Uj Magyarság, 1938. november (5. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

2 rstmmm Wmacmrs&g REDD, 1938 NOVEMBER 1 Dit IS VBVO’tH OBSZtka ismueseil meskitdeai. Hi PflLDGYAY GYŐZŐ VIKTOR szűcs. Bécsi­ utca 5. sz. szlovák nép őszinte megtisztelése miatt töltött el a beszélgetésekre három igen drága hetet! A ruszinföldi cseh rém­uralom, a szoldateszka közönséges rablóhadjárata és Volosin Augusztin telefonos uralomkomédiája az egész vi­lág előtt meggyőzően bizonyítják, hogy Prága a fölösleges vérontás árán is csak időt akart nyerni, hogy a magyar igazság golyóját a levegőben megállít­hassa. Volosint,­­ aki Budapesten ta­nult és művelődött, természetesen in­gyen, ahogy az „elnyomott” nemzeti­ségekhez ilik, —­ az érvénytelen cseh alkotmány alapján nevezték ki a Ru­szinföld diktátorának azzal a külön meghatalmazással, hogy a Magyar­­országgal folyó tárgyalások vezetésére is jogosult... Volosin nevében már túl­sokat gyilkoltak a csehek ahhoz, hogy a magyar államférfiak leüljenek vele a tárgyalóasztalhoz, de Bródy András sorsa szomorú példa lehet a szlovák kormánynak is, hogy mi vár a tagjaira, ha Prága követeléseit s parancsát nem teljesítik. A magyar kérdés végleges el­intézése után a szlovák nép kényve­­k egyre kiszolgáltatott áldozata lesz Prágának, mert hiszen az átmeneti ked­­­vezmények­et egyelőre csak a magyar jogok meghiúsítása érdekében kapta!... A Sirovy-kormány a müncheni egyez­mény világos rendelkezéseinek és szel­lemének meghamisítására törekszik, amikor a Magyarországon élő szlová­kok ügyét a határrendezés kérdésébe belekeverni próbálja! Sirovyéknak semmi közük nincs a magyarországi szlovákokhoz! A csilei kormány ugyan­olyan joggal kérdezheti meg tőlünk, hogy mi van a békéscsabai tótok­kal, mint Sirovy kormányelnök úr, aki nem az első, hanem a második cseh köztársaság miniszterelnöke! Cseh­országból ideszakadt nép nincs Ma­gyarországon s különben is a határok rendezésére kértünk fel döntőbíróságot és nem a békéscsabai városi tanács ügyeinek megbeszélésére ... A határok éraszerű kiigazításának elvét pedig vilá­gosan lefektették a müncheni egyez­ményben s a berlini követbizottság egy­másután hoz határozatokat a német- cseh új határ végleges vonalának ész­szerű megállapítására. A történelmi múlt, a középeurópai népek tárbeli keveredése és a sajátos magyar­­érdekek,­­ amely­ek­ igen sok vonatkozásban általános európai érde­kek is,, — a tiszta etnográfiai határt szinte lehetetlenné teszik a felvidéki viszonylatokban . A szudétaföldön a né­metség és a szlávság etnográfiai határ­vonala világosabb, tisztább, jobban el­­különíthetőbb, mint az ezeréves közös múlttal összekötött és egybemosott magyar—szlovák és magyar—­rutén nyelvhatárokon s éppen ezért a döntő­­bíráskodásban is nagyobb mértékben kell érvényesüljön az észszerűség elve, mint a német-cseh határon, ahol az etnográfiai és az észszerűségi szem­pontok már a németség ősi elhelyez­kedésében igen közel kerültek egy­máshoz! A hatalmas német birodalom létét különben sem veszélyezteti egy­­egy olyan észszerűttlen, rövid határsza­kasz, ami a kis Magyarországnak örö­kös veszedelme lehet.Ugyanez az elv alkalmazható a kö­zös magyar-lengyel határ sokat vita­tott kérdésére is, mert sem a cseh, sem az orosz jövőbeli tervek nem fenyeget­hetik olyan mértékben a nyugati nagy­hatalmakat, mint Lengyelországot és Magyarországot! A második cseh köztársaság állam­formája és határa egyelőre ismeret­len s a döntőbíróság nem tudhatja