Uj Magyarság, 1942. november (9. évfolyam, 248-271. szám)

1942-11-29 / 271. szám

VASÁRNAP, 1943 NOVEMBER 39 (Az országos Iparegyesület centennáris Ünnepségei.) Ebben az évben száz esztendeje annak, hog­y az országos iparegyesület Kossuth­ Lajos vezetésével megalakult. A centenná­­riumi ünnepség első része szombaton délelő­t zajlott le. Az egyesület küldöttsége Kenéz Béla elnök, Görgey István társelnök, Neuhold Kornél és St.Uhmer Géza dr. alelnök, valamint Dáliok­i Kováts Jenő ügyvezető igazgató ve­zetésével megkoszorúzta az egyesület alapító­jának, Kossuth Lajosnak­­ szobrát, koszorút helyezett az egyesület első elnökének, Batthyány Lajos grófnak emlékét őrző mé­­rsesre, második elnökének, Eötvöss Józsefnek szobrára és Zichy Jenő gróf elnök emléktáb­lájára. Ezután a Kerepesi-tenterő’ion Matte­­j­ovits Sándor és Tolnay Kornél elnökök sír­ját koszorúzták meg. A százéves évforduló all'!a­lmából tartandó díszközgyűlés vasárn­ap délelőtt 11 órakor lesz a magyar nemzeti mú­­zeum dísztermében. A díszközgyűlést József főherceg nyírja meg. A kormányt Varga Jó­zsef iparügyi miniszter képviseli a díszköz­gyűlésen.­­• (A kéményseprők nyugdíjszabályzata.) A keresztényszocialista, kéményseprő munká­sok országos szakegyesülete tervezetet dolgo­zott ki nyugdíjintézmény felállítására, amely szerint a munkaadók és a munkavállalók kö­zösen fizetnék be azokat a járulékokat, ame­lyek alapján meghatározott feltételekkel le­hetne a kéményseprőknek öregségük esetére nyugdíjat folyósítani. A tervezet a szakembe­rek elismerését megnyerte.­­ (A szafazilsitu­d dijaié felemelése.) A Ma­gyar Távirati Iroda jelenti: Az iparügyi mi­niszter rendeletet adott ki, amely szerint ha a szabadalom megadása esetében nyomtatás­ban közzétételre kerülő mellékletek terje­delme hat leírés lapot (oldalt) meghalad, min­den egyes további leíráslapért (oldalért) 5 pengő nyomtatási pótdíjat kell fizetni. A pót­­díjat a találmányi bejelentés közzétételétől számított két hónap alatt kell megfizetni. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell, ha a találmányi bejelentés közzététele a rendelet hatálybalé­péséig még nem történt meg. A rendeletet a Budapesti Közlöny pénteki száma közli.­­­ (Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamok Debrecenben és Szolnokon.) A tiszántúli mezőgazdasági kamara január, február és március hónapokban Debrecenben és Szolno­kon háromhetes mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamokat rendez. Jelentkezni lehet a ka­maránál, Debrecen, Hunyadi­ utca 5.­­ (Újfajta olajnövényt termelnek Német­országban.) Berlinből jelentik: Németország olajnövényku­ató intézeteiben végzett kísérle­tek bebizonyították, hogy egy, a Délkelet­­ásziából származó érték­es olajnövény közép­európai éghajlat mellett is megterem. Az itt termesztett növény, olajtartalma 32—33 szá­zalék flat­ta olaj, az olajnyerés után vissza­maradt növényrészek pedig abraktakarmányul használhatók fel. Német részről elhalározták az újfajta olaj­növénynek a magjaik német területeken való nagyarányú termesztését.