Uj Nemzedék, 1926. október (8. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-28 / 245. szám

Csütörtök, 1926 október 28. ■mm■MIIHIIIII—I II .........................«IBP Ili Nemzedék ______ 11 NYUGAT MOZGÓ. Iréne. (Szinmű 8 felvonás­­ban. Főszerepben Collen Moore.) — Tram. tram. tram. (Bohózat 7 felvonásban. Fősze­repben Harry Bansf­­on.) OMNIA. (Telefon J. 1—25). Rátkai Márton énekes-táncos jelenete. — Asszonyháború. (Dráma 7 felvonásban. Főszerepben Iréne Rich. A film utolsó felvonásában Florida pusztulása látható.) — Eljegyzés vőlegény nélkül. (Filmjáték 7 felvonásban. Főszerep­ben Heinhold Schüntzel.) Híradók. — Elő­­adások kezdete hétköznapokon: fél 6, fél 8, fél 10. Vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. ORION SZÍNHÁZ. (IV. kerület Eskü­nt 1. Te­lefon 1. 150—01.) Eljegyzés vőlegény nélkül. (Vígjáték 7 felvonásban, főszereplő Reinhohl Schünnel.) — Éva szerelmei. (Filmregény 8 felvonásban, főszerepben Beatrice Joy.) Elő­adások hétköznap fél 6, fél 8, fél 10. Vasár­nap negyed 4, 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. PALACE FILMSZÍNHÁZ. Newyork-palotával szemben. (Jegyrendelés: József 65—23.) A Lady Windermere legyezője főszereplőivel: Asszony háború. (Két szerelmes asszony csa­tája egy férfiért 7 fejezetben. Főszereplők: Irene Rich, Pauline Garen.) — Warner Bros exclusiv újdonsága: .. férfiszeliditő. (F­gy unatkozó milliárdos kisasszony szerelmi ka­landja 8 felvonásban. A főszerepben: Marie Prevost és Matt Moore ) — Híradók. Előadá­sok kezdete hétköznapokon 5, negyed 8 fél 10. Vasár- és ünnepnapokon fél négy, fél 6, tól 8, fél 10. € 55. (ezelőtt Banissance. VI. kerület, Nagymező­ utca 22—24. sz. Tele­­mo­fon: Teréz: 20—98 és Teréz 64—79. Ujjji Jegyelővétel naponta délelőtt 11 M/1 órától 1 óráig. Éva szerelmei, (8 felvonásban, rendezte Cecil B. de Mille. Főszereplő Leatrice Joy.) — Add visz­­sza a kombiném! (Cecil B. de Mille sláger­­vígjátéka 7 felvonásban. Főszerepben Marie Prevost.) — Samuba az őserdőben. Trü­kk­­film. — Fox-hiradó. — Magyar Híradó. — Az igazi jazz. (Lazarus Walter.) — Előadások hétköznapokon negyed 6, fél 8, fél 10, vasár­nap 4, 6, 8 és 10 órakor. ROYAL APOLLÓ. (Telefon: József 118—94.) A víg özvegy. (Lehár Ferenc világhírű ope­rettjének fl­nváltozata 10 fejezetben. Fősze­repben Mac Murray és John Gilbert. Lehár Ferenc eredeti kísérőzenéje. Megerősített ze­nekar.) — Nincs többé kopasz fej. (Amerikai burleszik 2 felvonásban. Főszereplő: Zigoto.) _ Sicc a sarkára áll. (Trükkburleszk 2 fel­vonásban.­ — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 5, negyed 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapon 4, 6, 8 és 10 óraikor.­­[TRAN MOZI. A forró vér. (Dráma 8 felvo­­násban. Főszerepben Putty Lia.) — Nanette mindenre ki­sz. (Vígjáték 8 felvonásban. Fő­szerepben Maedy Christians.) •— Előadások 5 negyed 8 és fél 10 órakor. UFA FILMSZÍNHÁZ: (Terézkörút 60. Telefon: Lipót 921—32 és Lipót 921—38.) Jeruzsálem, (Lagerluf Zehn­a, a nagy svéd írónő nagy Nobel-díj nyertes regénye. Rendezte: Gusztáv Molander. Főszereplők: Conradt Veidt, Jenny Haselquist, Mina Marlon­son és Lars Han­son.) — Előadások kezdete hétköznapokon 5, negyed 8 és fél 10 óraikor. Vasárnap három­negyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor. U­ni­mű­ Telefon J. 121-35, J. 23-54. r­ M 3M a M Vígjátékműsor! Burling­......... ........ toni ripacsok. (Fanomét vígjátékattrakció 8 fel­vonásban. Színes felvételekkel. Főszerepben Gloria Swanson.) — Stapidházasság. (Vidám história 7 felvonásban. Főszerepben Richard Dix, Lois Wilson.) — A new-yersei robbanás. (Eredeti helyszíni felvételek.) — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap 5, negyed és és fél 10 órakor. Vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 óraikor.­­ Olvasóinkhoz : Az Uj Nemzedék előfizetési ára: Egy hónapra 40.099 K. Három hónapra 120.000 K. A Nemzeti Újság előfizetési ára: Egy hónapra 50.000 K. Három hónapra 135.000 K. Kedvezményes, kombinált előfizetési áraink: Új Nemzedék és Nemzeti Újság: Egy hónapra 72.000 K. Három hónapra 210.000 K. A Képes Krónikával kombinált ked­vezményes előfizetési áraink.­a tekin­tettel, hogy az színes illusztrációkkal, rengeteg képpel, megnövekedett terje­delemben jelenik meg, néhány ezer ko­ronával megváltoznak. Ez szerint folyó évi augusztus 15-től kezdve: Új Nemzedék és Képes krónika együtt: Egy hónapra 62.000 K. Három hónapra 182.000 K. Nemzeti Újság és Képes Krónika együtt: Egy hónapra 72.000 K. * Három hónapra 210.000 K. Uj Nemzedék, Nemzeti Újság és Képes Krónika együtt: Egy hónapra 104.000 K. Három hónapra 200.000 UL TAVASZI SZÉL Irta: NÁNAY-NÁD MIHÁLY. (3) — Meg, — mondottam határozottan — meg. Rágyújtottam egy cigarettára és komo­lyan hozzátettem: — Esztiért. Amikor kimondtam a nevét, mintha ezü­stharangoik csilingeltek volna. Úgy mint a Katalin-bál éjszakáján. És megfo­gadtam: holnap átviszem a megígért ró­zsát. IV. Néhány napig ki sem tettem a lábam a szobából. Nem mintha a sebem fájt volna, tie szégyeltem magam. Mélységes nagy szégyenkezés gubbasztott rajtam. Érez­tem, hogy nekem semmi közöm ahhoz, ami történt. Én nem akartam semmit, csak velem akartak. Egy láthatatlan erő rán­gatott ide-oda, kergetett, mint gyermek­láncfű pelyhét a szél. Valami betolakodott a lelkembe, valami, ami más volt, ami eddig bántott, vagy örömre hangolt. És nem tudtam, mi az. Nem tudtam alakot adni neki, csak egy szürke fátyol lebegett felém. — Ostobaság — szóltam mélységes meg­győződéssel. Nagyot sóhajtottam, mint aki valamit lefúj a szívéről. Port, sem­mit, képzeletet. — Hiszen nem is ismerem és nem is fogom — toldottam meg, mint aki mente­geti magát. Álomtól nehezebben szabadul meg az ember, mint a valóságtól. És nem is gondoltam rá többet — más­napig. Másnap nagy robajjal beállít me­gint Klárika. Az arca olyan piros volt, mint még soha. Amikor lehúzta keztyűjét, lepattantak róla a gyöngyházgombok. Az apám csodálkozva nézte: — Hát tel — Hazajöttem. Itt is maradok. — És az urad? Klárika nagyot dobbantott: — Elvál­ok tőle. Apám nyugodt ember volt. Csak eaig­nyit mondott: — Nono! Klárit még jobban felingerelte ez a nyu­galom: — Igenis válók. Amíg itt voltam, szok­nya után járt. Megcsalt. Apámat ez se zökkentette ki: — Aztán kivet­te. — A Wagnernéval. Csak azt várta, hogy kitegyem a lábam, már­is ott volt nála. — Hát aztán? Ha ennyi az egész! Klárika nem engedett az igazából: — Ha csak ennyi volna! De . . Eléírta magát. Magam se tudom, mi volt a sírásában a több: a méreg, vagy a fájdalom? Amikor nagyon bangós a sí­rás, nehéz kiismerni. — Mindenkit elcsábít, az az asszony, — búgta — az uramat, a fiadat. Ez már nekem szólt. Erre -­nekem is volt szavam. — De Klárika, kérlek! Közbevágott. — Tudom. Tudom, mit fogsz mondani. Hogy nem is ismered. De amikor a sebed begyógyul, amit érte kaptál, te is ott le­szel Csönkön. Csakúgy, mint az uram. Bosszantott, bántott a dolog. Úgy érez­tem, igazságtalan volt. — Ugyan, Klárika, hogy lehet ilyet mondani ? — Hogy hogy lehet? Mert mindent, tu­dok. Ismerlek