még ma, hogy a Magyarországtól meg­tagadott területeket tulajdonképpen kinek adja át?... Hol a biztosíték ahhoz, hogy az új Csehország tényleg három autonóm állam föderatív egy­ségére épül? A ruténeket máris cseh diktatúra alá szorították s a szlováko­kat is rákényszerítették a pozsonyi városi autonómia felfüggesztésére ugyanakkor, amikor a szlovák kor­mány kitiltotta a cseh lapokat a Fel­vidékről .., Határtalan zűrzavar ural­kodik az összes cseh államjogi kérdé­sekben s a határok sorsa fölött döntő nagyhatalmak nem felejhetik el azt a kegyetlen tényt, hogy Európa nyugalma sem állott még helyre és úgy a cseh, mint az orosz politika a legkisebb változás esetén a sors fordulatának ere­jével megelevenedhetik, nem csupán Ma­gyarország és L­engyelország rová­sára! A józan illanatnyi helyzetből­­ szabad. A nacionali­s, végső mun­kás v­ariási, közös fel­adat" -ír. Felkelhet még a rövid európai vihar. A nagy nemze­tadó erővel fegyverkez­nek, a oldal újra szervezkedik a világ ml­den táján s eljöhet az idő, amikor nagy kár lesz minden talpalat­nyi földért, amelyet a nacionalista hatalmak vörös hídnak átengedtek a csehek kezére. A cseh uralom húszesztendős tanú­sága szerint a szlovák és a rutén nép a régi m­agyar-horvát dualizmushoz ha­sonlatos államkénéiben sohasem nyo­morodoa volna úgy el, mint a cseh fennhatóság alatt! A csehek a szláv testvériség címen a közös, egy törzsbeli­ kultúra hazugságával fojtották meg a szlovák .Önállóságot, amit a magyar a törzsi és nyelvi különállás miatt soha­sem tehetett volna meg! Federatív ál­lamformában, csak fajban és nyelvben egymástól valóban eltérő népek élhet­nek békében, — ahogy ezt a sok év­százados horvát-magyar béke bizo­nyítja,­­ mert az úgynevezett „test­­vérnépek” a közös fedél alatt rögtön hajbaka­pnak s az erősebb a gyöngébb azonos irányú kultúrájának és külön éle­tének teljes elpusztítására tör, süzért nem lesz soha tartós csehszlovák ha­­rctközés... A hét végén a magyar katonák az új határok szélén akarnak állani! Elég volt a külön megadóztatásunkból s ele­get néztük a golyót, ahogy meg-meg­­állott a levegőben .. . Szabad, friss éle­tet akarunk élni, új életritmust kere­sünk becsületes akarattal, hogy betölt­­hessük az idők parancsát a külpolitiká­ban s a belső életünkben egyaránt. Azért sürgős ügyünk elintézése, mert a töméntelen tétovázás után meg akar­juk mutatni Európának a tettek, a munka, a­ haladás, a korszerűség nem­zetét, az új magyar világot! teressel ezt olvashatjuk: „És azt mondják, hogy neje nem szép és igen közönséges, pedig a­kit­ ő szeret, nem lehet vagy nem kellene közönségesnek lenni”. L­ássuk, hogyan találkozik a földesúr lánya a szegénységgel. Árvíz van, azon a tavaszon immár harmadszor, a béresek kö­zelebb szorulnak a kastélyhoz. „Szegény, szegény apró rongyos sápadt gyermekek, oh milyen jókor kell nekik megtanulni a törést, szenvedést! — sápadozik Antónia. —--Kiig sokan ebben a korban a czukros ételek közt is mérgesen válogatnak, addig hány van, ki hetekig is alig lát egyebet málókenyérnél, a­mi csakugyan rossz ele­del, kivált magába”. Kedves hangsúlyt kap a bizonykodás: „a­mi csakugyan rossz eledel” — ha nem hinnők el! . . . Amin végül csodálkozhatunk: Kölcsey Antonia költői lélek, kissé bogarasnak is tartják, mégsincs spinétje, hárfája vagy más­ hangszere. Barátnői közül sincs Senki­nek ilyet, holmija, s így látszik, hogy a spi­nét vagy hárfa inkább be­szélyekben szereplő kellék. De amit rossza­lhatunk: korának magyar köl­tői közül sem ismer­­senkit­, Kölcsey kivételével. Németül és franciául olvas: Hugót, Goethet, fordítás­ban Bulwert. Fordítgat is belőlük, hosszan elmélkedik róluk. De nem olvasta Berzse­nyit, Csokonait, Kisfaludyt, Kazinczyt.­ Vö­rösmart­yt, Bajzát, a fiatal Petőfit. Általá­ban nem olvasott verseket. Mintha csak­ugyan azt várta volna: ő róla írjanak verset.. (S hogy Kölcsey Antónia naplóját olvas­hatjuk, azt Kozocsa Sándornak köszönhet­jük, aki ezt a százéves naplót a Nem­­zeti Múzeum anyagából kiemelte, kitűnő jegyzetekkel kísérte és egy érdekes tanul­mánnyal megtoldva kiadta.). temteni Benn’ ! Most, amikor derül a látóhatár és húsz év után úgy érezzük, kezd felsza­kadni az a novemberi köd, mely azóta szüntelen rajta ül a lelkeken, még kísértetiesebb az emlékezésünk azokra a szörnyű órákra, amikor egyik városligeti villa halljában a pesti irodalmi gettó és a pesti al­­vitág néhány katonaruhába öltö­zött alakja hozzátartozói szeme­­láttára meggyakolta Tisza Istvánt. Sok rémség elől födte el szemét az orgyilkos golyó, — énekelte a régi Magyarország e komor mártírjá­ról a költő és most, hogy húsz esz­tendő után tán vége szakad a rém­ségek korszakának, most, hogy az ő halálával megkezdődött össze­omlásból végre első lépést teszünk a feltámadás felé, még lázasabb, még forróbb, még mélyebb a gyű­löletünk az iránt az alvilág iránt, mely az ezeréves ország épületét akkor aláaknázta és összeomlasz­totta. Ó, ez a magyar nacionaliz­mus ebből a húsz esztendőből sokat tanult és nem lesz nagylelkű, nem lesz megbocsátó és felejtő többé azokkal szemben, akik a kardot kezünkből azon az őszön kiverték! Húsz év után is őrt állunk és vi­gyázunk arra a szellemre, amely soha többé a magyar népet meg nem mérgezheti. Most, a nyomorú­ság korszaka után végre újra épí­teni kezdünk, ismét azokra gondo­lunk, akik az épületet, a történelmi Magyarország gyönyörű épületét, gyáván, gyalázatosan, titkos faji gyűlölettől hajtva rombadöntötték. A puskacsőbe mereven néző Tisza István mártíralakja is azokat jut­tatja most eszünkbe, akik a fegy­vert akkor Nagymagyarországnak szegezték... Nagyon fölháborodott egyik liberális lapunk azon, hogy az Új Magyar­ság legutóbbi számában megírtuk: ha a csehek tiltakoznak az ellen, hogy egyes felvidéki területek a zsidó szavazatok jóvoltából kerül­jenek vissza Magyarországhoz, ám mi lemondunk erről az előnyről s hajlandók vagyunk beleegyezni abba, hogy a zsidók ne szavazhas­sanak. Ne szavazhassanak se a csehekre, se reánk, döntsük el tehát ezt a kérdést — a zsidók nél­kül. A liberális lap hazafias ma­gaslatra emelkedik velünk szemben s azt mondja : mi a nemzet nagy érdekeiről feledkezünk meg, amikor üyesmüket írunk s le akarunk mondani bizonyos „felénk hajló” szavazatokról. Erre válaszunk a következő: a felvidéki magyar te­rületek kérdését Olaszország és Németország dönti el a bécsi érte­kezleten, bizonyára az 1910-es vagy 1918-as etnikai adatok alap­ján. A népszavazástól éppen a csehek húzódtak vissza, mert meg­futottak a biztos vereség elől. Hogy ezt a vereségüket menteges­sék és szépítgessék, azért találták ki főleg Németország felé való cé­lozgatással, hogy a népszavazás azért volna erkölcstelen, mert sok­helyütt a zsidóság döntené el a kérdést. Erre írtuk, hogy mi a zsi­dók nélkül is bíznánk vagy bíztunk volna és bízunk ma­ is a népszava­zás eredményében, tehát hajlandók vagyunk a népszavazásba úgy is belemenni, hogy a zsidók sehova se szavazhassanak. Ők azt mond­ják most, hogy „felénkhajló sza­vazatokról” nem szabad lemondani. Népszavazás esetén mindenesetre lehetséges, hogy a zsidók Magyar­­országra szavaztak volna, de lehet­séges az is, hogy nem. Sőt az is lehetséges, hogy óvatosságból túl­nyomó részük tartózkodott volna a szavazástól. Ha tartózkodtak volna, akkor úgyse értünk volna velük semmit, ha ellenünk szavaznak, akkor jobb, ha ezt nem cselekszik meg, ha viszont Magyarország mellett szavaztak volna, akkor a mi igaz az egész liberális politiká­ból, amely azt hirdeti, hogy itt a zsidóság kíméletlenül el van nyomva, hogy a zsidótörvény tönkretette őket, stb. stb. A lényeg: azonban nem ez! A csehek ezzel a zsidó-problémával akartak ki­mászni az erkölcsi kátyúból s mi ezt nem akarjuk megengedni nekik. Erről van szó, öreg hitsorsosok! Ez a politika! Egy hetes minisztertanács kezdődött Pá­riáján, amely rendkívüli intézkedé­seket akar hozni a francia gazda­sági és szociális helyzet rendezé­sére. Az új rendeletek egész soro­zata fenyeget, amelyek mélyen belenyúlnak a kapitalizmus életébe. A rendeletek és a reformok egyik fele a nagy vagyonokat fogja súj­tani a hírek szerint, amennyiben új adókat és szociális terheket fog bevezetni. A reformok másik része azonban a népfronturalom alatt felbomlott rend héyreállítására irányul s azt akarja elérni, hogy a munkások ne foglalhassák el a gyárakat, önhatalmú bíráskodást ne folytathassanak s vessék magu­kat alá a munkavállalási feltéte­leknek — az anarchiát akarja tehát a kormány kiküszöbölni. Végül szó van a negyvenórás munkahét re­formjáról és a Blum-féle intézke-­ dések sürgős revíziójáról, amit óvatos formában a kormány úgy jelent be, hogy „minden népréteg­nek egyformán vállalnia kell az áldozathozatalt a mai nehéz idők­ben”. Mit jelent ez, ha nem a nép­front-uralom végső felszámolását? Franciaországot nagy belső válság rázza ... A külpolitikai fejlemé­nyek teljesen tönkrették a népfront hitelét s a francia gazdasági életet, másként lábraállítani nem lehet, mint a Blum-féle intézkedések re­,­formjával, vagy teljes eltörlésével. Nem irigylésreméltő feladat az, amely előtt Daladier-kormány áll! Reformokat visszavonni a világon a legborzalmasabb politikai fel­adat lehet, aminek sohasem szoo­kott jó vége lenni. Franciaország­ ebbe a helyzetbe esett bele, meg­gondolatlan és elbírhatatlan refor­mokat alkotott a népfront poli­,­tikusainak jóvoltából és egyes pri­­­vilegizált rétegek számára. S eze­­­ket az ország és a társadalom kol­­lektívuma nem bírja el. Várjon az egy hétig tartó minisztertanácson, ki tudják-e találni azt, hogy hogy lehet mindezt, megoldani ? Jaffában is nagy tisztogató műveletet rendezett az angol katonaság Jeruzsálem, október 31. Jaffában hétfőn reggel ugyanolyan ka­tonai műveletek kezdődtek, mint amilye­nekkel a múlt héten a jeruzsálemi óvárost ■megtisztították az arab felkelőktől. Az angol hatóságok intézkedésére hír sze­rint két újabb bombarobbanás adott okot. A városban a legszigorúbb ostromállapotot léptették életbe és megtiltották, hogy a lakosság elhagyja házait. As­zamol kato­naság kora délelőtt megszállta a várost és­­hozzáfogott az arab házak rendszeres át­kutatásához. A katonai műveleteket a kü­lső kerületekből a különösen veszélyes­nek tartott óváros felé haladva hajtják végre. Többszáz arabot máris letartóztat­tak. A Tel Aviv melletti Manchia negyed­iken is nagy a feszültség. Házkutatások során két bombát találtak. Harminc em­bert itt te­letartóztattak.

Next