­­ (A „Hermes“ magyar általános váltó­üzlet rt.) részvényeseinek november 28-án megtartott közgyűlése az Igazgatóság által előterjesz­ett mérleget elfogadta. Az 1041/12. üzletévre szóló esztalék­sz.-­vényt jó fillérrel fogják 1942 november 30-tól beváltani. A köz­gyűlés elhatározta ez alaptőkének ( 3 360 000- ről) , 5.040­ 000-re való fölemelését 8­.000 d­b egyén­ként P 20 návár­­’...a, 1042 július 1-től osztalékjogosult új részvénynek návért­éken való kibocsátásával. Az új részvényeket 2-1 arányban a régi részvényeseknak ajánlják fel. Belföldi részvényesek 10.­2 december 1-től december 0-ig. külföldi részvényének 1942 de­cember 1-től december 31-ig gyakoro­lta­ják az elővételi jogot. Az igazgatóság új tagja Oetl-Pálffy Dénes dr. lett.­­ (Szent István hezében tartják az 1943. évi nemzetközi vásárt.) Illetékes helyen most döntöttek a jövő évi budapesti nemzetközi vásár megtartásának időpontjáról és elhatá­rozták, hogy azt 1943-ban is Szent István­­hitében rendezik meg. A vásár vezetőcége a megfelelő előkészítéseket máris megtette és a szükséges előmunkálatokat megindította.­­ (Bank és föld.) Kelemen Ferenc, a nagyk­eni­­zsai takarékpénztár ügyvezető­ igazgatója fenti cílen érdekes könyvet írt. Az olvasó ez u­olsó másfél év­tized mozgalmas eseményeinek tükrében láthatja a magyar hitelszervezőt és főként a vidéki pénzintéze­tek mélyreható munkákénak eredményeit. A laikus számára is könnyen érthető könyv­e­ van szakember munkáin, aki a hitelélet és a bankvilág minden kér­déséne­k alapos ismerőse. Vízállás A földművelésügyi minisztérium vízrajzi Intézete Jelenti: A Duna Resgensburgná­l és Passaunél érad, másutt apad, alacsony vízállást. Szombati dunai víz­állások: Schärding 1­­36, Passau 322, Aschach 157, Struden 195, SCrem­s 208, Bécs 188, Pozsony 30, Ko­márom 3­71, Budapest 16, Paks 4 —15, Baja 50,­­Mo­hács 80, Ber­dán 132 Gombos 152, Palánka 140, Új­­vidék 108, A Rába Szentgotthárdnál — 51,. A DV­ va Barcsnál —119, D­r . rarmb­o­­­cen á 1 —13. A Tisza Tekehsza­r­s Tiszaújlak között és Csongrádnál árad, máshol apad, igen alacsony vízsá­­isú. Szombati tiszai vízállások: Máramarossziget 24' Visjó —37, Tekeháza —72, Tiszaujlak —124 V­ágá ror k­am­é i ^ ^*146. Tokaj —20. Tiszafüred —109. Szolnok —­116. Csongrád —1£9. Szeged —60. Zenta —39. A Szannai Désnél -r—70. Szatmár­németinál —110. A Bodrog Bodrogszerdahelynél 60. A Sajó Bánrévén M 28. A Hernád Hidasnémetinél —5. A Perettyó Margittá­­nál —8. A­­Körösök­­Csúcsánál 40. Nagyváradnál ■r­­133. Békésnél —64. Cyománál 22. A Maros Maros­­­­vásárhelyi 1­­1 —79. Makónál —12. A Balaton Siófok­nál 48. A Velencei-tó agárdnál 120. A MAGYARSÁG POLITIKAI NAPILAP Szerkesztő: RADNAI ENDRE Helyettes szerkesztő: VASKA GI­ZA Felelős kiadó: Ne­rgizkY LÁSZLÓ :­ Stádium sajtóvSzi-n­ai rt Budapest, VIII., Rökk Szilárd­ utca 4. Felelős: Györy Aladár igazgató * B ** MBS MM Föld Dem G T r- ITT-------mim 1 —rnnnnn-ri—-rn-rrrrnrnnn-i n---------nrn-rr nnrTriniTTTijnionifinrwriiMnirii.il Budapesten a jövő héten a múlt hónapban előre kiadott tartalékburgonyát kell felhasználni Tojást adnak a H betűs szelvényre A székesfőváros közélelmezési ügyosztálya közli, hogy a november 30-tól december 13-ig terjedő két hétre a budapesti közellátási szelvényívek „H“ betűs szelvényére egyen­­k­ént 4 (négy) darab tojást kell kiszolgál­tatni. Egyben közli a közélelmezési ügyosztály azt is, hogy a november 30-tól december 6-ig terjedő hétre a közelátási szelvényívekre bur­gonyát a közellátásügyi miniszter rendelkezé­sére nem­ osztanék ki, mivel­ erre az időre a budapesti közellátási szelvényív „R“ betűs szelvényére október 15-től kezdődően tarta­lékképpen a két kilogramos fejadagot már kiutalták. Ez alkalommal tehát ezt a meny­­nyiséget kell felhasználni. A december 7-től kezdődő hétre természe­tesen további ráutalá­sok történnek majd. Mive­l a vendéglátóiparok, stb. részére a de­cember 1-től 7-ig terjedő időre október köze­pén a „C“ betűs burgonyavásárlási igazol­ványokra a tartalék burgonyát ugyancsak kiutalták, ezért a december 1-től 7-ig terjedő időre kiadott „J“ betűs burgonyavásárlási igazolványok érvénytelenek és azokat bevál­lal­­ilos. Erre az időre a vendéglátóiparok, stb. ugyancsak a részük­re már kiadott tarta­lék burgonyát kötelesek felhasználni. «15. WmaGYARSAG Előrelátó intézkedések a rendelkezésre álló készletek igazságos és egyenlő elosztásáról . Azok az intézkedések, amelyeket a kor­­mány a közett.. As szabályozása terén leg­utóbb bejelentőit, mL.dm­.d előtt nyilvánvalóvá teszik, hogy vége w.i azoknak­ * as .d stets.., amikor felelőtlenül lehet eloklani valamely rendelkezés betartásának, vagy be nem tart­á­­sának kérdése fölött. Rend a fel­e minden­nek, mondja a régi magyar közmondás s a rend szigorú betartása különösen kötelesség akkor, amikor csupán a rend jelenti a rendel­­kezésre álló élelmiszerkészletek arányos és igazságos szétosztását. Azok, akik talán most nehezen viselik el a különböző korlátozó in­­tézl­edéseket, a legjobban elveszítenék a fejü­idet ak­kor, ha az előrelátó gondoskodás hiá­nyában egyszerre csak zavarok támadnának a közel idiusban és azokat a napok­at, amikor a rendelkezésre álló készleteket meghaladó tőségben fogy­asztották­ az egyes élelmiszere­ket, egyszeres nincstelen napot: vallav.d . fii. A megszorítások, ha szűkösebben is az ed­digi bőséges adagoltnál, de egész éven át b­z­­tosítani fogják a közelirt­ás zavartalanságát. Az új közellátási rendszernek az egész vona­lon való érvényesülése pedig az új ka szolgál­­tatásti rendszer alapján lehetővé fogja tenni, hogy az átmeneti megszigorításokat fokozatos javulás válthassa fel Mindenre tut­ilyosa van annak, hogy mit jelent a közellátás a belső front szempontjá­ból. Mindenki megérti tehát, hogy a kormány minden eszközzel biztosítani kívánja az or­szág lakosságának az élelmezését a rendel­kezésre álló készletek igazságos és egyenlő elosztásával. Minthogy a tapasztalat azt bizo­nyította, hogy a beszolgáltatás eddigi módja nem hozta meg a kívánt eredményt, ezért el­rendelte a készletek elszámoltatását és a bár­­milyen téren jelentkező feleslegek igénybevé­telét. Sokféle mód kínálkozott arra, hogy a beszolgáltatást a kormány gyorsabbá és bő­ségesebbé tegye, az új beszolgáltatási rende­let végrehajtásánál azonban a kormány a leg­enyhébb módot választotta és a gazdikra bízta a rendelkezések végrehajtás­t és ellen­őrzését. A gabona birtokosa állapítja meg és jelenti be a beszolgáltatandó mennyiséget s a bejelentések ellenőrzésére alakított elszá­moló bizottságokban is gazdák ellenőrzik, hogy a beszolgáltatás rendben menjen vígba. A bizottságok tagjait a város vagy a község lakói közül nevezik ki, azok tehát a helyi viszonyokkal teljesen ismerősek s tudják, hogy kinek mennyi készlete lehet és vám­ellenőrző bizottság három gazda tagja közül egy képviselőtestületi tag, egy pedig az eh ár­tatlan lakosság­ érdekeit képviseli. A bizott­ságok működése tehát nem az erőszakos igénybevételen és feljelentésen, hanem a helyi és mezőgazdasági ismereteken alapul. A rendelet egyébként büntetlenséget is biz­tosított azok számára, akik eddig valamilyen oknál fogva nem tettek eleget a törvényes rendelkezéseknek. Amennyiben most, a komo­lyabb helyzetben, pótlólag bejelentik és be­szolgáltatják fölös készleteiket, mentesülnek a büntetés alól. Illetékes körök remélik, hogy a helyi bizottságok működése és a nagy­arányú országos ell­enőrzés olyan eredménye­ket fognak hozni a kenyérgabonamennyisé­gek növelése terén, amelyek lehetővé teszik a fennálló nehézségek leküzdését. Mindezek az intézkedések magyarázatul szolgálnak arra, hogy miért volt szükség a fejadagok átmeneti csökkentésére. A csök­kentést a kormány igazságosan hajtotta végre. Az ellátatlan lakosság kenyérfejadag­jának csökkentésével egyidejűleg leszállította az önellátók kenyérgabona fejadagját is. A fejadag csökkentése szigorú, intézkedés, de mellőzhetetlen volt, mert a rendelkezésre álló, eddig bejelentett kenyérgabona elégtelen­nek mutatkozott arra, h­ogy az eddigi adagok mellett az ország ellátását az új termésig biztosítsa, márpedig a háború idején elsősor­ban arról leelt go­.volcalzod­ni, hogy mindenki egyenlő elbánás alapján részesüljön a közeli ha­tásban. Kivétel nem lehet a törvény alól s ez a kö­zösségi érzés hozzá fogja segíteni az ország népét ahhoz, hogy fegyelmezetten viselje el ez átmeneti korlátozásokat és igyekezzék megfeszített erővel a javulás előfeltételeit megteremteni. Tőzsdék, piacok |»_.­­1__„• A részvénypiacon szombaton Elf IGK­­30 Ol? egyenlőtlen volt az irányzat. A *­lixpiacon ugyanez volt a hely­zet. Záró árfolyam­ok, az előfordult kötések zárójel­ben. Részvények Nemzeti Bank 340.— (348—340) 340.—, Hiutal­bank 53.— (54 ) 54—, Hitelbank 100.— (100) 69.5. Magyar bank 67.— (63.5) 68.5, Des­ámitolő 69.5 ( 69) 69—, Kerti-ked,Imi bank 162.5 (161—163) 162—, Nemzeti takarék , 42.25 ——) 43.5, Moktér — (60) 59 , Pesti hazai 130— (130) 133—, Első rp. biztosító 1350 — (—) 1350—, Béktozsabai 40 — (40.5) 40.5, Első bp. Kézmalom 37.5 (—) 38 —, Kirilymalixn 25— (—) 25.—, Bauxit 548— (549) 542—, Borsodi szín 31.25 (—) 30—, Szentlőrinci 22.5 (---) 23—, Tröszt 108— (111) ill—, Ausztria 32.5 (—) 35— Délcukor 178— (176) 174—, Magyar cukor 259— (208—239) 258—, Georgia 48. —'48—47.75) 47.75, ,D r e h er - H u g a 0 r. m p. eh e r 398— (—) 408—, Gschw­indt 2330— (2300) 2­00—, Pongdri sör 815— (830) 833—, X21ó 402— (—) 401 —, Goldberger 128— (—) 12.3.—, Magyar kender — (—) 57—, Pamut­r­ar 92­5 (91.75)'91 75 Szegedi kender 215­— (213) 211—, Ob.no­n — (50) 49.5, Mű­trágya 235— 12601 261 —, ■ Klotild 34.75 (—) 26—, Szikra — (—) 315—, Gumi K­O— (—) 104—, Vasúti forgalom 56 5 (58) 57.5. Kőszén 1070— (1085) 1035,—, Nagybátonyi 63.5 163)1­63—, Salgó 89.75. (89.75—87) 275, Urikányi 50 5 (5?) 51.5. Rig­er 182— (—) 182—, Fegyver 164 5 (164 5—160) 160—, Ortiz P'.7 *57) 58—, Acél 191— (—) 191—, R'ma 239 5 ( 245) 245—, OCa 27— (—) 20— —, Na*lel 95.5 (96 5—98.5) 97.5. FktUarncíozlsú papírok Népszftv., font 98 (—) 96.5, kényszerkölcsön 77.25 (78.25—78 75) 73 25. 192. évi nyerítményk­ölcsön 93.5 (93.5) 98 5. 1914. évi főv k­ötv.­­'80 ( 479) 179. 1927. évi főv. kötv. 123.5 (123—124) 123. Külföldi tőzsdék Berlin. Zárlat: Accumulatoren 175. Alig. Elektr Gse. 180’,i. Bayrische Motorenwerke Á.-G. 153, I. P. Bemberg 170, Conti Gummi 130*i, Dr'ml-r-Penz 194 ötnyolead, Deutschs Erdői 175, I. G. Farben- 3Cisszaka$z MinimCferbor ára hétköznap 55 fillér, vasárnap és ünnepnap 65 fillér Leg­kisebb hirdetés (10 mm) 5,50 P, illetve 6,50 t­ álláskeresőknek 50% kedvezm. i T*rs___! Kössön csendes társulást biztos fedezettel,, 1000 P után­ havi S3—CO pe­ngő hátronnal. Nagy mozihoz, különböző gyárak­hoz, vegyi, orvosi műszerek és műszaki nagyvállalatokhoz betár­sulhat 31.000 P-161 150.030 P-ap* kihegyezek 3000 P-168 280.000 P-ig Hungária I­er. iroda Ferenc-vkörút 39. II. emelet 4. Telefon: 339-389 és 136-496­­ Szőnyeg­­ Keleti perzsa szőnyegei­ különlegesen szép összekötők kedvező áron kaphatók KOVÁCS JóZSEFNy szőnyes­­keresk­edő, Bérkocsis-u­. 19» II. 11. VESZI'M­ csekély naszonnal adunk perzsa és Smyrna szőnye­geket. ..Antikart“. IV Pilvax kő». Városház utcai sarokház . Telefon- 14-44-11. Hirdessen a KISSZAKASZ-ban FIZETEK CI kötet Révai lexikonért 260 P-t 2 „ Zenei lexikonért 45 P-t 10 ., Brehm: Állatok víl. 75 P-t Thomas Mann bibliai író. 25 P-t 5 kötet Hélrann Szakfa: Magya- történelemért. 50 P-t­­1 köt. Herczeg Ferencért 100 P-t 51 „ Mikszáthért 170 P-t Thomas Klar­n drsz. novellái 10 P-t teszek könyveket, könyvtárakat, soroza­tokat a legmagasabb napi áron. Ehrenreth­ László Szent Setoto-krt 12 Tel.: 111-566 BOTOR jómir.öségű, kisipari, lelkiismeretes munka, Jutá­nyosán, részletre is Bútoros­nál, Bangha-uteg 16—13 (vel. József-u.), Baross-kávéhárnél. Budapesti pénzintézet felvesz lehetőleg kereske­lmi érettségivel, rendelkező őskeresztény tisztviselőket 24—35 éves korig. A saját kézirású pályázatban megadandók: 1. életkor, 2. iskolai végzettség, 3. esetleges nyelvtudás, 4. eddigi gyakorlat, 5. fizetési igény, 6. katonai szolgálatának ele­get tett-e? Az ajánlatok okmányok csa­tolása nélkül ,,PÉNZITÉZET“ jeligére fü­rdető Iroda, Andrássy­ út 9." Industrie 173U, Feldmühl“ Papier 154H, Felten & Guilleaume 150, Hóesch A.-G. 173», Kloedtner A.-G. 172:4. Iah mayor & Co. 165‘i, Manmesmann A.-G. 157. Kapog 116 hétnyolcad, Berliner HaodshgesaU- srohaft 1.51 ötnyolcad. Maschinenbau und Bahnbedarf 148, MetaUserellschaft A.-G. 141%. Rhein A.-G. Baninberg löl r4. Zürich. Zá’.flt; Pária 5.25 London 17.33, Newyork 431.00, Brüsszel 69.25. Milánó 22.6631. Madrid 39.75. Amssterdam­ 229.50 B­ronn 172.55, Stockholm 102.6?, Osl­i 98.62­ 4. Kopenhága 90.37­ 7. Szófia 5.37%, Prága 17.30, Zágráb 8.75, Iz­landus 3.37%, Bukarest 2.37(s. Helsinki 8.77%, Lisszabon 17.70, Buenos Ayres 103.75, Jokohama 101.00, Rio de Janeiro 22.60, Hr*5Sfjsf J3 _ ' Valuta- Szlovák korona (29 KilHOUl! Q6nz K-pál kisebb címlet kiv,. . , ~ 0.45—11.75, leu (csak 1000 leu és kisebb címlet) 1.95—2­05. Ura­i csak 10 u­rál és kisebb címlet) 17.40—17.90, svájci frank 79.60- 80.60, své­d korona (csak 50 korona és kisebb címlet) S1, 10~-182.70 Deviza: Amszterdam 180.07%—181.40, Athén 2.21— 3.24, Belgrád 6.78%—6.83%, Berlin 135.70-136.70, Pozsony 11.64—11.78, Brüsszel 54.28—5. 68, Bukarest 2.75—2.82, Isztanbul 268.68%—270.68%, Kopenhága 70.84—71.36, Madrid 32.00—32.24, Milánó 17.66— 17.8864 Osló 77.10—77.67, Pária (Vichy ) 6.78­2— 6.83%, Prága 13.57—13.67, Szófia 4 14—4.17, Stock­holm 82.00—82.80, Zürich 79.80-80.60, Helsinki 6.67 —6.93, Zágráb 6 79—G.83. Az am­szterdami, belgrádi, brüsszeli és oslói kifizetések árfolyama csak a ma­­gyar,német devizakompenzáción keresztül lebonyo­lódó elszámolási forgalomban a párisi kifizetés ár­folyama pedig csak a meg nem szállt Francia­­országgal szemben az áruforgalom körén kívül eső követelések és tartozások, valamint az 1940 július 16-e előtti áruszállításokból keletkezett követelések elszámolásánál érvé­nyes. madridi kifizetés Jegy­zése kizárólag az 1940. évi július 15-én életbe lépett magyar-spanyol kereskedelmi és fizetési megállapo­­dás keretében lebonyolódó fizetésekre vonatkozik. Az athéni kifizetés jegyzése a magyar-olasz fizetési forgalom keretében történő fizetéseknél érvényesült árfolyam Hivatalos terményárak. Az 1942 évi ~ GéJON­A termésű gabonaneműeknik rám 4100/ 1942 M E. számú rendelettel meg­állapított termelői árai az ország bármely feladó­­állomásán, 100 kg-ként,­ készpénzben, vagy arany­­pengőben. Búza 78 kg/hl súlyú szokványminőségű 30.00, réve­­kétszerese 71 kg/hl súlyú, szokvány­­minőségű 28.00 takarmányárpa, 66 kg/hl súlyú,­ szokványminőségű 24 50, sörárpa, legalább 65 kg/hl súlyú, közönséges 29 00, elsőrendű 30.00 kivált 31.00, kopaszárpa 50.00, zab 41 kg/hl súlyú, szok­ványminőségű 27.00, tengeri, csöves szemes 1941 évi­ termésű 23.50 alf­a_ Köles, fehér, vörös, szürke, japán, rostált, lEBUfj Uszökmantes 32.40, hajdina 60 kg/h súlyú, hántolatlan, szokványsáéra 36.40, ak, kik legfeljebb 2% idegen anyagtartalommal 179.00, mus­tármag, legfeljebb 2% idegen anyagtartalommal, fe­hér 162.00, fekete 102.00, köménymag, legfeljebb 269 idegén anyagtartalommal 384.00, koriandermag, leg­feljebb 2% idegen anyagtartalommal 82.00, borsó, sárga, Viktória 53.20, zöld, Expressz 45.20 lencse, kisszemű 54.20, középszámű 64.20, nagyszemű 74 20, erdélyi lencse 74.20, bab, fehér, szokvány és gyöngy 59.20, fehér, hosszú és lapos, gömbölyű és hat szí­lört 64.20, tarka 56 20, pannonbükköny 50.20, tavasai bükköny 40.20, csillagfürt, édes 35 20, keserű 23.20, tavasai és őszi tak­armányborsó 60 20, szegesborsó 40.20, lóbab 50.20, repcemag, káposzta- vagy répa­­repce 45.00, vadrencemag 38.00, lenmag, pia­­ gyár­­tésza 60.00, napraforgómag, fehér, szürke, csíkos 35.00, tökmag 45.00, szójabab, legfeljebb 10% víz­tartalommal 43.00, kendermag, szó­­rván­yrzsrű 80­00 magasnövénű belföldi vetőmag 120.00, lóheremag nyers, arán kis, 90% tiszta, budapesti naritásban 230.00, erdélyi, kolozsvári paritásban 240.00. iuosmna­­mag. nyersf­arankás, 90% tiszta, budapesti paritás­ban 385.00. baltoeimm­ag. hároozatlan. hu­.­ tiszta, budapesti paritásban 80.00. biborheremag. 96% tiszta 150.00. feh­érheremag. 90% tiszta 320.03. l­.om­.és lu­eernam­ag. 95% tiszta 200.00. kores (svéd) herem­ag. 90%­-os 300 00, nyulszapukamag. 88%-os 200.00, som. kórőmag. fehér. 96%-os 160 00, szarvaskerepmag, 92%-os 250 00, mubarmag. 9609 tinta 40 O0, szuráni fűmag, 95% tiszta 70 00, cirokmag, 95/- -..' e­nrő-irok is.00, cukorcirok 40.00, csibeharmag. 96%-os,­énás 15.00, aprószemü 50.00, gomborkamag, 96%-os 65.00 pengő. É­l — 8 . - - s . . _ Védik a fagykártól 17 élelm­i­­-0-551 TSF201, szűrszállítmányokat. A­z étel-ri­­szamagyvén árterepe­ s szomba­­ton közepes hétvégi forgalom alakult ki. Az élelmi­­szerszállítmányokat szalmával bélelt vagorfokban küldik­. Az alábbi számok a nagybani árakat jelentik: Baromfi, Élőpiaz­: Csirke 400—450, tyúk 370—400, lú­l 490, rutyi 470, pulyka 410, gyöng'nyúk 410 Tisztított baromfi: Csirke, béllel 490—500 bél nél­kül 535, tyúk­­120, lúd 400—508, ruca 450—4&S, pulyka SCO—420. Tojás: Ládnáry. eredeti, hűtőházi 43S, kiolvasva 446, eredeti főző, meszes 41S, kiolvasva 126 repedt. erett'yi 418, kiolvasva 416. Zöldség- és főzelékfélék: Burgonya nyári rózsa 24.60, Gülbaba a 24.05, őszi. rózsa 33.03, Ella 20 40, wollm­ann 18.80, Krüger 17.75, vöröshagyma, makói .6,80, fokhagyma. I. oszt. 74,83, könti. 03,41. II. Oszt. 58.01 fejeskáposzta 16, kelkáposzta 24, kr­ek­há 30—45, fejessaláta 15—40, karfiol ,tisztított hazai, levéllel 70—130, tök. főző 36—55, sütő 33—50, sóska 130—150, paraj 120—150, sirgarépa 19—22, pszi-epselyem 48—50. C­»'H~ic!es: Alma ,nemes fej 120—320 közönséges 70—100, körte 100—350, szőlő 120—320 gesztenye 150—280, citrom, 100 darab 20—30, dió 420. C/v.lá. Ferencvárosi sertésvásár. Arak: 145 aSN­GS kg-nál nehezebb, fa jól hízott sertés 231. 180—145 kg-os. Ha sertés 226. lló —130 kg-os. I* szedettsertés 223. 110—115 kg-os. Ha szedettsertés 219. 100 kg-os Illa szedettsertés 215. 80 kg-os és nehezebb sorkaeüidő 219. 145 kg-nál nehezebb. Ha öregsertés 218. 145 kg-nál kisebb. Ha öregbítés 207 súlyhatáron aluli sertés 211 fillér kg-ként, élősúlyban. Angol conkasertés: fel 312, húsfél 298. kolbászhú* 320. nyersből, kövér 280. sza­lonna, bőr nélkül 314. kenyér- és tok­n­a’o­nn 310, háj 340. zsir, belföldi 360. eer*é?H-lsör'Sz 170 bél és gyomor 150, töpörtyü, fa 360 fta 50 fillér kilo­­gramonként. Vér literenként 30 fillér. Budapesti húsvásár. Arak: Marhahús, la HÚS 300—310. kicsontosznivaló 280. nyelv és torok 310. In 50. zsiger 90—109 faszi—a 51—206. csont, vörös és fehér 10—110. fel velővel 700. köröm, marhánk'Bt 50. láb. 4 darab 200. ja­',9l és orr 300;] bél 600. velő 100. fej. kicsontozva 220, borjú, ölött, bőrben. la 31-T, TIA 310 fillér kg-ként.­"Vér, literes*: A ként 30 fillér.

Next