benneteket és ismerem azt az asszonyt. Amióta idejött, mintha min­den fölborult volna. Egyik se beszélt vele, egyik se ismeri, de utána sóhajtotok valamennyien. Csak játszik veletek. Elég ha rátok mosolyog, megmutatja a nyakát és ti készen vagytok. A szemével dirigál minde­nkit, még a fuvaros­ svábok is oda­vannak érte! Csitítgattam, de nem használt. — Az én uram lett az első. Az első ál­dozat. Juj, hogy szégyenlem magam. Elkezdett sírni. Keservesen, mélyen, de már sokkal csendesebben, mint az előbb. Most már láttam, hogy nagyon fáj neki. — Klárika, — mondottam — majd be­szélek a Dezsővel. — Nem. — tiltakozott Klári — ne be­szélj vele. Le fog tagadni mindent, elhall­gat mindent, de azért dicsérni fogja azt az­­fasszonyt. A­­ szeretőjét. — De Klárika! — Lehet, hogy még nem az. Igem érzem, hogy az lesz. Kettőnk közé állott és nem akar elmenni utamból. Náluk is úgy kezdődött minden, mint nálad. Először nézték egymást, aztán az uram meg­emelte a kalapját. De nálad más. Te csak az Esztikét áldoztad föl, aki nem volt a tied. — Nem áldoztam föl senkit ?— feleltem és magára hagytam. Úgy láttam, nem érdemes vele beszélni. Nagyon izgatott. Meg is mondtam az apámnak, aki hely­benhagyta, de sietve hozzátette: — No, azért neki is van valami ig­aza. Boszorkányosan szép az az asszony. Bi­zony, ha fiatal volnék! Tudja az Isten, nagyon jól esett, hogy az öreg így beszélt. Mert mintha engem mentegetett volna. Engem, meg Dezsőt a sógoromat. Amikor eszeimbe jutott, szörnyű haragra gyűltem. Az ő esete más. Hogyan is lehet megcsalni egy ilyen asszonyt, mint Klárika. Meg aztán mintha féltékeny lettem volna. Nem hittem, amit Klári beszélt, de — féltem tőle. Asszonyokban ilyenkor rettentő sok a megérzés. — Beszélni fogok vele — gondoltam. Már­mint Dezsővel. Megmondtam az apámnak, hogy áthajtotok hozzá. De az öregúr leintett. — Eljön az idő a feleségéért. Az em­ber nem szívesen hagyja el a párját. Estére el is jött. Becsületes arcán va­lami árnyék sötét lett. Az aggódás. Apám eloszlatta: — Nem kell megijedni, fiam., Olyan, mint a láz. Hirtelen jön, hirtelen múlik. No, de mi igaz a szép asszonyból? — Semmi, apa, semmi. Meg akarom tőle venni a csánki gyümölcsöst. Mert eladja. Olcsón. Az öreg úr arca kiderült. Jóleső érzé­sek telepedtek reá. A vérláz gyönyörű­sége égett a szemében és biztató szóval csillapította nagy aggódását: — Maradj csak itt. Majd én rendbe hozom a dolgot Klárikával. Magunkra maradtunk. Dezső kíván­csiskodva nézte bekötött karom. Fürké­szően nézett a szemembe, mintha ki akart volna olvasni valamit belőle. — Mi volt ez? Hallottam róla. Azt be­szélik, a Wagner­né volt a dologban. Igaz ez? Élesen ejtette ki. Elárulta, hogy nem is olyan közömbös neki a dolog. Én bátran néztem a szeme k­özé: — Nem. Nem a Vágneré miatt. Mert az asszonyért én nem verekszem. Dezső szeme egy másodpercig harago­sat lobbant. De észrevette magát és 115 á­­g adtam igy szólt: — Igazad van, Zoltán. Nem folytattuk tovább, mert apám be­­szólitotta Dezsőt. Siettem magukra hagyni őket. Lementem a kertbe, ahol a virágágyak illatot lehelte­k s az orgona­­bokro­k bólogattak, mint a leány, aki pár­jával beszél. A rózsatöveken megpattant a bimbó is kimosolygott a burokból a sárga virágszirom. Elkésett bogarak zsongottak az alkony Oltásban, mintha al­tató muzsika lett volna. Ahogy ott mé­láztam, eszembe jutott megint Esztike. Úgy éreztem, valahogy nagyon eltéved­tem mellőle. — Meg fogom keresni — gondoltam — elküldöm neki holnap az első sárga ró­zsát. Vacsoránál Klári ott ült az ura mellett. Alig evett valamit. Meglátszott rajta, hogy nehéz dolgokon ment állat. Dezső is szótőign volt, csak az apám beszélt. A csánki gyümölcsösről. Egyszerre Klánka is kö®beszólt. — Te, Dezső, ha három hét múlva nem veszed meg, otthagylak! — De Klárika, édes! — Ne beszélj. Tudom, hogy nem eladó. Csak ürügy volt neked. De majd meg­látom ! Az apám megszidta egy kicsit, mim Klári elcsendesedett. Mielőtt aludni tér­tünk volna, négyszemközt kapom Dezsőt. — Dezsőkém­, szavadra mondd, igaz az a gyümölcsös história? Elpirult. Nagyot szívott cigarettáján és igy felelt: , — Nagyon szép az az asszony. De ne mondd meg Klárikának. V. Három nap alatt úgy megtelt a kornyék pletykabeszéddel, munka árvíz öntötte volna el. Jött, bugyborékolt, behozta a port, a piszkot, úgy, hogy szinte fulladoz­tunk bele. Mindenki Kláriékról beszélt, rólunk, meg a méltóság­ ős asszonyról. A férfiak mélyebben emelték meg kalapju­kat Klárika előtt (váló asszony mindig­­érdekes), az asszonyok pedig belém lop­ták pillantásukat. Ezelőtt észre sem vet­tek, közömbösen siklott le rólam a nézé­sük, de most, mintha fölfedeztek volna. Hogy bementem a városba, azt kellett lát­nom, hogy divatos lettem nagyon. Hja, nincsen jobb ajánlás, mint a szép asz­­szony. Az az asszony, aki szép, de nem a miénk. Ami romantika meglapult a szí­veken, mind fölébred olyankor, ha valaki sír egy asszony után. Mert azt hitték, hogy sírok. Lassan kint rájöttek, hogy mindaz, amit mondtak, be­széltek, amit suttogtak, nem igaz. Nem is ismerem a méltóságos asszonyt. Csak messziről sóhajtozunk utána. — Szegény fiú — sóhajtották. Ez a mon­dás villant a szemükből, ez tüzelt a nézé­sükből, hajladozott a hangjukban, ezt éreztem a kezük fogásában, talán még a parfüm is arról szólt, amely a ruhájukról illant. Kezdtem ijedezni, úgy láttam, figura vagyok, akivel valaki játszik. Ide, hol amoda, anélkül, hogy tudnám, mit akar. És ahogy elgondolkozom, hirtelen valami nagy elhatározás száll meg. — Véget vettek a dolognak. Észre attam, hogy nagyot mondok, hogy tulajdonképpen nincs is módomban ez a vég. Még el sem kezdtem és hiába akarom elszakítani azokat a szálakat, me­lyeket a képzelet bont. Szürke selyemből, amilyenből a méltóságos asszony fátylát szőtték. — Véget, vetek minden bolondságnak — mondottam, s hidegen átsrandoltam mind­azt, ami velem történt. Magam is úgy láttam, hogy semmi, de semmi. De ezt a semmit mindenki tudja. A köszönést, a nagy bámulást a méltóságos asszony után, az álmodást, melyet csak magamnak volna szabad tudni. Ahogy birkózom a nagy érthetetlenség­­gel, valaki megérinti a váramat. A vá­rosban val­ami és a Parádé-téren sétáltam a nyíló akácok alatt. Virág­­i Hangé ült az ágakon s a városháza ablakában piros muskátli lángolt. Ezen túl nem szállott a képzelet és a piros muskátlinál szebbet nem álmodtak a polgárasszo­nyok. "Folytatjuk.) Stáposztásmegyeri lóverseny eredménye — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Kedden kezdődött az Űrlovasok Szövet­kezetének sokat ígérő négy napos mee­ting­je. A nevezések tömegére büszke lehet az áldozatkész egyesület, mert az semcsak az anyagi sikert biztosítja és nemcsak a legkényesebb ízlésű közönség igényét elé­gíti ki, hanem azt az általános rokonszen­­vet is tanúsítja, amellyel a futtatók az Űrlovasok Szövetkezetét mindenkor kö­rülvették. A nagyközönség is igaz sze­retettel­ támogatja az egyesület működé­sét és nem engedi magát visszariasztani a mostoha időjárás kellemetlenségétől. Szakadt az eső kedden, rideg szél szán­totta a megyeri síkot és mégis zsúfolásig megteltek a tribünök. És aki kijött, nem vánta meg­ Népes mezőnyök startoltak és a versenyek lefolyása változatos, érdekes és izgalmas volt. A gátversenyben 9, a Batthyány-handicepben 10 ló startolt és mindkettőben a győzelemre legérdeme­sebb ló került ki győztesként, Pimpó, ille­tőleg Patt. A többi versenyben is a foga­dott lovaik győztek, kivéve a kétévesek versenyét, melyet a többször figyelemre­­méltóan futott Cornelia nyert meg, 15-szö­­rös pénzt juttatva híveinek. Az egyes versenyek lefolyása a követ­kező volt: I. futam. Forgószél és Korax kitört, mire az ellenfél nélkül maradt Puszta­legény könnyen bánt és orrvérzést ka­pott versenytársával, Robinnal. II. futam. Szatmár hosszakkal jár. Mohren König, Sári lelkem és Pimpó előtt. Az egyenesbe fordulóban Szatmár­ lehal és Pimpó nyomul az élre. Az utolsó gátat már elsőnek ugorja és könnyen veri vissza a hátvédből előretörő Neph­­tisz támadását. Mohren König harma­dik. Sári lelkem kimerülve az utolsó gátnál baj nélkül felbukott. III. futam. Nyakló meg akar szökni, de kisérletét megbánja és pár száz mé­ter után verve van. Ettől a pillanattól Katáng uralja a helyzetet és nyer Syl­vane és Energy ellen. IV. futam. Végig 3 ló érezteti fölé­nyét a mezőnnyel szemben: Pat, Bősz­­szántó és Andromeda. A b­írt sorrend­ben érik el a célt Hódos előtt. Derengő verseny előtt befutott a célig. V. futam: Az alaposan lefogadott Ko­­lompos vezetett Hetes, Masa, Adonis és Cornelie előtt. A táv után Kolompos el­tűnik az élről és Hetes vezet, de Cor­nelia üldözőbe veszi és a célban nyak­hosszal megelőzi. Masa későn találja meg lábait és fejhosszal harmadiknak marad le. VI. futam: Juczi és Ecarté II. igye­keznek a legjobban. A táv után Silena utánuk iramodik és megveri Juczit Ecarté II. lemarad egészen és Kontár­ lesz harmadik. Részletes eredmény a k­övetkező­: I. futam: I. Pusztalegény (Lázár) 5. II. Robin (Perczel) 3. Futottak még: Ko­rax (Selmeczy) nyolctized (kitört), For­gószél (Stépán) 2 (kitört). Számtalan hossz. Tot.: 10:38. II futam: I. Pimpó (Kisziváth) 2 és fél. II. Nephtisz (Paksi) 12. III. Mehren König (Gimpl) 4. Futottak még: Altes Bristol (Petrus) 36, Labda­ (Selmeczy) 4, Mézeskalács (Kovács) 25, Sári lelkem (Csecs) 12, Facette (Bede) 10, Magyarán (Csaló) 4, Szatmár (Patzák) 1 és fél, 3 és félhossz­, 3 és félhossz. Tot: 10:41, 10:39, 353, 39. III. futam: I. Katáng (Patzák) hétti­zed. II. Sylvana (Grimpl) 2, III. Energy (Selmeczy) 2. Futottak még: Nyaldó (Kovács) 10. 1 és felhossz, nyakhossz. Tét: 10:16. IV. futam: I. Patt (Mihályi) 4, II. Bosszantó (Selmeczy) 2 és fél. III. Andromeda (Rajosán) 6. Futottak még: Püpphhen Licse (Lázár) 12, Meszeld (Csernovics) 4, Derengő (Rada­kovics) 2, Pajtás (Stépán) 30, Maladrout (Endrődi) 0, Hada­s (Koltsár) 10, Rugós (Perrzel) 8 1 hossz­, 4 hossz. Tot.: 10:45, 10:20, 17: 21. V. futam: I. Cornelia (Blaskovics) 8, II. Hetes (Valentin) 4, 0­I. Masa (Ka­­sziá­n) 0/2­ Futottak még: Fatum (Etenes) 16, Adonis (Singer) 4, Kolompos (Stir­­o­slila) 6, Kutas (Frosch) 16, Rapid (La­pos) 10, Sári néni, II. (Szokolai) 12, Apor. (Szi­eső 8, Ahollo (Szekeres) 21g. Nyak­­hossz, fejhossz. Tot. 10:154, 10:33, 15: 15. VI. futam: T. Silence (Stirosula) 4, N­. Juczi (Valentin) 5, III. Kontár (Stenzl) 2. Futottak még: Ecarté (Sin­ger) 20, Franci N­. (Szekeres) 4, T­is­za­gy­ö­ngye (Horváth M.) 12, B­o­ndelli (Szűcs) 3, Crini (Blaskovics) 6, Bimbuli (Kaszton) 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék