az emberiség megértette azt is, hogy milyen veszélyek rej­­tőznek bizonyos emberi csoportok kollektiv megbélyegzé­­sében, amelyeket bizonyos jelenségek előidézésével vádolnak, fis Lengyelország kormánya, az a kormány, amelynek föld­­jén haláltáborok álltak (vajon véletlenül?) — ez a kormány tudja, vagy nem akarja megérteni mindezt. Mártimud Riad Moszkvában RmkBK (HAAREC, független polgári napilap)'. jj1K1S Machmud Riad, egyiptomi külügyminisz­^ ~' " tér moszkvai és tervezett prágai és budapesti látogatása, megerősítik azokat a feltételezéseket, hogy Egyiptomnak érdeke felvetni a közelkeleti kérdést az UNO közgyűlésén. Minthogy Egyiptom a gyakorlatban megbuktatta dr. Gunnar Jarring küldetését, ugyanakkor azonban még nem érzi magát elég felkészültnek arra, hogy felújítsa a háborút Izraellel, vagy akár korlátozott méretű katonai akciót hajtson végre, nem marad más hátra szá­­mára, minthogy újra élessze a diplomáciai háborút Izráel ellen. Honnan ered az Izráel-ellenes kampány megismétlése az UNO-ban? Lehetséges, hogy Abdul Nasszer jobban lelkesedik érte, mint a Szovjetunió urai. Annak a ténynek ismeretében, hogy az oroszok két ízben szavaztak az UNO- ban az amerikaiakkal (a rendkívüli közgyűlés során és a Biztonsági Tanácsban), az arabok legnagyobb elkeseredő­­sére, feltételezhető, hogy Egyiptom szeretné már jóelöre biztosítani a maga számára a Szovjetunió és csatlósai támogatását. Machmud Riad nyilván ezzel a céllal utazott a három kommunista fővárosba. Az sincs kizárva azonban, hogy a kezdeményezés a Szovjetunióból indult ki és az egyiptomi külügyminiszter látogatása a Kremlben és a két másik fővárosban azt a célt szolgálja, hogy összeegyeztessék tak­­tikájukat. Minthogy Egyiptom meghiúsította dr. Jarring küldetését, szükséges, hogy valami pótlékot találjon he­­lyette — az UNO-ban való tárgyalás megfelelhet erre a célra. Ha ez a kezdeményezés is csődöt mond, Egyiptom rendkívül komplikált helyzetbe kerül és éppen ezért nincs kizárva, hogy még mindig mérlegelik, érdemes-e kezdemé­­nyezni ezt a tárgyalást az UNO-ban. A legtöbb jel azonban arra mutat, hogy az arabok felvetik ezt a témát és nekünk természetesen, fel kell készülnünk erre. 1968 IV 22 Uj Kelet 3 Agettóíalaktól Je táláig A ״Hősiesség és pusztulás emléknapja" Felavatták Jeruzsálemben a ״Nevek termét" — Emlékünnepségek országszerte mszán hó 27-én -1 győzelmi nap évfordulóián avatják fel a vészkorszak hőseinek emlékművét — A zsidó partizánok és antináci földalatti mez- Salem tagjainak világkongresszusa Számos ünnepélyes szertartás, emlékmű-avatás, kong­­resszus, tömeggyülés keretében emlékezünk meg az idén a vészkorszakbeli zsidó ellenállás és a varsói gettófelkelés Uö-ik évfordulójáról. Az ünnepségek hivatalosan már a múlt héten megkezdődtek, amikor Jeruzsálemben megtartották a ״Hősiesség és pusztulás korszaka” tudósaüiak és kutatói­­nak nemzetközi találkozóját és múzeumban kiállítás nyi­­ük. Egyébként a kibucban 40 ezer résztvevőre számita­­nak. A náci Németország felett aratott győzelem évforduló­­jan, május 8-ikán avatják fel Jeruzsálemben a vészkor­szak hőseinek emlékművét, amely neurostából készült 26 méter magas kompozíció. Az emlékmű modern •kifejezé­­si eszközökkel jelképezi a zsidóság hősi ellenállását a náci hóhérokkal szemben. A zsidó partizán szerveze­­tek és az antináci földalatti mozgalom volt tagjai július 22-ikén Jeruzsálemben (Bin- Jáné Háumá) tartják meg első világkongresszusukat, amely kiegészítő és szerves része a varsói gettőfelkelés negyedévszázadoa jubileumá­­nak. A négynapos kongresz­­szuson mintegy ezer külföl­­di delegátus vesz részt, kő­­zöttük valószínűleg jelen lesz az egyik kelet-európai országból jött küldöttség is-A Jád Vásém emlékható­­ság augusztusra tervezi a vészkorszak menekültjeinek világtalálkozóját, amelyen főleg a nyugati országokban élő volt lágerlakók látják viszont egymást. Ugyancsak augusztusban nyílik meg Je­­ruzsálemben a Megemlékezés hegyén a kiállítás, amelynek neve magáért beszél: ״A gettófalaktól Jeruzsálem fa­­iáig.” Ezen a kiállításon sok ! ezer okmányt, fényképet és i egyéb dokumentumot mutat­­! nak be, amelyek bizonyítják ' a zsidó nép tömeges ellen­­t állását a második világhá­­ború idején. (fuchs) 27) a ״Hősiesség és pusztu­­iás napján” nagyszabású em lékünnegség lesz este 6 óra­­kor a jeruzsálemi Jád Vá­­sémben, ahol valószínűleg Zálmán Sázár államelnök is jelen lesz. Ugyanezen az órá ban (este 6) a volt gettó­­harcosok és partizánok által alapított nyugat-galili Lo­­chaméj Hágetáot kibucban és az észak-negevi Jád Mór­­deeháj kibucban rendeznek nagyszabású emlékünnepsé• geket. Jád Mordecháj kibucot, Mordecháj Anilevicsről, a varsói gettófelkelés legendás parancsnokáról nevezték el. A Lochaméj Hágetáot ki­­bucban egy másik gettóhar­­cos, Jicchák Katzenelson kői­­tőről elnevezett emlékházban tott beszédet Los Angeles­­ben, támadta a Johnson kor­­mányt a vietnami kérdés­­ben előállott helyzet miatt. Az amerikai kormány kije­­lentette, hogy bárhol és bár­­mikor hajlandó tárgyalni a békéről és ezt az ígéretét teljesítenie kell. Kennedy azt is követelte, hogy a kor mány adjon amnesztiát azok nak a katonáknak, akik lel­­kiismerti okokból kivonták magukat a szolgálat alól Vietnamban. Kennedy meg­­emlékezett dr. King halálá­­ról és támadta az úgyneve­­zett ״Fekete Erő-csoportot”, amelynek vezetőit anarchis­­táknak nevezte. got. Főleg azok a turisták keresik fel a Jád Vásémnek ezt az intézményét — akik az Európában elpusztult sze­­retteik után tudakozódnak Április 25-ikén (niszán hó Los Angeles, (Reuter). — Robert Kennedy szenátor tegnap kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak jogi és erkölcsi kötelezettségei van nak Izráellel szemben, ame­­iyeket minden körülmények között teljesítenie kell• A közelkeleti béke reménye csak akkor valósulhat meg, ha az arab államok elismerik Izráel létét és leülnek a tár­­gyalóasztalhoz. ״Meggyőző­­désem, hogy erkölcsi köte­­!ességünk figyelembe venni az izráeli nép és a zsidóság szenvedéseit.” A szenátor, aki elnökje­­!ölti kampánya során tar-Tegnap, vasárnap a jeru­­zsálemi Jád Vásémben Me­­náchem Begin tárcanélküli miniszter, továbbá a parti­­zánok, gettóharcosok, anti­­náci harcosok és náci-rok­­kantak képviselőinek jelen­­létében avatták fel az ״Ulám hásémot”-ot, a nevek termét, ahol a vészkorszakban el­­pusztult 6 millió zsidó közül mintegy másfél millió zsidó­­ra vonatkozó adatot gyüj­­töttek össze. Hatalmas mun­­ka előzte meg a nevek tér­­mének megnyitását, ahol minden halott emlékére egy kis ״aktát” nyitottak. Ezek az akták, amelyek a mártír potos személyi adatait tar­­talmazzák, alfabetikus sor­­rendben állnak a polcokon és bárki néhány perc alatt megtalálja a kívánt anya-A Hitachdut OléJ üinigaria f közleményei 1 * TEL-AVIV Bemutató előadás! ״Este 8־kor háború után” Szeretettel meghívünk é3 min­­׳ denkit elvárunk, nagyszabású, zenés, kétrészes kabarémüsorunk ra 1968 április 22-én, hétfőn este 8 órakor a tel-avivi HOH., Há­­j járkon 61 alatti léghűtéses kul­­. túrtermében: Alpár Éva első fel­­' lépése Tel-Avivban, a budapesti Déryné szinház v. énekes, tán­­cos attrakciója. Sándor György, I díjakkal kitüntetett haifai, fia­­] tál énekes. Leichtner Éli, a ma­­gyár jisuv kedvenc komikusa, uj ׳ aktuális, politikai kabaréja. A zongoránál Ismét: Karczag Arán­­י ka. Teljesen új műsor! Egyveleg, J magyar-zsidó operettszezők rit­­kán hallott dalaiból, stepp és modern táncok, látványos, de­­korativ kosztümök, duettek, po­­litikal konferánsz, D0 Gaulle le­­vele Ben Gurionhoz (közklvá­­natra), óda a neftesekhez. Tinó Lumbago nagy olasz hegedüvir­­tuoz, telefon, Huszka, Lilly bá­­rónő paródia, Vaá'nay, Szenesem­­bér, tréfák és számos meglepe­­tés. Költséghozzájárulás: 2.50 IL. Pénatárnyitás este 7-kor. TEL-AVIV Értesítjük kedves közönségün­­két, hogy a ma esti előadás előtt Kaczér Illés Központi HOH. elnök üdvözölni fogja az orszá­­gunkban tartózkodó dr. Jakubo­­vits Gyulát, az Angliai Magyar Zsidók Egyesületének elnökét. * BEÉR SEVÁ Ma, hétfőn, a szokásos klub­­napon, örömmel látjuk a chá­­vérokat. Háziasszonyok: Kész. tenbaum Sári és Koppelmann Szurika. A nagy érdeklődéssel várt orvosi élőujság első részét ked­­den, f. hó 23-án este, pont %9 órai kezdettel tartjuk a Nánásl Kulturotthonban. Dr. Gesztes Tamás: ,,A modern anasztézia { és az emberi szervezet újjá­­élesztése”, dr. Karpf László: ,,Népességszaporulat és születés­­szabályozás” cimen tartanak elő­­adás. Bevezető: Dr. Friedmann Sándor. Beléptidij 2 font. * NAZÁRET ILIT A Názáret-iliti HOH nagysza­­básu vidám estjén szívesen lát­­juk önt és kedves családját, április 27־én, szombat este a Wizo moadonban, pontosan 7 órakor kezdünk, a műsor 9.15־ kor végződik. Színre kerül: ,,Es­­to 7-kor háború után!” énekes, táncos, vidám kabarémüsor. Fel-Í lépnek: Alpár Éva (először Ná­­záretben!) zenés, táncos, énekes műsora. Leichtner Éli a jisuv kedvenc komikusa, teljesen új, , kacagtató paródiákkal! A zongo­­r ránál: Karczag Aranka. Műsoron: c Huszka. Lilli báróné, paródia, ]1 stepp és modern táncok, sanzo­­י nők. A komikus naplója, De ej Gaulle, Arab árus, Tinó Lumbá­­gó, olasz csodahegedűs, stb. Migdál Háémekből, autóbusz י oda, vissza! Terembérhozzájáru­­lás: 2.50 IL. Elővétel a ,Hotim' csemegeboltban. KENNEDY: Amerikának kötelezettségei vannak IzráeiBeB szemben Az arabok ismerjék el Izráelt és üljenek le vele tárgyalóasztalhoz HE hónaptól kezdve1' több a jövedelme mert e hónaptól kezdve növekszik bevétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék